Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kristaus Prisikėlimo parapijos susirinkimas (2003 04 27)

2003 balandžio 28, 16:26
2003 m. balandžio 27 d. pirmą kartą parapijos istorijoje Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje įvyko bendruomenės susirinkimas. Susirinkimą vedė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, susitikime dalyvavo naujai paskirtasis Žaliakalnio seniūnijos seniūnas Bronius Girdauskas, jo pavaduotoja, KTU moksl. dr. Algis Junevičius, parapijos organizacijų atstovai bei bendruomenės tikintieji.

Susirinkimą pradėjo parapijos klebonas kun. V.Grigaravičius, pristatydamas susirinkimo darbotvarkę taip pat supažindino tikinčiuosius su pastoracinės tarybos funkcijomis, struktūra ir darbu. Po klebono įžanginio žodžio parapijos organizacijų vadovai parapijiečiams pristatė savo veiklą, tai, ką per 2002 metus pavyko nuveikti ir kokie šių organizacijų ir bendruomenės narių ateities planai. Parapijos klebonas pateikė metinę finansinę ataskaitą ir numatomus ūkinius darbus šiais metais. Klebonas daug dėmesio savo kalboje skyrė gyvosios bažnyčios atsinaujinimui ir pasirengimui antrajam arkivyskupijos Sinodui.

Vėliau kalbėjo svečiai. Žaliakalnio seniūnas prisistatė bendruomenei, pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė atsiradusia galimybe prisidėti prie parapijos gyvenimo ir pažadėjo pagalbą sprendžiant iškilusias problemas bei suteikiant pagalbą informacijos srityje. KTU moksl. dr. A.Junevičius, dėstantis KTU Europos teisę, kalbėjo apie gyvenimą Europos Sąjungoje ir įstojimo į ją svarbą.

Po svečių pasisakymo klebonas V.Grigaravičius trumpai apibendrino tai, kas buvo pasakyta ir atsakė į parapijiečiams rūpimus klausimus. Po bendruomenės susirinkimo visus linksmino kaimo kapela.

Aušrelė Krunglevičiūtė
Spaudos atstovė