Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

PRASIDĖJO ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO 400 M. JUBILIEJUS

2008 rugsėjo 05, 19:50

Rugsėjo 6 d.  Kauno arkivyskupija ir visos Lietuvos tikintieji, drauge su svetur gyvenančiais lietuviais bei kitų kaimyninių kraštų žmonėmis pradeda švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejų.

Įžanga į jį buvo sekmadienį, rugpjūčio 31 d., surengtos piligrimų eisenos į Šiluvą ir ten švenčiama Padėkos šventė (išsamiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=280 ).  

Rugsėjo 7 d., minint 15-ąsias popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje metines, bus palaimintas jam skirtas paminklas.

Pagrindinės iškilmės – rugsėjo 14 d., joms vadovaus kardinolas Joachimas Meisneris – Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys (šiam jubiliejui, o pats popiežius tą sekmadienį dalyvaus Lurde švęsimose 150 metų apsireiškimo iškilmėse (beje, kaip tik šį sekmadienį į Šiluvą iš Lurdo ateis Lietuvos piligrimai, pėsčiomis nešę kryžių nuo pat Prancūzijos pietų! Pačioje Lietuvoje piligrimai pėsčiomis eina į Šiluvą iš visų didžiųjų šventovių bei iš mažų kaimo parapijų!). Po to, kai Vatikano spaudos tarnyba paskelbė popiežiaus legato skyrimą į Šiluvą (žr.: http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=254), pasaulio žiniasklaidoje pasirodė per du šimtus pranešimų apie Šiluvą ir Lietuvą! O pastarosiomis dienomis jaučiamas didžiulis užsienio žiniasklaidos atstovų (Reuters, KAI, PAP, France Press ir kt.) susidomėjimas Šiluva ir jai skirta iškilme. 

Jubiliejaus iškilmės Šiluvoje tęsis iki rugsėjo 15 d. Išsamią Šiluvos jubiliejaus programą žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=126.  

Šiame puslapyje  (http://www.siluva.lt/)  taip pat galima rasti informacijos apie pačią Šiluvą, apsireiškimo istoriją, taip pat dvasinius-kultūrinius renginius Šiluvoje per Jubiliejaus šventimo laikotarpį.  Be to, rasite naudingos informacijos piligrimams ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis, televizijos ir radijo transliacijų iš Šiluvos laiką, atnaujintą giesmių katalogą, plačią pasirengimo Jubiliejui kroniką ir kt.

Tebus Jubiliejaus iškilmės mūsų visų padėkos Viešpačiui už Marijos apsireiškimą Lietuvoje šventė!  

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

tel.   (37) 409025 ,  (687) 853 87 , el. paštas info@kn.lcn.lt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rugsėjo 6–15 dieną Šiluvoje švenčiamos didžiojo Jubiliejaus iškilmės džiugiai paminint keturių šimtmečių sukaktį, kai piemenims pasirodė Švč. Mergelė Marija, prašiusi nenustoti garbinti jos Sūnaus žemėje, kur tuo metu vyko religiniai nesutarimai, buvo sunaikinta katalikų bažnyčia.

Marijos skundo žodžiai, aktualūs visais laikais, tapo švenčiamo Jubiliejaus leitmotyvu. Į šį Jubiliejų eita dvejus metus nuo 2006 m. rudens, kai į Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus paraginimus dekretais, ganytojiškais laiškais rengtis Jubiliejui, į jo bei arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono Ivanausko nuolatinį dėmesį bei rūpestį Jubiliejaus reikalais, kitų Lietuvos ganytojų pastangas skleisti Šiluvos žinią savose vyskupijose atsiliepė daugybė Kauno bei visos Lietuvos Bažnyčios tikinčiųjų parapijose, katalikiškos organizacijos ir bendruomenės, mokymo įstaigos, kitos pasaulietinės institucijos, valdžios atstovai, taip pat tautiečiai, gyvenantys užsienyje. Marijos apsireiškimo žinia, sklindanti drauge su Jubiliejaus pranešimais, pasirodė reikšminga ir buvo atvira širdimi priimta ne tik tikinčiųjų, bet ir kitų geros valios žmonių, netgi kaimyninių kraštų gyventojų.  

„Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“ – tokiu šūkiu buvo pradėtas iš dabarties perspektyvos žvelgiant palaimingas savitų dvasinio gyvenimo įvykių kupinas pasirengimo laikotarpis. Krikščioniškąjį atsinaujinimą, paskatintą Jubiliejaus žinios, šiandien liudija gausybe faktų, skaičių, spaudos pranešimų http://www.siluva.lt/.

Daugelyje Kauno arkivyskupijos parapijų pasirengimo metas spindėjo pagarba krikščioniško gyvenimo pagrindui – Švč. Sakramentui, išsiliejęs Eucharistijos šventėmis parapijose, Eucharistiniais dekanatų ir visos arkivyskupijos kongresais. Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo lankymosi savaitės Kauno arkivyskupijoje, Vilkaviškio bei Šiaulių vyskupijose, Vilniaus krašto parapijose, lietuvių telkiniuose Lenkijoje ir už Atlanto tiesiogine prasme tapo maldos, tarpusavio bendrystės išgyvenimo metu.  

Per dvejus metus amžiais gyvą piligrimystės į Šiluvą tradiciją (nenutrūkusią ir sovietmečiu) tęsė dekanatai, parapijos, mokyklos, netgi darželių ugdytiniai, mokytojai, skautai, vienuolijos, jaunimo grupės, atokiausių vietovių žmonės, valdžios atstovai, neskaitant dvasininkų ir niekada nepailstančių garbaus amžiaus maldininkų. Pėsčiųjų piligrimų keliai atgailos intencijomis sujungė Šiluvą su Kryžių kalnu, Kaunu, Raseiniais, Lurdu, Marijampole.

Apsireiškimo žinią skleidė paskaitos, konferencijos, mokslininkų straipsniai, specialios Atsinaujinimo dienos, giesmių koncertai, profesionalaus meno plenerai ir parodos, vaikų kūrybos konkursai, filmai apie Šiluvą, jai skirta interneto svetainė www.siluva.lt, Marijos radijo laidos, informaciniai leidiniai (vienas jų – biuletenis „Šiluvos žinia“ http://www.siluva.lt/index.php?id=127, kitas – tarp užsienio lietuvių internetu platintas bei „Draugo“ dienraštyje spausdintas aplinkraštis „Šiluvos žinia išeivijoje“), piligrimų vadovai keturiomis kalbomis, S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“, užsienio ir Lietuvos žiniasklaidos pranešimai etc.  

Neatpažįstamai per šį laiką pasikeitė ir pati Šiluva, per trumpą laiką tampanti moderniu piligrimystės centru. Rengiantis Jubiliejui, arkivyskupo S. Tamkevičiaus rūpesčiu sparčiai vyksta atnaujinimo darbai: įrengta sakrali erdvė tarp Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios, atnaujinama Bazilika, pastatyta dalis Rožinio koplytstulpių, popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje 15 metų sukakčiai įamžinti bus pašventintas paminklas, jo vardu pavadinta gatvė ir kt. Šiais darbais Šiluvai grąžinama skola – per sovietmečių suvaržymus neatlikti šios piligriminės vietos puoselėjimo darbai, tęsiami neįgyvendinti prieškario Bažnyčios ganytojų sumanymai šioje Marijos apsireiškimu palaimintoje žemėje.

Jubiliejaus iškilmėms švęsti Šiluvoje parengta išsami programa (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=126). Pagrindines iškilmes 14 d. (ir rugsėjo 7 d., kai bus šventinamas paminklas Jonui Pauliui II) transliuos Lietuvos nacionalinė televizija bei radijas. Į Jubiliejaus iškilmes savo ypatingąjį pasiuntinį – kardinolą, Kelno arkivyskupą Joachimą Meisnerį – siunčia Šventasis Tėvas Benediktas XVI. Kaimyninių bei tolimesnių šalių kardinolų, vyskupų, kunigų, tikinčiųjų bei oficialių valstybės pareigūnų ketinimas dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse byloja tarptautinį Šiluvos žinios mastą, jos aktualumo ir svarbos pripažinimą nūdienos pasauliui.  

Tikimasi, kad Jubiliejaus iškilmės, nepaprastai reikšminga Lietuvos Bažnyčios šventė, išsiskleis kaip visos tautos padėkos Viešpačiui už Dievo Motinos apsireiškimą Šiluvoje, jos globą istorijos sunkmečiais ženklas, Dievo gailestingumo žinią paliudysiantis visam krikščioniškam pasauliui.