Švč. Sakramento adoruotojų mergaičių stovykla Šiluvoje (2012 08 04–08)
Paskelbta: 2012-08-13 10:28:38

Jau trečius metus Kauno arkivyskupijoje Šiluvos Švč. M. Marijos draugija organizuoja vasaros stovyklą Švč. Sakramento adoruotojoms mergaitėms. Pirmoji stovykla vyko Truskavoje, antroji – Vertimų stovyklavietėje, o štai trečioji buvo surengta pačioje Šiluvoje.

Rugpjūčio 4–8 dieną Jono Pauliaus II namai prisipildė jaunų balsų: į stovyklą atvyko 21 mergaitė. Devynios jų buvo iš Jurbarko, po keturias iš Raseinių ir Taujėnų, po vieną iš Ukmergės ir Balninkų, dvi iš Domeikavos. Mergaičių amžius buvo nuo 10 iki 18 metų, o joms vadovavo keturios Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės bei viena savanorė, dvi Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės, taip pat stovyklą globojo draugijos kapelionas kun. Gintaras Blužas OFS.

Šios stovyklos tikslas buvo giliau pažvelgti į Jėzaus Išganymo istoriją, susipažįstant su senąja žydų kultūra, sustojant prie Jėzaus gyvenamosios epochos ir einant į šiandieną per pirmųjų krikščionių patirtį. Pirmąją dieną po vidudienio šv. Mišių stovyklautojos procesija keliavo į Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčią, kurioje skaitė savo pasiaukojimą Dievo Motinai, patvirtindamos jį savo parašu. Po pietų mergaitės pagal amžių buvo suskirstytos į keturias grupes, pavadintas biblinių moterų vardais: Judita, Estera, Ruta ir Hana. Grupėse mergaitės turėjo parengti savo biblinio personažo pristatymą bei herbą. Vakare Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas kalbėjo apie žmogaus sukūrimą ir nuopolį, paskui buvo švenčiamas Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas.

Sekmadienį stovyklautojai dalyvavo puikioje piligrimystėje autobusu į Kryžių kalną. Pakeliui Tytuvėnuose šventė Porciunkulės atlaidų šv. Mišias. Joms pasibaigus klebonas kun. Rimantas Žaromskas pašventino stovyklautojų kryžių, negailėdamas gerų žodžių ir šilto dėmesio jį aplankiusioms piligrimėms. Kryžių kalne buvo pastatytas adoruotojų vardais paženklintas kryžius, o paskui aplankytas brolių pranciškonų vienuolynas. Brolis Ramūnas Mizgiris OFM ne tik supažindino keliauninkes su šv. Pranciškumi bei Kryžių kalno brolių vienuolyno bei koplyčios istorija, bet ir paskyrė puikią vietą brolių parkelyje „piknikui“, paragindamas nusiraškyti ir šalia esančias vyšnias. Grįžtant iš Kryžių kalno buvo trumpam stabtelėta Šiaulių katedroje, kur mergaitės Jėzui pagiedojo porą skambių giesmių.

Grįžus iš piligrimystės stovyklautojai Šiluvos klebono namų kiemelyje ėmė rengtis vakaro programai prie laužo: buvo ant ugnies kepamas ėriukas, gaminamos salotos, į stalą tiekiama žydiška maca, vaisiai, daržovės, prieskoniai, sūris ir kiti valgiai, atspindintys žydiškąją kultūrą. Stovyklautojoms pasipuošus ano meto įvairiaspalvėmis rytietiškomis suknelėmis, po kelių judrių žaidimų kun. Gintaras, skaitydamas Biblijos ištraukas ir jas komentuodamas, supažindino su žydiška atributika, maldos drabužiais, septynšake žvakide, atsinešė smilkalų, net myros ir nardo. Taip nuosekliai buvo prieita prie žydų Perėjimo iš Egipto nelaisvės istorijos. Netrukus visi valgėme ir panašią vakarienę.

Trečioji stovyklos diena buvo skirta biblinei kultūrai įtvirtinti ir tai vainikavo mergaičių rengti koliažai. Pavakarę ses. Regina Teresiūtė SJE mergaitėms rodė, kaip kepama eucharistinė duona, aiškino, kuo ji skiriasi nuo kalėdaičio. Mergaičių iškeptas ostijas ir komunikantus kitą dieną stovyklautojos kaip atnašą nešė šv. Mišiose ir priėmė jau kaip Jėzaus Kūną. Pirmadienio vakarą užbaigė įspūdinga talentų programa.

Kitą dieną buvo keliamasi į Naujojo Testamento laiką ir žinią, iki pietų atšvenčiant Kalėdas – čia iš tiesų buvo žaisliukais papuošta eglutės šaka, prakartėlės, pačių pasidarytos dovanėlės; o po pietų buvo gilinamasi į Jėzaus viešąją veiklą. Prieš vakarienę mergaitės adoravo Švč. Sakramentą, meldėsi Valandų liturgijos malda.

Paskutinę stovyklos dieną žvelgėme į Bažnyčios laiką, rytą pradėdamos himnu Šventajai Dvasiai, o paskui klausydamos mokymo apie pirmuosius krikščionis, šventųjų bendravimą, savo Krikšto globėjo sampratą. Taip pat mergaitės konkurse turėjo atpažinti Dievo Motinos stebuklinguosius paveikslus įvairiose Lietuvos šventovėse.

Galiausiai stovyklautojos turėjo nuostabią galimybę ir džiaugsmą sutikti tą savaitę Šiluvą aplankiusį Čenstakavos Dievo Motinos stebuklingąjį paveikslą, keliaujantį pasaulyje nuo vandenyno iki vandenyno. Jos klausėsi mons. Vytauto Grigaravičiaus vadovautos katechezės, vėliau adoravo šv. Mišiose.

Savo stovyklą mergaitės užbaigė ses. Pijos SJE vesta ekskursija po Šiluvos muziejų, kun. Gintaro liturginiu mokymu koplyčios zakristijoje, pietumis bei smagia parodomąja stovyklos „popuri“ programa tėveliams bei svečiams.

Už stovyklos finansavimą esame nuoširdžiai dėkingi Amerikos lietuvių religinei šalpai, taip pat klebonams, pakvietusiems į šią stovyklą savo parapijų adoruotojas. Norėtųsi, kad mergaitėms adoruotojoms prasidėjusios stovyklos nenutrūktų – jos tik augtų, o kartu į jas būtų pakviesta ir naujų mergaičių, ypač iš kitų arkivyskupijos parapijų. Būtų nepaprastai gera parapijose atnaujinti beišnykstančią adoracijos tradiciją, kad ir per šv. Mišias, ypač vaikų ar jaunimo, kur mergaitės atliktų šią savo specialią tarnystę, savo vaidmenį ir tiesiog pačiu savo buvimu bei kukliu Viešpaties garbinimu ne tik brandintų savo asmeninį pašaukimą, bet ir rodytų susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei altoriaus bei Kristaus aukos slėpiningumą.

Stovyklos vadovė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ
Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune