Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimas Švč. M. Marijos Gimimo iškilmių proga (2012 09 09)
Paskelbta: 2012-09-09 14:46:15

 Gera daryti gerai

Brangūs broliai ir seserys,

ir šiais metais džiaugiuosi atvykęs kartu su Jumis į Šiluvą kaip piligrimas susitikti, melsti ir dėkoti Dievo ir mūsų Motinai, kuri apsireiškė šioje vietoje, kad paragintų mus garbinti savo Sūnų Jėzų. Savo asmenyje noriu perduoti Jums popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus, tėvišką meilę ir draugystę. Mūsų Bažnyčios, kuri yra lyg didelė šeima, dvasinės bendrystės dėka Šventasis Tėvas taip pat yra su mumis ir Jus laimina.

Jūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė mane šv. Mišių pabaigoje, kuriose paminėjome taip pat ir didžio Lietuvos sūnaus arkivyskupo Jurgio Matulaičio  paskelbimo palaimintuoju 25-ąsias metines, tariu Jums žodį.

Vilniuje, Apaštališkosios nunciatūros koplyčioje, saugoma graži gintarinė mozaika su palaimintojo Jurgio Matulaičio atvaizdu. Daug kartų į jį žvelgiau, daug kartų jam meldžiausi. Kai susipažinau su palaimintojo gyvenimu, mane palietė neišsenkantis arkivyskupo gebėjimas kovoti už gėrio auginimą Bažnyčioje ir tėvynėje didelių socialinių, politinių, kultūrinių ir netgi religinių neramumų laikais.

Ypač giliai mano protą ir širdį palietė arkivyskupo ganytojiškas šūkis: „Nugalėk blogį gerumu“ (Rom 12, 21). Daug kartų mąsčiau apie tuos žodžius ir kalbėjau sau: tikrasis gėris, gėris, kuris nepraeina, yra Jėzus Kristus, todėl įsileisiu į savo gyvenimą Jėzų ir drauge su juo gebėsiu nugalėti kiekvieną blogį. Bet kasdienybėje, tarp daugybės sunkumų, kaip išmintingai reaguoti, kai esame įtraukti į painių situacijų verpetą? Kaip elgtis su asmenimis, kurių blogas elgesys verčia liūdėti?

Vieną dieną spontaniškai kilo mintis pateikti šiuos klausimus palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, tad aš jam kalbėjau: „O kaip tu blogį nugalėdavai gerumu?“ Man pasirodė, kad išgirdau jo atsakymą: kad nugalėtume blogį gerumu, reikia nepasiduoti pagundai blogį nugalėti blogiu, išvengti klaidos nugalėti blogį gėriu, daromu blogai, ir ištverti nugalint blogį gerumu, daromu gerai.

Tęsiau mūsų pokalbį ir jo paklausiau: „Palaimintasis Matulaiti, ką reiškia nepasiduoti pagundai blogį nugalėti blogiu?“

Kai mus paliečia blogis, kai tampame žiauraus, prieš mus nukreipto veiksmo – prievartos, šmeižto ar kitokios neteisybės auka, mumyse labai lengvai užgimsta pagunda atsiliepti į patirtą blogį kerštu, t. y. taip pat blogiu. Kartais galvojame, kad blogas veiksmas gali būti pateisinamas, jei juo siekiame asmeninio ar visuomeninio gėrio. Bet taip nėra. Kaip augalas gali augti tik laistomas vandeniu, taip ir žmonių asmeninis ir visuomeninis gyvenimas auga tik gėrio dėka . Blogis, negatyvūs pasirinkimai, nemeilė nekuria nieko. Gėris gimsta tik iš gėrio ir niekada iš blogio. Tiesa, kartais ir blogis gali tapti galimybe atsirasti gėriui, jei kas nors stengiasi gėrį apginti. Bet blogis savaime niekada negali būti gėrio priežastis.


„Palaimintasis Matulaiti, ką reiškia „švengti klaidos nugalėti blogį gėriu, daromu blogai“?

Kad nugalėtume blogį, neužtenka tik geros intencijos ir būti tiesos pusėje, bet privalu gera daryti gerai, nes gėris, daromas blogai, gimdo blogį. Jei, pavyzdžiui, kažkas pradės barti suklydusį skubiai, neapgalvotai ir piktai, net jei ir sakys teisingus dalykus, jo elgesys bus neišvengiamai klaidingas, nes išprovokuos dar didesnį įniršį, negu tą, kurį norėjo pašalinti. Štai jums blogai daromo gėrio pavyzdys. Nėra abejonės , kad su blogiu reikia kovoti drąsiai. Tačiau pirmiausia privalome žvelgti giliai į save, kad pamatytume, jog svarbiausias motyvas, dėl kuriuo kalbame ir veikiame, yra vien tik meilė.

„Palaimintasis Matulaiti, ką reiškia ištverti nugalint blogį gerumu, daromu gerai“?

Kad gera darytume gerai, reikia: pirmiau mylėti, paskui taisyti; pirmiau liudyti gėrį, paskui jo mokyti; pirmiau atiduoti save ir aukotis, paskui – su kantriu reiklumu – reikalauti iš mūsų artimo, kad jis iš tiesų pasikeistų. Kitais žodžiais tariant: pirmiausia reikia nugalėti blogį, esantį mūsų sieloje, kuris nori kovoti mūsų išorėje, ir budėti, kad kiekviena mūsų iniciatyva kiltų iš meilės, būtų vykdoma meilėje ir jos tikslas būtų meilė.

Pagaliau man atrodė, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: vien žmogiškomis jėgomis neįmanoma blogio nugalėti gerumu. Todėl eikite pas Mergelę Mariją, skubėkite pas ją. Ji atves jus pas Jėzų, o Jėzus jus išmokys pasilikti Jo meilėje (Jn 15, 4–9), nes meilė nugali blogį gerumu ir mūsų gyvenime sėja taiką, bendrystę ir tikrąją laimę. AMEN.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune