Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Homiletikos prasmė sekuliariame pasaulyje“. Malda už mirusius vyskupus, kunigus bei diakonus (2012 11 08)
Paskelbta: 2012-11-08 17:31:07

Lapkričio 8 d. Kauno Šventosios Dvasios parapijos bažnyčioje 11 val buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius vyskupus, kunigus ir diakonus. Šv. Eucharistijai vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius, dalyvavo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis ir gausus būrys dekanato kunigų kartu su Šilainių parapijos tikinčiaisiais. Tėvas Severinas Holocher OFM savo homilijoje kvietė visus, pagerbiant ir prisimenant iškeliavusius pas Viešpatį dvasininkus, dar nuoširdžiau kartu eiti Tikėjimo keliu, apsivilkti Tiesa, vedančia mus į Gyvenimą.

Šv. Mišių pabaigoje buvo paskelbti Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ dekretai, kuriais Kauno I dekanato dekano pareigoms paskirtas mons. Vytautas Grigaravičius, vicedekano – kun. Evaldas Vitulskis bei dekanato dvasios tėvo – t. Severinas Holocheris OFM. Ši žinia buvo palydėta plojimais. Po šv. Mišių visi kartu sugiedojo „Viešpaties Angelo“ maldą.

Vėliau parapijos salėje mons. V. Grigaravičius pristatė konferencijos temą ,,Homiletikos prasmė sekuliariame pasaulyje “ ir pakvietė prel. prof. dr. Vytautą Steponą Vaičiūną OFS pravesti konferenciją.

Prelegentas savo kalboje plačiai pristatė homiletikos mokslinio tyrinėjimo kryptis, kurios apima pamokslo sakymo teologinę bei lingvistinę kokybę, Evangelijos skelbėjo trumpalaikį ir ilgalaikį pasirengimą. Buvo atkreiptas dvasininkų dėmesys į esamą egzistencinę, kultūrinę erdvę, kurioje būtina pritaikyti tinkamiausią būdą, kad Evangelijos žinią būtų įmanoma perteikti mūsų laikų žmonėms.

Prelegentas vėliau išdėstė šiandieninės homilijos metmenis, nurodančius glaudų liturginio veiksmo ir žodžio ryšį. „Svarbu, kad tai, kas girdima liturginiame gyvenime, būtų įvykdoma gyvenime. Kaip pagalba homilijoms svarbu naudotis kompetentingais Šventojo Rašto egzegetų komentarais, laikytis Biblijos aiškinimo nuostatų ir katalikiškos egzegezės metodų“, – kalbėjo prel. prof. dr. V. S. Vaičiūnas OFS .

Prelegentas vėliau savo kalboje palietė evangelizavimo prioritetus mūsų laikmečio visuomenėje, kurie išryškina laiko ženklus, reikalauja gerai pažinti laiko dvasią, pasaulį, dorinį ir socialinį gyvenimą su jo gerais ir blogais reiškiniais bei šiuolaikinio žmogaus pastangas, siekimus, troškimus ir idealus. „Kiekvieną laikmetį Bažnyčia turi siekti, kad Dievo apreiškimas ir žmonijos atsakymas į Jį tikėjimu pagimdytų vaisingą dialogą. Pamokslininkas turi, kaip kadaise apaštalai, prašyti: „Išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 11), prašyti Kristaus padėti suprasti, kaip bendrauti su Dievu ir su žmonėmis, stovint prie Viešpaties žodžio stalo. Įsikūnijęs Žodis paliko pavyzdį, kaip aiškinti Raštą, taikyti palyginimus, kalbėtis, kad asmeninis susitikimas su Dievu nepaliktų abejingų, bet skatintų Juo sekti“, – baigė kalbą prel. prof. dr. V. S. Vaičiūnas OFS.

Konferencijos pabaigoje dekanas mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentui ir pristatė įvairias dekanato aktualijas.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis parapijos patalpose.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune