Lietuvos jaunimo sielovados forumas Kaune (2012 11 09–10)
Paskelbta: 2012-11-15 12:52:04

Fotografijos Valdos Velžienės

Fotografija Valdos Velžienės

Lapkričio 9–10 d. Kaune, arkivyskupijos konferencijų salėje, vyko kas dvejus metus rengiamas Lietuvos jaunimo sielovados forumas. Jį organizavo LVK jaunimo pastoracijos taryba. Pagrindinius pranešimus skaitė aukštas svečias iš Vatikano – Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas kun. Eric Jacquinet. Forumo dalyviai buvo daugiau kaip du šimtai jaunimo sielovados bendradarbių – visų Lietuvos vyskupijų Jaunimo centrų kapelionai, vadovai ir bendradarbiai, taip pat Lietuvos kariuomenės ordinariato sielovadininkai.

Aktyvųjį Bažnyčios jaunimą, veikliuosius jaunimo sielovados kuratorius sveikino, pasidžiaugdamas troškimu kuo vaisingiau prisidėti prie Bažnyčios tarnystės skelbti Gerąją Naujieną, LVK Pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Forume dalyvavo LVK jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Šis forumas, kaip minėjo LVK jaunimo pastoracijos taryba, buvo ir padėka dirbantiems Bažnyčios vardu su jaunimu, jų sustiprinimas tolesnei tarnystei. Forumą vedė 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų koordinatorė Kaune Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Dvi dienas vykusiame forume svarstyta, kaip šiandien Jėzaus Kristaus pavyzdžiu skelbti Gerąją Naujieną, sykiu pasidalijant darbo su jaunimu patirtimi bei žvelgiant į perspektyvas; analizuojant jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas; ieškant naujų veikimo būdų ir galimybių.

Pirmąją forumo dieną arkivyskupijos salėje pasveikinti ir padrąsinti savo misijoje Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus, jo dalyviai renginį pradėjo Viešpaties šlovinimu, jam vadovavo „Naujosios Sandoros“ bendruomenės nariai. Su jaunimu nuoširdžiais asmeniškais liudijimais pasidalijo vysk. A. Poniškaitis.

Vėliau konferenciją tema „Kaip Jėzus Kristus skelbtų Gerąją Naujieną šiandien – sėkmės, naudos, vienišumo visuomenėje?“ vedė svečias kun. Eric Jacquinet.

Fotografija Valdos Velžienės

Po pietų forume aptarta pasirengimo 2013 metų Lietuvos jaunimo dienoms programa. Vėliau patirtimi dalytasi darbo grupėse: „Kaip auginti jaunus žmones evangelizacijai?“, jai vadovavo kun. Algirdas Akelaitis; „Keliaujanti Geroji Naujiena – piligrimystė“ – kun. Arūnas Simonavičius, „Evangelizacija mokyklose“ – Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro komanda, „Evangelizacija per muziką ir meną“ – Vincentas Lizdenis ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, „Skirtingi evangelizacijos būdai“ – Tiberiados bendruomenė ir Šv. Damijono maldos grupės nariai, „Evangelizacija per asmeninį pokalbį“ – t. Aldonas Gudaitis SJ.

Pavakare forumo dalyviai rinkosi į netoliese esančią Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią. Čia drauge šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius, o homiliją pasakė vysk. A. Poniškaitis.

Šiltai pabendravę šventinėje vakarienėje, forumo dalyviai buvo pakviesti į VDU Katalikų teologijos fakulteto studentų bei Katalikų evangelizacijos centro bendradarbių organizuotą evangelizacinę misiją mieste „Šviesa naktyje“. Vieni ją atliko senamiesčio gatvėse, kiti už šią misiją ir jaunuosius misionierius meldėsi, giedojo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.

Fotografija Valdos VelžienėsLapkričio 10 d. forumo darbas pradėtas šlovinimu ir kun. Eric Jacquinet pranešimu „Kaip skelbti ir nepavargti?“ Jame Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas, pasitelkdamas vaizdo medžiagą, pasakojo apie Pasaulio jaunimo dienų istoriją, joje išskirdamas buvusių PJD akcentus, parodydamas, kaip auga ir plečiasi šie tarptautiniai jaunimo susitikimai, kokia didžiulė evangelizacinė jų prasmė padedant jauniems žmonėms atrasti Kristų Bažnyčioje, o pačią Bažnyčią – kaip patikimos, labai reikalingos jaunam žmogui draugystės ir bendrystės vietą. Pranešime pabrėžtas pal. Jono Pauliaus II bei popiežiaus Benedikto XVI jaunimo sielovadai teikiamas ypatingas ganytojiškasis rūpestis bei prioritetas.

Lietuvos jaunimo forumas Kaune buvo užbaigtas ypatinga – jaunimo siuntimo į misijas – liturgija. Buvo skaitomas ir apmąstomas Dievo žodis, meldžiamasi bendruomenine malda. Vėliau kiekvieną forumo dalyvį asmeniškai palaimino LVK jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk.  A. Poniškaitis.

Paminėtina, jog šiame forume jaunimo sielovadininkai buvo ypač aktyvūs. Forumo svečias kun. Eric Jacquinet, pasiremdamas savo ilgamete sielovadine patirtimi bei kitų šalių patirtimi, atsakė į daugybę juos dominančių klausimų apie pašaukimus, naujesnius evangelizacijos būdus, drąsą liudyti ir skelbti tikėjimą šiandienos ne visada draugiškai krikščioniškąją žinią priimančiame pasaulyje ir ypač tarp bendraamžių.

Beje, prieš šį forumą lapkričio 8 d. Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas kun. E. Jacquinet susitiko su akademine bendruomene VDU Katalikų teologijos fakultete, Didžiojoje auloje. Svečią sveikino VDU KTF dekanas dr. Benas Ulevičius, dalyvavo vyskupas nominantas dr. Kęstutis Kėvalas, fakulteto dėstytojai, studentai. Svečias kalbėjo apie ypač šiandien pragaištingas ir skaudžiai paveikiančias priklausomybes, beje, ne tik tokias dažniausias, kaip priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio, bet ir naujas – priklausomybes nuo moderniųjų technologijų, pirkimo, valgymo etc. Pasak kun. E. Jacquinet, skyrybos, savižudybės, kontracepcija ir tam pasipriešinti būtina gyvybės kultūros sklaida – tai sritys, kurioms šiandien reikia ypatingo sielovadininkų dėmesio ir išmanymo.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune