Arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija kurijoje (2012 12 19)
Paskelbta: 2012-12-20 11:16:49

Gruodžio 19 d. arkivyskupijos kurijoje į paskutinę šiemet nuolatinio ugdymo konferenciją rinkosi kunigai. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jiems pristatė savo dekretu generaliniu vikaru paskirtą augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą.

Arkivyskupo pakviestas vysk. K. Kėvalas savo žodyje pasidalijo su kunigais, kaip ypač šiais Tikėjimo metais mokytis argumentuotai atsakyti ieškantiems žmonėms į esminius tikėjimo klausimus, pasidalijo apie tikėjimo kultūrą šiandien ir kas galėtų padėti kalbantis su sekuliariosios kultūros atstovais. Vyskupas paliudijo apie savo susitikimą su jaunais žmonėmis, kuriame matė ir jų suskaitytą Dawkinso „Dievo iliuziją“, ir jų sugebėjimą kelti klausimus, ir siekį rasti atsakymus. Šiandien puikių tikėjimo argumentų, polemizuodama su Dawkinsu ir parodydama jo teiginių nepagrįstumą, duoda A. McGratho ir J. C. McGrath knyga „Dawkinso iliuzija? Ateistinis fundamentalizmas ir dieviškumo neigimas“ (2012, „Vox Altera“, Kaunas), kuria galima pasiremti ieškant rimtų ir sykiu paprastų atsakymų.

Vysk. K. Kėvalas išskyrė dešimt pagrindinių, dažniausiai kaip priekaištų išsakomų tikėjimo kontrargumentų ir pateikė pagrindinius argumentus, kuriais būtų galima pagrįsti, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys ir pagrindas, iš kur kyla šio tikėjimo tikėtinumas, atsakyti į priekaištus, neva tikėjimas yra infantilus, neracionalus, dogmatiškas, varžantis žmogaus kūrybiškumą, atimantis laisvę, menka yra pati Dievo buvimo tikimybė ir pan. Kaip pabrėžė vyskupas, šiandien svarbu parodyti, jog ne Dievo „buvimo įrodymai“, kurie remiasi kita, nei mokslo, logika, yra didžiausias tikėjimo argumentas. Tikėjimas – tai žmogaus santykio su Dievu tikrovė. Atsivertimas reiškia visą žmogaus pasaulėjautos, intelekto, jausmų ir veiksmų perkeitimą. Tikėjimo metai yra puiki proga, kaip sakė ganytojas, ypač kunigams skatinti žmones paimti į rankas Šventąjį Raštą, kuriame jie gali atpažinti, kaip Dievas yra apreiškęs save žmonijos istorijoje.

Pasidalijęs su kunigais kita tikėjimo argumentacija, ganytojas priminė ir tai, jog be tikėjimo neįmanoma suteikti gilesnės prasmės žmogiškajai egzistencijai, o prigimtinį Dievo ilgesį turi net ir deklaruojantys savo netikėjimą. „Kristus žada bent du labai aiškius dalykus: gyvenimą su prasme ir gyvenimą be pabaigos. Niekas nėra daugiau žmogui pasiūlęs“, – sakė vysk. K. Kėvalas.

Konferencijoje aptarti ir kiti sielovadiniai klausimai. Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas pristatė 2013 metų vyskupo kanoninių vizitacijų grafiką. Arkivyskupas pasidalijo LVK nutarimo per visus Tikėjimo metus rengti Švč. Sakramento adoracijas parapijose įgyvendinimu mūsų arkivyskupijoje.

Užbaigę darbinę dalį „Viešpaties Angelo“ malda, kunigai vėliau agapėje su ganytojais laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems Tikėjimo metų šviesių Kalėdų švenčių.

Į pirmąją konferenciją kurijoje 2013 metais kunigai rinksis sausio 16 dieną.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune