Kauno arkivyskupijos ganytojai sveikina Šventų VELYKŲ proga (vaizdo žinia)
Paskelbta: 2024-03-30 15:53:23

„Brangieji, su šv. Velykomis! Nuostabi žinia mūsų protams ir širdims! Kaip svarbu ją iš naujo girdėti ir patirti tą Viešpaties prisilietimo paguodą, Jo žinios džiaugsmą“, – sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas dalydamasis šia džiaugsmo žinia ir sveikindamas šv. Velykų proga. Savo sveikinime ganytojas kalba apie tris brangias Prisikėlusio Kristaus dovanas – ramybę, džiaugsmą ir atvertą protą, skirtas buvusiems ir esamiems Jo mokiniams. Daugiau kviečiame žr. vaizdo sveikinime.

 

„Per visą Gavėnios metą ėjome į Velykas, džiaugsmingąjį Jėzaus Prisikėlimo šventimą. Dvi savaites prieš Velykas apmąstėme Jėzaus Kančią ir mirtį ant kryžiaus. Jėzaus nukryžiavimas į šipulius suskaldė Jo draugų tikėjimą“, – atkreipia dėmesį kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ savo sveikinimo žodyje, be kita, sakydamas: mes, tikėdami į mirtį nugalėjusį Kristų, esame Jo Prisikėlimo vaikai!

Žr. visą vaizdo sveikinimą

 

„Mieli broliai ir seserys, sveikinu Jus visus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmėje. Kristus prisikėlė, Jis iš tiesų prisikėlė. Tai reiškia, kad Dievas ir žmogus pakilo iš kapo – amžinajam gyvenimui. Ir mes būdami vienybėje su Juo malda, sakramentuose prisikelsime gyvenimui be pabaigos“, – be kita, sako vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas velykiniame sveikinime.

Žr. visą vaizdo sveikinimą

 

„Mokiniai buvo pasimetę. Tik tada, kai Jėzus atėjo pas juos, kai prakalbino, leido Jį patirti ir paliesti, kaip šventajam Tomui, jie patikėjo, kad Jėzus yra gyvas“, – sako arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, klausdamas, kaip švęsti Velykas, kai už Lietuvos vartų vyksta karas, neramu dėl ateities? „Patikėti, kad Kristaus Prisikėlimas yra ne praeities dalykas, bet mūsų dabarties prakalbinimas“, – sako arkivyskupas L. Virbalas SJ, dalydamasis linkėjimais šventų Velykų proga.

Žr. vaizdo sveikinimą

 

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune