Arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija kurijoje (2013 01 16)
Paskelbta: 2013-01-16 19:07:51

Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai rinkosi į kuriją, kur buvo surengta pirmoji šiais metais kunigų nuolatinio ugdymo konferencija.

Jos pradžioje arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pakviestas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS supažindino kunigus su prevencinėmis gairėmis, kurias Lietuvos Vyskupų Konferencija rengia dėl kunigų, vienuolių, savanorių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančiųjų asmenų bendravimo su nepilnamečiais sielovadiniame darbe.

Po to, ganytojo pakviestas Tikėjimo metų proga padėti labiau pažinti Dievo žodį, konferencijoje kalbėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto Šventojo Rašto disciplinų dėstytojas bei šio universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis. Jis su dvasininkais dalijosi apie tai, kaip parodyti daugiau dėmesio ir pagarbos Biblijai, giliau ją suvokti, išgyventi ir perteikti. Romoje baigęs Šventojo Rašto studijas kun. A. Akelaitis išsakė gyvą susirūpinimą, kad Bažnyčioje Dievo Žodžiui turi būti skiriama ta pati pagarba, kaip ir Kristaus Kūnui. Prelegentas pastebėjo, jog tikinčiųjų santykis su Biblija, jos pažinimas vis dar yra nepakankamas, be to, šitai neretai būna tiesiogiai susiję su paties kunigo dėmesio stoka jai.

Visa Evangelija ir visas Šventasis Raštas, o ne atskirai paimtos jos ištraukos ar eilutės, kaip sakė kun. A. Akelaitis, yra dovana Bažnyčiai, tad tik ištisinis Šventraščio skaitymas, jo konteksto pažinimas leidžia šią dovaną tinkamai priimti ir atskleisti kitiems, nesuardant viso darniai suausto Biblijos audinio, išgirstant jame paties Dievo gyvąjį žodį, o ne savo mintis.

Biblija sykiu yra ir grožinis pasakojimas, kuris gali mus įtraukti, stebinti, sužavėti, tad ir kunigas, rengdamasis homilijai, pats turi būti paliestas jos teksto. Biblija skaitoma kitaip, nei mokslinė literatūra, kur reikia nuolat kritiško žvilgsnio, o grožinį kūrinį priimame tokį, koks buvo sumanytas autoriaus.

Kunigams siūlyta platesniame Šventojo Rašto kontekste žvelgti į dienos Evangeliją, padėti tikintiesiems suvokti jos prasmę Bažnyčios liturginiame laike, drauge su parapijiečiais kurti Biblijos skaitymo grupeles ir jose patiems dalyvauti.

Kun. A. Akelaitis pasidalijo su kunigais, kaip pasinaudoti interneto (tarp jų – www.katalikai.lt ir www.bibledex.com) bei moderniųjų technologijų teikiamomis galimybėmis Šventajam Raštui geriau pažinti.

Konferencijos pabaigoje buvo aptarti ir kiti sielovados klausimai, be kita ko – artėjančių Lietuvos jaunimo dienų finansavimas, prašant kunigų pagalbos paremti jas ir padėti surasti rėmėjų.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pristatė neseniai įšventintą kunigą Darių Vasiliauską, palinkėjo jam gražiai įsijungti į kunigų būrį. Ganytojas paragino visus dvasininkus ypač šiais Tikėjimo metais puoselėti tarpusavio broliškumą, padėti vieni kitiems dvasiškai augti.

Konferencija, kaip ir pradėta, buvo užbaigta bendra konfratrų malda, o paskui ir bendravimu prie pietų stalo.

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune