Padėkos Mišios už Marijos radiją, darbuotojus, savanorius, rėmėjus (2013 01 30)
Paskelbta: 2013-01-30 17:44:34

Sausio 30 d. Kaune, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, buvo švenčiamos Padėkos Mišios už Marijos radiją, jo darbuotojus, laidų vedėjus, savanorius, aukotojus, rėmėjus, jų šeimas.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir jo pagalbininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kiti šio radijo bendradarbiai kunigai.

Šv. Mišios prasidėjo įstabia muzikiniu kūriniu – lietuviškai sugiedotu Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamų Tikėjimo metų himnu (Credo, Domine, adauge nobis fidem! – „Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūs tikėjimą!“ - žr. Tikėjimo metų svetainėje >>). Jį sugiedojo Marijos radijo muzikos programų redaktorės Vitos Vaitkevičienės vadovaujamas jungtinis choras.

Homiliją pasakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė visų dėmesį, jog ką tik girdėtoje Evangelijoje Jėzus skelbia savo mokymą ne sinagogoje, o paežerėje. Jėzus pasirinko neįprastą mokymui vietą – laisvą erdvę ir kalbėjo paprasta palyginimų kalba. Šitaip Jėzus siekė laimėti kuo daugiau žmonių, laimėti jų širdis ir protus.

Marijos radijas, pasak vysk. K. Kėvalo, irgi darbuojasi laisvoje erdvėje ir dėl tų žmonių, kurie šiandien dar tik pakeliui į tikrąsias šventoves. Marijos radijas – tai krikščioniško balso galimybė, galingas liudijimas, pasiekiantis žmones jų namuose, automobiliuose etc. Buvęs šio radijo programų direktorius vysk. K. Kėvalas paliudijo, jog radijo veiklą ypač drąsina šilti klausytojų atsiliepimai. 62 kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje, skambantis Marijos radijas šiandien liudija Dievo planą šiam pasauliui: palaikyti ir skleisti viltį.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas L. Bonazzi taip pat pasveikino plačiais mostais Dievo sėklą sėjančią Marijos radijo bendruomenę, perdavė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą, be kita ko, sakydamas: „Ačiū tau, Mergele Marija, už Marijos radiją. Padėk Marijos radijui būti skaidriu ir šviesiu tavo motiniškos meilės Bažnyčiai ir žmonijai įrankiu.“

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune