Kaune vyko arkivyskupijos CARITAS metinė konferencija (2013 02 12)
Paskelbta: 2013-02-14 10:57:30

Fotografijos Gedimino Salmanavičiaus

Fotografija Gedimino Salmanavičiaus 

Vasario 12 d. Kaune, Jaunimo centro salėje, vyko arkivyskupijos Caritas metinė konferencija. Joje buvo perskaitytas arkivyskupijos Caritas direktoriaus kun. Virginijaus Birjoto ataskaitinis pranešimas apie 2012 metų Caritas veiklą. Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais šioje veikloje, pasak kun. V. Birjoto, buvo stengiamasi dar giliau išgyventi palaimintojo pasirinktą gyvenimo šūkį blogį nugalėti gerumu. Palaimintojo pavyzdys nuolat žadino karitiečių jautrumą Dievui ir žmogui. Kristaus Dvasios sužadinta meilė ne tik skatina teikti žmonėms materialią pagalbą, bet ir stiprina bei gaivina sielą tiek gaunančiajam, tiek ir duodančiajam.

Fotografija Gedimino Salmanavičiaus

Caritas tarnystę arkivyskupijoje, dekanatuose skaidrėmis iliustravo reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE. Kauno I dekanato Caritas vadovė Ona Virbašiūtė pateikė išsamią ataskaitą apie šio dekanato, kuris savo apimtimi sudaro pusę arkivyskupijos, veiklą, vaizdžiai pristatė jos kryptis bei darbus Kadangi O. Virbašiūtė yra ir ES maisto iš intervencinių atsargų nepasiturintiems asmenims programos (MIATLNA) arkivyskupijoje koordinatorė, ji supažindino su šio projekto eiga 2012 m., nepasiturinčių žmonių skaičiaus kitimu per pastaruosius metus. Pasidalijo įžvalgomis apie Kauno mieste vykdomą projektą – vasario 6 d. arkikatedros parapijos namų salėje buvo susitikta su miesto seniūnais, socialiniais darbuotojais, Lietuvos ir arkivyskupijos Caritas vadovybe.

Metinėje konferencijoje arkivyskupijos karitatyvinės institucijos tarnyste pasidžiaugusi Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė pasidalijo mintimi apie patariamąją Caritas tarybą, pasvarstė, ką būtų galima ypač nuveikti Gavėnios metu.

Į šią konferenciją susirinkusius 115 karitiečių, Caritas vadovus, savo pagalbininką vyskupą Kęstutį Kėvalą, dalyvavusius Jurbarko, Kauno II, Ukmergės dekanus, kelių parapijų klebonus bei vikarus pasveikino, už krikščioniškus artimo meilės darbus padėkojo arkivyskupijos Caritas pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

Fotografija Gedimino Salmanavičiaus

Ganytojas pasidalijo mintimis apie karitatyvines patirtis kunigystės metais, paskatino karitiečius ypač pasirūpinti ligoniais, žmonių dvasinėmis reikmėmis. Arkivyskupas šioje konferencijoje įteikė aukščiausią arkivyskupijos apdovanojimą – Šiluvos Dievo Motinos medalį – ilgametei Bažnyčios darbuotojai, nuo pat Caritas pradžios Kaune dirbančiai Aldonai Kriaučionytei jos garbingos amžiaus sukakties proga.

Šiais Tikėjimo metais Bažnyčia mus kviečia atnaujinti savo tikėjimą, būti maldos ir tikėjimo liudytojais, prašo mus kasdien būti geraisiais samariečiais tiems, kas kenčia nuo kūno ir sielos žaizdų, kam reikalinga pagalba, kad išgirstume Jėzaus kvietimą: „Eik ir tu taip daryk“ (Lk 10, 37).

Konferenciją užbaigėme šiltu pabendravimu agapėje.

Ses. V. Maknauskaitė SJE,
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja

-------------------------------

Remiantis arkivyskupijos Caritas 2012 m. veiklos apžvalga, mūsų arkivyskupijoje karitiečių šeimą sudaro 450 darbuotojų ir 461 savanoris. Caritas skyriai veikia visose Kauno miesto parapijose, kituose dekanatuose jų nėra tik 11-oje aptarnaujamų parapijų. Pats didžiausias šiuo metu Caritas vykdomas projektas „Intervencinių maisto produktų dalijimas nepasiturintiems (MIATLNA). 2012 metais maisto paketai buvo dalijami 5 kartus ir paremta beveik 59, 5 tūkst. asmenų. Vaikų dienos centruose globojama per 300 vaikų, organizuojamas nemokamas maitinimas Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje (kasdien 500 asmenų), Petrašiūnų maitinimo punkte (250 asm.), Ruklos valgykloje (50 asm.), maisto paketai dalijami Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje (50 asm.), atskirose parapijose organizuojamas vaikų (120) maitinimas savaitgaliais. Paramą drabužiais, daiktais, maistu gavo daugiau kaip 9 tūkst. žmonių.

Arkivyskupijos karitiečiai aktyviai dalyvavo adventinėje akcijoje „Gerumas mus vienija“ ir surinko aukų už daugiau kaip 43 tūkst. litų, jie bus skiriami parapijų karitatyvinei tarnystei. Karitiečiai patys dalyvavo ir paskatino bei įtraukė į „Maisto banko“, Lietuvos Caritas įvairias akcijas ir jaunimą, moksleivius, Vaikų dienos centrų globotinius ir kt. Karitiečiai lanko namuose beveik 1200 vienišų, pagyvenusių asmenų, ligonių. Aktyviai rengia ir dalyvauja savo pačių dvasinės atgaivos renginiuose, dekanatų parapijose talkina ypač ligonių, senų žmonių sielovadoje, padeda socialinės rizikos šeimoms, savartynų gyventojams ir rūpinasi jų integracija į visuomenę, bendradarbiauja su mokyklomis, socialiniais darbuotojais, stiprina parapijų maldos gyvenimą. 2012 m. arkivyskupijos Caritas ir jo padaliniuose atliko praktiką VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro moksleiviai bei VDU KTF pirmakursiai. Patys karitiečiai aktyviai dalyvauja seminaruose, mokymuose (išsamiau žr. 2012 metų arkivyskupijos Caritas veiklos apžvalgoje >>).

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune