Arkivyskupijos kunigų konferencija Kaune (2013 05 15)
Paskelbta: 2013-05-16 08:33:43

Gegužės 15 d. kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų konferencija. Pirmojoje dalyje aptarti rengimo Sutvirtinimo sakramentui klausimai, taip pat pasirengimas vis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms. Antrojoje dalyje kalbėta apie iniciatyvas ginant krikščioniškąsias vertybes.

Sutvirtinimo sakramento katechezės klausimus pristatė arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius. Vienas šių klausimų – sutvirtinamųjų amžius, kurį siūlė pailginti vienais metais ir rengimą Sutvirtinimui pradėti nuo 15 metų. Taip būtų siekiama didesnio sutvirtinamųjų sąmoningumo, nei rengiant ankstyvąją paauglystę išgyvenančius 14 metų jaunuolius.

Kunigų konferencijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ išreiškė susirūpinimą, kad daug jaunuolių, priėmusių Įkrikščioninimo sakramentus, toliau nebetęsia religinės praktikos, šie jauni žmonės prarandami Bažnyčioje. Ganytojas pakvietė brolius kunigus pasidalyti mintimis, ar reikėtų keisti sutvirtinamųjų amžių, kaip panaudoti daugiau galimybių, kad jaunas žmogus tęstų pradėtą tikėjimo kelionę. Kunigai taip pat buvo supažindinti su Sutvirtinimo sakramento rengimo programos atnaujinimais, be kita ko, dėmesio skiriant ir lytiškumo ugdymo temai ir tam rengiant kvalifikuotų specialistų komandos vedamas vienos dienos rekolekcijas.

Pasirengimą Lietuvos jaunimo dienoms pristatė koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, kviesdama kunigus aktyviau drąsinti jaunus žmones parapijose, kad iki birželio 1 d. jie suskubtų užsiregistruoti į didžiausią katalikiško jaunimo renginį Kaune. Buvo pristatyta prieš Jaunimo dienas Kaune rengiama Misijų savaitė, kuri neš džiaugsmo, vilties žinią, Gerąją Naujieną kauniečiams. Misijų savaitėje dalyvaus daugiau kaip 100 žmonių evangelizacinė komanda iš Slovakijos, Latvijos ir kitų šalių. Misijų savaitės programa apims 9 dienų maldos akciją – Švč. Sakramento adoraciją Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, įvairių institucijų – globos įstaigų, kalėjimų ir kt. – lankymą, evangelizacinius koncertus amfiteatre ir kita.

Antrojoje konferencijos dalyje kalbėjęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas su kunigais dalijosi mintimis ir iniciatyvomis, kuriomis šiandien pozityviu būdu mėginama duoti atsaką vis labiau atviro priešiškumo visoje Europoje sulaukiančioms krikščioniškosioms vertybėms, ypač lytiškumo, šeimos srityse. Svarbu veikti, dėti pastangų, sakė vysk. K. Kėvalas, supažindindamas kunigus su keliomis krikščioniškojo aktyvumo iniciatyvomis Lietuvoje. Viena jų – „Kataliko balsas“, jau pradėjęs mokymų ciklą, antroji – Panevėžyje startavęs ekumeninis Krikščionių pilietinio veikimo forumas. Kunigai buvo supažindinti su pagrindiniais gender ideologijos terminais, kad galėtų padėti žmonėms atpažinti šiandienį pavojingą prigimtinių dalykų, šeimos pagrindų griovimą visuomenėje, paraginti juos būti pilietiškai aktyvius, užkirsti kelią visuomenės supriešinimui, kaip tai vyksta kitose šalyse (pvz., Prancūzijoje, kur įteisintos homoseksualų santuokos), taip pat suprasti, ko iš tiesų siekiama Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje – jos atžvilgiu poziciją jau išsakė Lietuvos vyskupai „Kreipimesi dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo“. Žingsnis į priekį (taip pat ir ekumeninėje srityje) –  „Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos“.

Aptariant kitas sielovados aktualijas, vysk. K. Kėvalas paragino kunigus rūpintis Šventojo Rašto skaitymo liturgijoje kultūra, tam parapijose kurti nuolatinių skaitovų būrelius, taip pat pakvietė dalyvauti kunigų rekolekcijose. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius darsyk priminė būtinumą tvarkingai vesti parapijų kasos knygas. Pranešta, jog birželio 1 d. nuolatinės diakonystės kandidatai sėkmingai baigia parengiamąjį kursą ir pradės antruosius studijų metus.

Birželį kunigai rinksis drauge birželio 24 d. švęsti arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmių Eucharistijos 11 val. Kauno arkikatedroje. Ši konferencija baigta bendra kunigų malda ir pietumis kurijoje.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune