Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013 06 24)
Paskelbta: 2013-06-24 22:16:03

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo šiuos asmenis:

Kunigą Artūrą KAZLAUSKĄ – už ilgametę nuoširdžią pagalbą Šiluvos atlaidų metu, vedamas katechezes, aktyvų įsitraukimą į arkivyskupijos jaunimo bei akademinę sielovadą, asmeninį tikėjimo liudijimą;

Kunigą Darių AUGLĮ – už nuoširdų darbą sielovadoje, rūpestį Gyvąja Bažnyčia, ištikimą ir uolų savo pareigų atlikimą, darbą arkivyskupijos bažnytiniame teisme bei asmeninį tikėjimo liudijimą;

Emilį VASILIAUSKĄ – už nuoširdų aktyvų įsitraukimą į Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovadą, dalyvavimą savanorių veikloje, nuoširdumą ir atvirumą bei ištikimybės Bažnyčiai liudijimą;

Ses.Leonę Anastaziją JAKUTYTĘ FDCJ – už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Šv. Kryžiaus parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui bei tėvų katechizacija ir ištikimybe Bažnyčiai;

Eleną RADVILAITĘ – už aktyvų įsitraukimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovadinę veiklą, rūpestį ligoniais, aktyvų dalyvavimą ir vadovavimą Raseinių parapijos Marijos legionui ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Raseinių skyriui, asmeninį meilės Kristui bei Jo Švenčiausiajai Motinai liudijimą;

Joną SPRAUNĮ – už aktyvų įsitraukimą į Kalnujų Šv. Viktoro parapijos sielovadinę veiklą, pasiaukojantį tarnavimą žmonėms, rūpinimąsi Kalnujų bažnyčia ir parapijos bendruomene bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Julių ŠULCĄ – už ilgametį pasiaukojamą darbą einant Josvainių Visų Šventųjų parapijos zakristijono pareigas, nesavanaudišką pagalbą parapijai, parapinių renginių organizavimą ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Jolantą PAUKŠTIENĘ – už nuoširdų darbą, įsitraukiant į jaunimo sielovadą Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje bei Kėdainių dekanate, aktyvų dalyvavimą „Caritas“ veikloje, ištikimybę Bažnyčiai ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Iloną KILIENĘ – už sąžiningai atliekamas vargonininkės ir choro vadovės pareigas Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, bažnytinių chorų organizavimą, veiklą įvairiuose Bažnyčios renginiuose ir krikščioniško tikėjimo liudijimą.

Ingridą KlIUČIŪTĘ – už sąžiningai atliekamas vargonininkės ir choro vadovės pareigas Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, bažnytinių chorų organizavimą, aktyvią veiklą jaunimo sielovadoje, ištikimybę Bažnyčiai ir krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Veroniką ŠIDLAUSKIENĘ– už nuoširdų rūpinimąsi Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, pagalbą organizuojant parapijos atlaidus, procesijas ir šventes bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Melanija PIVORIENĘ – už ilgametes, pasiaukojamas ir vaisingas pastangas buriant ir vadovaujant Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“, parodytas gražias ir prasmingas krikščioniškos veiklos iniciatyvas ir nuoširdų tikinčio žmogaus gyvenimo liudijimą;

Mykolą ŽITKEVIČIŲ – už ilgametį uolų giedojimą Kauno arkikatedros bazilikos chore, pagalbą dvasininkams ir besirengiantiems kunigystei, patarnavimą prie altoriaus, ištikimybę Bažnyčiai bei krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Steponą LINKEVIČIŲ – už nuoširdų rūpinimąsi Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, pagalbą remontuojant parapijos bažnyčią, aktyvią veiklą organizuojant parapijos renginius bei talkas, pagalbą sielovadoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Aldoną MEDELINSKIENĘ – už nuoširdų įsitraukimą į Kauno Gerojo Ganytojo parapijos veiklą, parapijos Marijos legiono įkūrimą bei ilgametį pasiaukojaamą darbą bei ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Rimutę LIPŠIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, nuoširdų parapijos atstovės spaudai pareigų vykdymą, rūpinimąsi parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Imantą MIELIULĮ – už ištikimai einamas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios zakristijono pareigas, rūpestingai vykdomą katecheto tarnystę, pagalbą parapijos sielovadoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Janiną MAROZIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą, dalyvavimą savanoriškose iniciatyvose, pagalbą jaunimo sielovadoje ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune