Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena (2013 06 24)
Paskelbta: 2013-06-25 08:44:19

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Birželio 24-ąją, švęsdama Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė iškilmingai šventė savo dangiškojo globėjo dieną. Arkivyskupijos dieną, kaip ir kasmet, arkivyskupijos ganytojai, kunigai, arkivyskupijoje veikiančių vienuolinių kongregacijų broliai ir seserys, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojai, parapijų atstovai – pirmiausia minėjo drauge švęsdami iškilmingą Eucharistiją Kauno arkikatedroje, vėliau dauguma jos dalyvių atvyko į konferenciją arkivyskupijos salėje.

Arkikatedroje bazilikoje

Labai gausius Arkivyskupijos dienos dalyvius sveikindamas arkikatedroje, iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė melstis, kad kiekvienam asmeniškai šv. Jonas Krikštytojas parodytų Jėzų Kristų ir kiekvienas taptų geru Viešpaties sekėju. Eucharistiją koncelebravo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas ir apie 70 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Homiliją pasakęs vysk. K. Kėvalas pabrėžė, jog šv. Jonas Krikštytojas rengė kelią žmonėms susitikti meilės Dievą, susitikti su Juo atleidimu ir išsivadavimu iš nuodėmių, o ne įstatymais. Šiandienė kultūra, pasak ganytojo, žmogui siūlo paviršutiniškumą, prie jos tiesiog priprantama, nepastebint melo ir dviveidystės. Antra vertus, žmogaus širdis tebealksta prasmės ir pilnatvės; kai kas to nerasdami netgi pasitraukia iš gyvenimo. Pasak vysk. Kęstučio, nesunku pasakyti: jie klysta. Sunkiau atsakyti, kodėl šie broliai neateina pas mus? Gal ir mes esame persiėmę tuo paviršutiniškumu, noru gerai atrodyti išoriškai? Kiekvienas galėtų pasakyti: nepadariau, ką galėjau padaryti; dariau minimumą, o norėjau maksimumo. O Viešpats davė maksimumą, – tai Jis mokė duoti ir apsiaustą, nors būtų prašoma tik marškinių.

Homilijoje priminęs popiežiaus Pranciškaus raginimą eiti į gatves skelbti Gerosios naujienos, vysk. K. Kėvalas kreipėsi į kunigus, dėkodamas, kad jie atsilaiko kovoje prieš tamsos kunigaikštį, gundantį sakyti „bet“, „tačiau“ („daryčiau, bet...“). Geru žodžiu paminėtas pasauliečių atsidavimas atsiprašant už tai, kad ne visada jiems rodomas geriausias pavyzdys.
Vysk. K. Kėvalas paragino melstis už Misijų savaitę – ypatingą laiką išeiti pas žmones iš saugios erdvės, būti pirmiems kaip šv. Jonas Krikštytojas.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Konferencijų salėje

Vėliau pilnutėlėje arkivyskupijos salėje buvo surengta konferencija. Joje arkivyskupas apžvelgė svarbiausius arkivyskupijos gyvenimo įvykius nuo 2012 m. birželio.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Šiuo laikotarpiu arkivyskupijoje džiugiai minėjome Lietuvos Krikšto 625-uosius metus ir Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-metį. Kaip rimtą paskatą ir progą radiklaiau atsigręžti į Viešpatį arkivyskupas įvardijo Bažnyčioje švenčiamus, dar popiežiaus Benedikto XVI tiesiog pranašiškai spalį paskelbtus Tikėjimo metus. Dabar turime progą įsižiūrėti į popiežiaus Pranciškaus tarnystę Bažnyčiai, kur ji yra kreipiama. Šiuo laikotarpiu arkivyskupijoje atsisveikinta su augziliaru Jonu Ivanausku, paskirtu Kaišiadorių vyskupu, o augziliaro tarnystę gražiai pradėjo vysk. Kęstutis Kėvalas (konferencijos dalyvių džiugiai pasveikintas plojimais). Su naujomis jėgomis gali rasti naujų, gerų dalykų, – taip apie naujuosius Vilniaus arkivyskupo ir Panevėžio vyskupo skyrimus sakė ganytojas, sykiu pakviesdamas melstis ir už naują būsimą Kauno arkivyskupą.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Pranešime pasidžiaugta svarbiu, nelengvai žengtu žingsniu – spalį pradėtu nuolatinių diakonų rengimu; 7 kandidatai (ne tik Kauno arkivyskupijos) sėkmingai baigė parengiamuosius metus. Arkivyskupijoje sulaukta garbaus svečio – kunigų konferencijoje apie jaunimo sielovadą kalbėjo Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovas kun. Erikas Jacquinet. Džiugu, jog mokyklose pagausėjo moksleivių, besirenkančių tikybos pamokas. Arkivysk. S. Tamkevičius pasidalijo didžiausiu rūpesčiu – pašaukimų į kunigystę ženkliu sumažėjimu; pasak ganytojo, labiausiai tikėtina, jog pašaukimų daugiau rastis gali gerose, ypač gausiose šeimose, o kunigystei reikia vyrų, kurie būtų pasirengę tarnauti.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Šventės proga arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo broliams kunigams, kurie su meile tarnauja Bažnyčiai; pasidžiaugė ir tais kurie, turėdami sunkumų (pvz., priklausomybių), juos pripažįsta ir stengiasi įveikti. Taip pat nuoširdžiai padėkota ir Viešpaties palaimos palinkėta ypač uoliems, net ir kunigams pavyzdį kartais rodantiems pasauliečiams, tarp jų – ir tikybos mokytojams, katechetams, labiausiai prisidedantiems prie gyvosios Bažnyčios kūrimo.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Šioje šventėje Kauno arkivyskupas įteikė aukščiausius arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius grupei asmenų, kuriuos savo dekretu apdovanoja už tarnystę Bažnyčiai, Evangelijos liudijimą bei krikščioniško gyvenimo pavyzdį (žr. apdovanotųjų sąrašą >>).

Taip pat buvo įteiktos arkivyskupo įsteigto „Bažnyčios kronikos“ fondo padėkos žurnalistams – už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešumoje. Šiais metais „Bažnyčios kronikos“ apdovanojimai skirti dr. Andriui Navickui (bernardinai.lt.) ir Sauliui Kubiliui (Vatikano radijas) (žr. išsamiau >>).
Primindamas apie vis labiau artėjančias Lietuvos jaunimo dienas, arkivyskupas taip pat įteikė premijas jauniesiems jų giesmių kūrėjams.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune