Kauno arkivyskupo metropolito ganytojiškasis laiškas arkivyskupijos kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiems pasauliečiams apie Tikėjimo metų piligrimines keliones
Paskelbta: 2013-08-12 11:59:49

Kaunas, 2013 metų rugpjūčio 9 diena

Mieli Kauno arkivyskupijos kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, broliai ir seserys!

Kuomet popiežius Benediktas XVI pakvietė visus Bažnyčios narius švęsti Tikėjimo metų ir atsinaujinti savo tikėjime, kurį kaip dovaną esame gavę per Krikštą, taip pat ir Kauno arkivyskupijos kunigai, vienuoliai bei tikintieji pasauliečiai drauge su visais Lietuvos tikinčiaisiais 2012 metų spalio 11 dieną pradėjo Tikėjimo metų kelionę. Ėmėmės įvairių iniciatyvų: vienos buvo sėkmingesnės, kitos – gal ir ne taip pastebimos, tačiau esu įsitikinęs, kad visų tikinčiųjų, suvokiančių šios Šventojo Tėvo iniciatyvos svarbą, širdyse atgijo džiaugsmas suvokiant, kad tikėjimas yra Dievo dovana, atverianti galimybes vertai ir tinkamai išgyventi savo žmogiškąjį ir krikščioniškąjį pašaukimą.

Jei kalbėtume apie Kauno arkivyskupiją, manau, jog Tikėjimo metų šventimui labai pasitarnavo Lietuvos jaunimo dienos, birželio 28–30 dienomis vykusios Kaune. Lietuvos jaunimo dienos suteikė galimybę tikinčiam jaunimui pabūti drauge, pasidžiaugti turimu tikėjimu ir dvasiškai sutvirtėti. Tūkstančiai jaunų žmonių, užpildžiusių Jono Pauliaus II aikštę Santakoje, lydėjusių Švenčiausiąjį Sakramentą Kauno gatvėmis į „Žalgirio“ areną ir tenai jį adoravusių, dalyvavusių katechetiniuose susitikimuose su vyskupais bei kunigais, šventusių Sutaikinimo sakramentą, drauge kalbėjusių Rožinį ir dalyvavusių iškilmingame Eucharistijos šventime, pademonstravo, kad ir sekuliarioje aplinkoje įmanoma drąsiai ir džiugiai liudyti savo tikėjimą, džiaugtis jaunyste bei ruoštis būti atsakingais Bažnyčios ir visuomenės statytojais. Iš visos širdies dėkoju kunigams, tikybos mokytojams, katechetams ir visiems, kurie kuo nors prisidėjo, padėdami savo parapijų, mokyklų ar organizacijų jauniems žmonėms pasiruošti ir dalyvauti šioje tikėjimo šventėje.

Popiežius Benediktas XVI, skelbdamas Tikėjimo metus, pakvietė tikinčiuosius šia proga dalyvauti piligriminėse kelionėse į Šventąją Žemę ir Romą. Žinodami, kad tik nedaug Lietuvos žmonių galės aplankyti šias mūsų tikėjimui brangias vietas, Lietuvos vyskupai paragino tikinčiuosius vienokiu ar kitokiu būdu įsitraukti į Lietuvoje vykstančias piligrimines keliones. Bene palankiausia proga tai padaryti yra svarbiausiose vyskupijų šventovėse vykstantieji pagrindiniai atlaidai, kaip antai: liepos mėnesį Žemaičių Kalvarijoje, Marijampolėje ir Kryžių kalne, rugpjūčio mėnesį Pivašiūnuose ir Krekenavoje, rugsėjo mėnesį Šiluvoje ir lapkričio mėnesį Aušros Vartuose.

Ypač raginu Kauno arkivyskupijos tikinčiuosius pasinaudoti šia galimybe, kai rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvoje švęsime Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Tai puiki proga kaip piligrimams atkeliauti į visiems tikintiesiems brangią vietą, kur prieš 400 metų Švč. Mergelė Marija pasirodė piemenėliams ir verkdama kalbėjo, kad kitados čia buvo garbinamas jos Sūnus, o dabar tik ariama ir sėjama. Prieš penkerius metus iškilmingai paminėjome Šiluvos jubiliejų, sulaukdami net Šventojo Tėvo ypatingo pasiuntinio kardinolo Joachimo Meisnerio. Tais metais kiekvieną Šiluvos atlaidų dieną Marijos šventovėje lankėsi daug piligrimų ne tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir iš visų Lietuvos vyskupijų. Nemaža dalis jų nuo Tytuvėnų ir Dubysos keliavo į Šiluvą pėsčiomis. Dar nėra išblėsęs anų dienų dvasinis pakilimas, kurį išgyveno kiekvienas piligrimas, lankydamasis malonėmis garsioje Šiluvos šventovėje.

Tikėjimo metų proga Šiluva vėl lauks piligrimų iš visos Lietuvos. Prašau brolių kunigų paraginti savo tikinčiuosius ir padėti jiems vaisingai dalyvauti šiuose atlaiduose. Taip pat kaip ir anomis Jubiliejaus dienomis, prašau kunigų padėti savo parapijiečiams įsitraukti į Šiluvos piligrimystę paskiriems dekanatams skirtomis dienomis.

Galinčius įveikti septynis kilometrus pėsčiomis kviečiu į organizuotą piligrimystę nuo Dubysos iki Šiluvos, savo maldingą kelionę baigiant keliu per Šiluvos šilą, kur jau yra pastatytos naujos Kryžiaus kelio koplytėlės. Kam ši kelionė būtų per ilga, labai kviesčiau atvykti į Šiluvą pėsčiomis bent per Šiluvos šilą, apmąstant Jėzaus Kristaus kančią. Trokšdami augti tikėjime ir labiau pamilti Jėzų Kristų, ko labai troško Šiluvos Dievo Motina, turime vis labiau įsigilinti, kad tikėjimo lobis, kurį esame gavę per Bažnyčią, mums buvo laimėtas Jėzaus kančios ir kryžiaus dėka. Todėl tikrai būtų išganinga, einant paskutinius kilometrus į Šiluvą, apmąstyti, ką Jėzus dėl mūsų yra iškentėjęs. Su tokia nuotaika atėję į Šiluvą galėsime vaisingai įsitraukti į atlaidų šventimą ir ypač – į iškilmingą Eucharistiją.

Tikėjimo metus užbaigsime lapkričio mėnesį per Kristaus Karaliaus šventę. Kauno arkikatedroje bazilikoje ta proga bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kuriose kviečiu kuo gausiau dalyvauti. Parapijų klebonai ir rektoratų rektoriai bei visi sielovadoje besidarbuojantys kunigai tepasirūpina, kad Tikėjimo metai iškilmingai būtų užbaigti taip pat parapijų bažnyčiose ir rektoratuose. Viliuosi, kad Tikėjimo metų patirtis paskatins dar labiau vertinti tikėjimo dovaną ir ją puoselėti. To linkėdamas visiems Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir tikintiems pasauliečiams teikiu savo ganytojiškąjį palaiminimą.

Arkivyskupas Sigitas  Tamkevičius 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune