Kauno I dekanato kunigų konferencija „Parapijų pastoracija 2014 metais“ (2014 01 14)
Paskelbta: 2014-01-16 13:56:02

Sausio 14 d. Šv. Jurgio konvente vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija „Parapijų pastoracija 2014 metais“. Joje dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, šio dekanato dekanas mons. Vytautas. Grigaravičius, arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Dovilė Kačiulytė, arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai.

Konferenciją, pradėtą Valandų liturgijos malda, mons. V. Grigaravičius pakvietė vesti vysk. K. Kėvalą. Ganytojas savo pranešime kėlė jaunimo sielovados klausimus parapijose 2014 m: „Renginys jaunimui – 2013 LJD – davė mums tempą ir stilių, kurį turime ir toliau išlaikyti. Taip pat parodė tikrovę, kad jaunų žmonių skaičius bažnyčiose nėra didelis.“

KAJC vadovė D. Kačiulytė pasidalijo lūkesčiais, kurie padėtų koordinuoti ir pagyvinti jaunimo veiklą parapijose bei rektoratuose: „Norime geriau pažinti parapijų ir rektoratų jaunimo vadovus, jų vykdomą veiklą. Mums svarbu, ką jaunimas randa bažnyčiose. Dėkojame dvasininkams už jaunimo iniciatyvų palaikymą: ar tai būtų filmų peržiūra, ar talentų vakarai. Labai svarbu neužgesinti iniciatyvą, kylančią iš jaunimo tarpo. Veikloje norime akcentuoti ir socialinę-karitatyvinę veiklą. KAJC gali pasiūlyti eilę brandžių programų. Kai kurios yra gyvai transliuojamos per internetą turint tikslą, kad jos pasiektų tolimesnius dekanatus. Miesto jaunimą nuoširdžiai kviečiame atvykti į mūsų renginius.“

Vėliau vysk. K. Kėvalas kalbėjo apie renginį „Valentino diena Kitaip“, kuris vasario 14 d. vyks „Žalgirio“ arenoje, išsamiai pristatė jo tikslą, pobūdį. V. Spangelevičiūtė-Kneižienė supažindino su programa, bilietų kainomis (bus platinami per bažnyčias (7 Lt) ir per bilietų kasas (15 Lt)). „Nors renginys yra skirtas jaunimui nuo 15 metų, kviečiame dalyvauti ir jaunesnius kartu su savo šeimomis. LJD Kaune savanoriai gaus nemokamus bilietus kaip dovaną už jų savanorystę“, – sakė sielovados programų koordinatorė.

Kunigai buvo supažindinti ir su Šeimų diena, kuri gegužės 15-ąją bus surengta „Žalgirio“ arenoje, sykiu aptariant ir šeimų sielovados galimybes. Atvirose diskusijose su dvasininkais aptarti ir dekanato Šeimų kongreso, kuris vyks birželio 24 d., klausimai.

Vyskupas Kęstutis liudijo apie šeimų sielovados vaisius bei konkrečias iniciatyvas parapijose ir rektoratuose. Ypač pabrėžė Šeimų maldos grupių bažnyčiose susikūrimo skatinimą. Kalbėjo ir apie sužadėtinių rengimo Kauno parapijose ir rektoratuose galimybes. „Kaip stiprinti pastoraciją šeimų atžvilgiu? Būtent per maldos grupės, nes šeimos guodžia vienos kitas. Jas vienija ir sustiprina bendra patirtis, išsikalbėjimas. Šiais laikais nepakanka vien tik sakramentinės praktikos šeimose. Jei šeimos nepriklauso maldos grupei, nedalyvauja įvairiose sielovadinėse programose, kažin ar sugebės išlaikyti krikščionišką identitetą. Taip pat siekiame, kad sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui kursai vyktų parapijose. Todėl reikėtų, kad Lietuvos šeimos centras padėtų parengti poras, kurios vestų kursus sužadėtiniams“, – teigė prelegentas.

Kalbėdamas apie atsinaujinimo (misijų, rekolekcijų) dienos svarbą parapijose, vysk. K. Kėvalas pasidalijo apie Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vykusią Atsinaujinimo dieną:„Tai galėtų būti vienos dienos programa, kurios tikslas yra išjudinti parapijoje iniciatyvas, pagausinti esamas ir suburti naujas maldos grupes. Galbūt tai galėtų būti derinama prie parapijose tradiciškai rengiamos rekolekcijų dienos.“

Konferencijos pabaigoje ganytojas priminė kunigams apie Šventojo Rašto skaitovų Žodžio liturgijoje reikalingumą, jų tinkamą parengimą bei kasdienių trumpų homilijų būtinybę vakaro šv. Mišiose. Taip pat kvietė ieškoti naujų Caritas veikimo bei kunigų ugdymo arkivyskupijoje galimybių.

Konferencijos pabaigoje mons. Vytautas Grigaravičius pristatė dekanato aktualijas: dėl kun. Bruno Fererro SDB apsilankymo Lietuvoje; dėl šv. Jono Bosko relikvijų kelionės; dėl kunigų maldos grupės susirinkimų; dėl Ekumeninių pamaldų; dėl Vasario 16 d. homilijų tematikos šv. Mišiose.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis.

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune