Kunigų ugdymo konferencijoje aptarta šeimų sielovada, apžvelgta 2013 m. arkivyskupijos sielovadinė padėtis (2014 02 12)
Paskelbta: 2014-02-13 09:19:13

Vasario 12 dieną kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija. Joje dalyvavo parapijų klebonai, vikarai, įvairias kitas tarnystes arkivyskupijos bendruomenėse, institucijose atliekantys kunigai. Konferencija pradėta Valandų liturgijos Dienine. Konfratrų maldai, o vėliau ir visai konferencijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Ši kunigų konferencija pirmučiausia buvo skirta šeimų sielovados klausimams aptariant galimybes, programas kurias ypač šiais Šeimos metais siūlo arkivyskupijos bei Lietuvos šeimos centras. Be to, kaip įprasta, metų pradžioje arkivyskupas supažindino kunigus su praėjusių 2013 metų arkivyskupijos sielovadine bei ekonomine situacija. Konferencijoje apžvelgti apibendrinti statistiniai duomenys, dalytasi apie nuveiktus darbus.

Apie šeimos institucijų pasiūlymus sielovadai Šeimos metais kalbėjo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė ir Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė. Kunigai supažindinti su gausiomis Lietuvos mastu siūlomomis programomis šeimoms, kaip antai „Sutuoktinių susitikimai“, „Vakarai su šeima“, „J. Kentenicho šeimos akademija“, „Rachelės vynuogyno rekolekcijos“, „Santuokos kursas“, kurios skirtos šeimų tarpusavio bendrystei ugdyti, emociniams sužeidimams gydyti, tarpusavio santykiams stiprinti. Šeimos turi galimybę jungtis į šeimų bendruomenes ir judėjimus. Tai Kanos, Nazareto šeimų, Motinų maldoje ir kt. bendruomenės. Arkivyskupijos Šeimos centre renkasi jaunavedžių, išsiskyrusiųjų, alkoholikų artimųjų ir kt. grupės.

Šeimos centrų vadovės atkreipė kunigų dėmesį, jog šeimų sielovada parapijose prasideda nuo asmeniško ryšio, draugystės su konkrečiomis šeimomis, atsiliepiant į jų poreikius, palaikant jas. Šeimų bendruomenes burti parapijose nėra lengva, tačiau įmanoma nuo mažų konkrečių žingsnių, kelių motyvuotų žmonių („garstyčios grūdelio“); yra galimybė pasikviesti sutuoktinių šeimas – ŠC savanorius pradėti, paskatinti šeimų telkimą parapijose. Šeimas į bendruomenes parapijose jungia: bendra malda, mokymasis dalytis, atsiverti kitiems, drauge švęsti (šv. Mišias, asmeniškas ar kt. šventes), drauge veikti neformalioje aplinkoje (pvz., keliauti). Šiais Šeimos metais parapijose bus pradėta Šventosios Šeimos ikonos piligrimystė šeimose, rengiama Švč. Sakramento adoracija parapijose už šeimas, organizuojama Šeimų šventė gegužės 15 d. , kongresas birželio 24 d. Kaune ir kt.

Pagal antrojoje konferencijos dalyje pristatytą 2013 metų sielovados apžvalgą, arkivyskupijoje veikia 92 parapijos, tikintiesiems patarnauja 118 kunigų. Svari parama jiems ir džiugus arkivyskupijos gyvenimo įvykis – pernai įšventinti ir parapijose tarnaujantys keturi diakonai. Parapijų bažnyčiose patarnauja vaikai ir jaunimas – 438 ministrantai, 565 adoruotojos. Kauno kunigų seminarijoje studijuoja gausiausiai per pastaruosius kelerius metus klierikų – iš 20-ties jų dešimt yra arkivyskupijos klierikai.

Šiuo metu arkivyskupijos teritorijoje gyvena beveik 500 tūkst. katalikų. Beveik 10 proc. jų dalyvauja sekmadienio šv. Mišiose. Per metus pakrikštyta bemaž 5 tūkst. kūdikių, Pirmąją Komuniją priėmė daugiau kaip 3 tūkst. vaikų, o Sutvirtinimą – beveik 2 tūkst. jaunuolių. Santuokos sakramentą priėmė 1500 porų, kunigai aplankė daugiau kaip 10 tūkst. šeimų namuose. Beveik 7,5 tūkst. asmenų suteiktas Ligonių patepimo sakramentas.Palaidota šiek tiek mažiau asmenų (5707), nei 2012 m. (5878). Arkivyskupijos tribunolas šiuo metu nagrinėja 176 bylas, per 2013 metus paskelbta negaliojančia 41 santuoka (iš 78 ieškinių).

2013 metais užbaigti kurijos pastato Kaune išorės ir vidaus remonto darbai, kelyje į Šiluvą pastatytos piligrimų maldai tarnaujančios Kryžiaus kelio koplytėlės. 2014 metais ketinama užbaigti šio Kryžiaus kelio įrengimą, atnaujinti Jono Pauliaus II altorių arkikatedroje ir kt.

Kunigų konferencija baigta agape. Kovo mėnesį kunigai į konferenciją rinksis 18 d. 11 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune