Kaune sutiktos šv. Jono Bosko relikvijos. Pagerbimas arkikatedroje (2014 03 02)
Paskelbta: 2014-03-02 17:05:43

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

 

Kovo 2 d. sekmadienio rytmetį Kaune, prie miesto Rotušės, arkivyskupijos ganytojai, miesto vadovai, Sakralinės muzikos mokyklos moksleivių choras, būrys jaunųjų savanorių, miesto gyventojų pasitiko į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Italijoje ir joje pasibaigs 2015 m., dalis. Skiriama šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejui 2015 m.

Fotografija Marijos Stanulytės

Sutikimas prie Rotušės

Relikvijas pasitiko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, relikvijų kelionę lydintys kunigai saleziečiai – svečias iš Turino kun. Luca Barone SDB, Palemono parapijos klebonas kun. Jacekas Paszenda SDB, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB, taip pat arkikatedroje tarnaujantys prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius.

Sutinkančius relikvijas ir jų atkeliavimą į miestą pasveikino ir Kauno meras Andrius Kupčinskas bei Rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius, sakydami, jog miesto gyventojams tai atneša daugiau šviesos, tikėjimo, vilties.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Šv. Jonas Boskas atvyksta padėti Lietuvos šeimoms, visiems Lietuvos jaunimo auklėtojams“, – sakė relikvijų kelionę koordinuojantis kun. Jacekas Paszenda SDB.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius šia proga priminė Lietuvoje gerai žinomą saleziečių misiją, kuri, nuo studijavusių Italijoje lietuvių, 1934 m. prasidėjo ir Lietuvoje. Saleziečiams arkivyskupas Juozapas Skvireckas buvo pavedęs Švč. Trejybės bažnyčią Kauno senamiestyje. Saleziečių veikla Lietuvoje buvo nutrūkusi dėl sovietų okupacijos, atnaujinta Kaune ir Vilniuje jau atkūrus Nepriklausomybę. Trumpai maldai prie Rotušės vadovavęs arkivysk. S. Tamkevičius ragino šia proga garbinti Viešpatį, šventumo šaltinį, ir su pagarba žvelgti į šventojo Jono Bosko ištikimybę Dievui, kuri subrandino jo gyvenime gražių šventumo vaisių, ypač darbuojantis dėl jaunų žmonių.

Fotografija Marijos Stanulytės

Skambant sakralinės mokyklos moksleivių giesmei, šv. Jono Bosko relikvijos (dešinės rankos kaulas vaškinėje jo statuloje, kuri yra tiksli skulptūros Turino Marijos Krikščionių Pagalbos šventovėje kopija) stiklinėje urnoje procesija buvo palydėtos į arkikatedrą baziliką.

 Arkikatedroje bazilikoje

Nuo pat atvykimo į arkikatedrą šv. Jono Bosko relikvijų pagerbti ėjo ypač gausiai tądien šventovėje lankęsi tikintieji, melsdami tikėjimo atnaujino, įvairių malonių sau, savo artimiesiems, ypač jaunimui per šio šventojo, jau nuo seno gerbiamo ir žinomo Lietuvoje, užtarimą. Apie šventojo gyvenimą arkikatedroje jos lankytojams pasakojo relikvijų piligrimystės proga parengti stendai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

„Šiandien didžiulė iškilmė ir dangaus malonė – relikvijos mums liudija dangaus artumą“, – sakė šv. Mišioms netrukus vadovavęs vysk. K. Kėvalas. Pasak ganytojo, kai krikščionio gyvenimo tikslas yra dangaus karalystė, tada gyvenimas tampa pilnas malonės ir krikščioniško veikimo, kaip matoma kunigo Jono Bosko gyvenime. Arkivyskupijos augziliaras šį sekmadienį, kuris nuo šiemet yra ir Maldos už pasaulio lietuvius sekmadienis, ragino melsti Viešpatį, kad būtume tauta, atsiliepianti į šventumo kvietimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Homiliją sakęs kun. Luca Barone SDB džiaugėsi, kad daug žmonių, ateidami pagerbti relikvijų, išreiškė troškimą būti artimesni Dievui – per užtarimą šventojo, kuris labai norėjo, kad žmonės būtų laimingi jau šioje žemėje, o labiausiai amžinybėje. Prie keliaujančių relikvijų svečias salezietis ragino prašyti trijų dovanų: kad Viešpats laimintų Lietuvą ir jaunimą; šventojo  pavyzdžiu pasiryžti daryti gera visiems, o bloga – nei vienam; čia, žemėje, kurti Dievo karalystę, kad visi pasimatytume danguje.

12 val. šv. Mišioms arkikatedroje vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Šv. Jono Bosko relikvijos, pasak ganytojo, – tai proga ir matomas ženklas pastebėti, koks šviesus yra Jėzaus parodytas kelias, kuriuo pašaukti eiti visi – ir vyskupai, ir kunigai, ir pasauliečiai. Savo homilijoje >> arkivyskupas pabrėžė ypatingą pasišventimą, su kuriuo kun. Jonas Boskas dirbo dėl gatvės vaikų, suteikdamas jiems prieglobstį, mokydamas amatų ir tikėjimo. Šventojo gyvenime matoma, kiek daug gali nuveikti ir vienas žmogus, iki galo eidamas Evangelijos keliu. Saleziečiai dabar sėkmingai plėtoja savo steigėjo misiją daugelyje pasaulio šalių. Arkivyskupas paminėjo ir šv. Jono Bosko įtaką jam pačiam dar paauglystėje, kai nusprendė tapti kunigu.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Arkikatedroje per naktį vyko Švč. Sakramento adoracija. Maldos budėjime dalyvavo nemažai jaunimo. Kovo 3 d. rytmetį po šv. Mišių relikvijos išlydėtos į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią (išsamiau žr. >> ).

Fotografija Marijos Stanulytės

Arkikatedros parapijos namuose

Po šv. Mišių arkikatedros parapijos namuose buvo rodomas filmas apie šventąjį Boską, o su jo gyvenimu supažindino kun. Luca Barone SDB. Svečias pabrėžė, jog kun. Jonas Boskas tuo metu Turine ypač išnaudojamiems gatvės vaikams buvo tapęs tikru tėvu, kuris jiems atidavė visą save. Jo įkurti saleziečiai ir Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys iki šiandien tęsia jo misiją 132 šalyse 5 žemynuose. Kun. Luca SDB kvietė prašyti šventojo dvasios, ypač rūpinantis jaunų žmonių auklėjimu. Parapijos namų salėje ta proga buvo surengta šventojo biografijos paroda.

Fotografija Svetlanos Adler-Mikulėnienės

Po filmo diak. Nerijus Pipiras, apibendrindamas kun. Jono Bosko biografiją, ragino prisiminti ir mūsų tautos šventąjį, jaunimo globėją šv. Kazimierą. Diakonas atskleidė abejų šventųjų rūpinimąsi jaunimu, skaistaus požiūrio į žmogų ugdymu, kad žmogus nebūtų priemonė, o tikslas. Skaistumo svarbą šiandieninėje kultūroje prelegentas atskleidė cituodamas pal. Jono Pauliaus II mintis. Kauno arkivyskupijos Šeimos centro Lytiškumo ugdymo programos „Pažink save“ savanorė pristatė šios programos įgyvendinimą ir pakvietė prisijungti prie periodiškai rengiamų savaitgalių-seminarų jaunimui. Svetlana Adler-Mikulėnienė kalbėjo apie skaistumo sampratą santuokiniame ir šeimos gyvenime. Renginio dalyviai buvo pakviesti pasimelsti už šeimas, vieni už kitus ir už neskaistumo nuodėmių aukas (prekybą žmonėmis, prostitucijos, vergystės darbo srityje ir pan.) bei prašyti šv. Jono Bosko užtarimo.

 Tolesnė relikvijų kelionė arkivyskupijoje ir Lietuvoje >>.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune