Arkivyskupijos CARITAS metinė konferencija Kaune (2014 03 06)
Paskelbta: 2014-03-07 09:01:44

Fotografija Onos Virbašiūtės

Kovo 6 d. Kaune, KAJC salėje, vyko arkivyskupijos Caritas metinė konferencija. Joje  karitiečius pasveikino bei jiems už tarnavimą Bažnyčioje padėkojo arkivyskupijos Caritas pirmininkas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Taip pat dalyvavo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Jurbarko, Ukmergės, Jonavos dekanai bei kelių parapijų klebonai, Caritas vadovai, apie 100 septynių dekanatų karitiečių. Metiniame renginyje apžvelgta 2013-ųjų Caritas veikla arkivyskupijoje bei dekanatuose, dalytasi mintimis apie šios organizacijos uždavinius ir misiją šiandien.

Fotografija Onos Virbašiūtės

Kristaus Dvasios sužadinta meilė

„Popiežius Benediktas XVI priminė ir prašė mus kasdien būti geraisiais samariečiais tiems, kas kenčia nuo kūno ir sielos žaizdų, kam reikalinga pagalba, kad matytume tą, kuris stokoja, ir išgirstume Jėzaus kvietimą: Eik ir tu taip daryk. Kristaus Dvasios sužadinta meilė ne tik teikia žmonėms materialią pagalbą, bet ir stiprina bei gaivina sielą tiek gaunančiajam, tiek duodančiajam“, – sakė arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, pradėdamas pranešimą apie 2013 metų veiklą.

Darbuotasi visur, kur reikia rankų ir jautrios širdies

Arkivyskupijos Caritas – tai gausi 480 darbuotojų ir beveik 500 savanorių šeima. Caritas skyriai veikia beveik visose parapijose (išskyrus 14 aptarnaujamų). Caritas per 7 dekanatų parapijų skyrius suteikė vargstantiems 65 tūkst. litų (iš aukų, rėmėjų, fondų) paramą, paremta daugiau kaip 9 tūkst. asmenų. 17 tūkst. asmenų gavo paramą drabužiais (išdalyta 95 tūkst. kg), maistu (3 tūkst. kg). Caritas valgyklose Kaune bei Jonavoje kasdien pamaitinama daugiau kaip 500 asmenų. 320 vaikų lanko Vaikų dienos centrus Kaune, Jonavoje ir Kėdainiuose, gaudami ugdymą patys, o pagalbą – ir jų šeimos. Arkivyskupijoje veikia 3 parapiniai senelių namai, apie 2,5 tūkst. ligonių, pagyvenusių vienišų žmonių lankomi namuose. Dalyvauta Lietuvos Caritas advento akcijoje „Gerumas mus vienija“, išplatinta 20 520 vnt. žvakelių ir karitatyvinei veiklai uždirbta 35 tūkst. litų. Prieššventiniais laikotarpiais įsijungiant į „Maisto banko“ akciją stengiamasi pritraukti ir mokyklų moksleivius, parapijų jaunimą, studentus. Pažintinę praktiką Caritas organizacijoje atliko VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bei VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai.

Apžvelgdamas dekanatų  veiklą, kun. V. Bijotas išskyrė Raseinių dekanato karitiečių įsitraukimą į ligonių, senų bei neįgalių žmonių sielovadą, dirbo visur, kur reikia rankų ir jautrios širdies. Kauno II dekanato karitiečiai aktyviai dalyvauja Lietuvos Caritas ir arkivyskupijos renginiuose, 11-ąjį kartą surengta dekanato karitiečių šventė, didesnės parapijos labdara dalijasi su mažesnėmis parapijomis. Jonavos dekanate išskirtinė sritis – rūpinimasis sąvartyno gyventojais, juos bandoma integruoti į visuomenės gyvenimą. Jurbarko dekanato karitiečiai organizuoja piligrimines keliones, turi gražią tradiciją paruošti vyresniojo amžiaus žmones Sutaikinimo sakramentui, meldžiasi už mirusius, dalyvauja Lietuvos Caritas projektuose. Kėdainių dekanate yra 10 Gyvojo Rožinio grupių, suorganizuota 10 piligriminių kelionių, karitietės dalyvauja tęstiniame projekte „Nepilnamečių, nukentėjusių nuo prostitucijos, globa ir rūpinimasis“. Ukmergės dekanate stipri ligonių sielovada, lankomi vieniši žmonės senelių namuose, ligoninėse.

Didžiausiame Kauno I dekanate (Caritas veiklą vėliau išsamiai pristatė vadovė Ona Virbašiūtė) darbuojasi beveik 100 karitiečių ir apie 250 savanorių. „Sriubos“ valgykloje darbo dienomis pamaitinama apie 400 asmenų; per metus pamaitinta dauagiau kaip 73 tūkst. asmenų. Petrašiūnų parapijos maitinimo punkte – apie 200 asmenų. Šančių, Palemono, Pal. J. Matulaičio ir Vilijampolės parapijose apie 120 vaikų maitinami savaitgaliais, vaikams organizuojamos stovyklos, pažintinės kelionės, bendraujama su šeimomis. Šančių, Žaliakalnio, Palemono, Senamiesčio, Petrašiūnų, Palemono vaikų dienos centrus lanko beveik 170 vaikų.

Pranešimo pabaigoje arkivyskupijos Caritas direktorius minėjo siekius dar labiau skatinti parapijų tikinčiuosius akcijoms ir geriems darbams, plėsti bendradarbiavimą su mokymo, socialinėmis įstaigomis. (išsamią 2013 m. veiklos apžvalgą žr. čia >>).

Daugiau solidarumo ir socialinio jautrumo

Dalyvavimą „Intervencinių maisto produktų dalijimas nepasiturintiems (MIATLNA)“ projekte 2006-2013 m. konferencijoje išsamiai pristatė koordinatorė Ona Virbašiūtė. 2013 m. paremta 50 250 asmenų.  Iš šešių sandėlių maisto produktai penkiskart per metus keliaudavo į 80-ies seniūnijų ar parapijų sales. Maisto paramą gaudavo bedarbiai, daugiavaikės ir nepasiturinčios šeimos, studentai, benamiai ir kt. (ypač jų skaičius buvo išaugęs 2010 m. – iki 80 tūkst.) . MIATLNA vykdymas buvo nuolat prižiūrimas valstybinių institucijų, jį tikrino ES komisija. Caritas, pasak O. Virbašiūtės, garbingai pradėjo, vykdė ir baigė dalyvavimą šiame projekte. Jis suartino vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, sustiprėjo solidarumas ir socialinis jautrumas.

Pamatyti vargą ir į jį atsiliepti

Arkivyskupijos Caritas konferenciją apibendrindamas ir už nuveiktus darbus dėkodamas arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį ir ypač paragino rimtai mąstyti, kaip atnaujinti Caritas pritraukiant daugiau jaunų žmonių į karitiečių gretas, į krikščioniškus artimo meilės darbus. Tai nelengva, tam būtinos bendros kunigų ir karitiečių pastangos. Arkivyskupas priminė evangelinį paraginimą: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 45) ir kvietė atpažinti bei atsiliepti į tą vargą, kurį mato aplink, veikti pagal realius žmonių poreikius, išklausyti ir padėti pagal galimybes. „Jei neatsiliepiama į vargą, tai gimdo pyktį, nusivylimą – netgi laisve“, – sakė ganytojas. Caritas organizacija, be kita, turėtų rūpintis aktyviau informuoti visuomenę apie savo karitatyvinę misiją, daromus gerus darbus silpniausiems jos nariams, kad ši veikla būtų matoma ir  tinkamai suprantama.

Šeimos metais – Lietuvos Caritas pagalbos šeimai akcija

Šioje konferencijoje arkivyskupijos karitiečius Lietuvos Caritas generalinės direktorės vardu pasveikino LC atstovas Gediminas Salvanavičius ir pakvietė įsitraukti į Šeimos metams skiriamą LC velykinę pagalbos šeimoms akciją – „Įžiebkime viltį kartu“. Jos metu kviečiama platinti Vilniaus arkivyskupijos Caritas dirbtuvėlėse liejamas žvakeles auką skiriant šeimų vargui mažinti. Balandžio 22 d. kartu su LRT rengiamas telemaratonas-koncertas, kurio metu bus pristatoma Caritas misija, darbai, kviečiama remti šeimas, skleidžiama daugiau vilties.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune