Marijos diena Šiluvoje. Šv. Jono Bosko relikvijų pagerbimas (2014 03 14)
Paskelbta: 2014-03-13 16:43:51

Fotografijos Vytauto Tauro

Fotografija Vytauto Tauro

Kovo 13-ąją Šiluvoje, švenčiant Marijos dieną, buvo sutiktos ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pagerbtos nuo kovo 2 d. Lietuvoje keliaujančios šv. Jono Bosko relikvijos. Tą dieną Marijos šventovė Šiluvoje sulaukė ypač daug piligrimų iš visos Lietuvos, daug jų atvyko, surengdami piligriminę kelionę, iš Jonavos dekanato parapijų. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose teikdami Atgailos sakramentą.

Fotografija Vytauto Tauro

Fotografija Vytauto Tauro

Pilnutėlėje bazilikoje vidudienį iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kun. Jacekas Paszenda SDB, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, daugiau kaip 30 kunigų, kurie kaip tik šiomis dienomis Jono Pauliaus II dvasiniame centre Šiluvoje kartu su ganytoju atlieka trijų dienų rekolekcijas. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Fotografija Vytauto Tauro

Šv. Jono Bosko relikvijų kelionės Lietuvoje koordinatorius kunigas salezietis Jacekas Paszenda SDB savo homilijoje sakė, jog į Šiluvą tądien atvyko ypatingas piligrimas – šv. Jonas Boskas, savo gyvenimo pavyzdžiu turintis ką pasakyti kunigams, jaunimui, šeimoms. Jono Bosko gyvenimą nuo pat vaikystės lydėjo ypatinga Švč. M. Marijos globa. Marija buvo jam gidė ir mokytoja, paskyrusi ir užtarusi jo gyvenimo uždavinį padėti vaikams ir jaunimui, kurie neturėjo gerų tėvų ir gero pavyzdžio.

Žvelgdami į šv. Mišių Dievo žodį (Mt 7, 7–11) – „Prašykite, ir jums bus duota...“– ir šv. Jono Bosko gyvenimą, kaip pabrėžė kun. J. Paszenda SDB, akivaizdžiai matome paskatinimą prašyti Dievą, su pasitikėjimu patikėti jam visus rūpesčius taip, kaip vaikai prašo tėvo. „Pasitikėjimas Dievu yra pati tikriausia malda“, – sakė kunigas salezietis, atkreipdamas dėmesį, jog šv. Jonas Boskas tai darė visą gyvenimą, ir Dievas jį laimino. Jonas Bosko šventumo pavyzdys labai paprastas: tai nuoširdžiai atliekamos pareigos, geri darbai ir malda.

Šv. Jonas Boskas, viską daręs dėl sielų išgelbėjimo, kunigams šiandien primintų jų didžiausią rūpestį ir paskyrimą – labiausiai rūpintis žmonėmis, jų išganymu. Jaunimui šiandien šventasis tartų: darykite viską, ką norite, tik nedarykite nuodėmės, ir būsite laimingi. Lietuvos šeimos, jaunimo ugdytojai, kaip pabrėžta homilijoje, gali melsti šv. Jono Bosko užtarimo, pagalbos ir pavyzdžio auklėjant vaikus ir jaunimą.

Fotografija Vytauto Tauro

Po šių šv. Mišių, dar valandėlę pagerbę šventojo relikvijas, paprašę jo užtarimo savo reikalams, tikintieji išlydėjo jas į Šiaulių vyskupiją. Relikvijų piligrimystė baigsis kovo 16 d. Telšių vyskupijoje.

--------

Šiluvoje piligrimai ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, kovo 28 d., atvykstant į Ligonių dienos pamaldas (nuo balandžio mėnesio jos jau bus rengiamos ir vakarais).

Balandžio mėnesį Marijos diena Šiluvoje bus švenčiama 14 d., Didžiosios savaitės pirmadienį (nes balandžio 13 d. yra Verbų sekmadienis).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune