Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pranešimas dėl kaltinimų „Opus Dei“ prelatūrai ir kai kurių politikų dezinformacijos (2011 03 07)
Paskelbta: 2011-03-07 11:26:34

Dar kartą apie „Opus Dei“ prelatūrą

Prieš keletą dienų viešoje erdvėje vienas politikas tvirtino, kad „Opus Dei“ prelatūra yra sekta ir kad jos nariai bando skverbtis į valdžios struktūras. Šia proga dar kartą primename, kad bet kokių pažiūrų politikams, siekiantiems savo tikslų, nedera apie oficialias Katalikų Bažnyčios struktūras sakyti netiesą, nes tai nepasitarnauja visuomenės konsolidavimui. Juo labiau tai netinka daryti politikams, kurie save laiko katalikais.

Iš tikrųjų „Opus Dei“ yra ne sekta, kaip tai kai kas bando paskleisti, bet Katalikų Bažnyčios dalis. 1982 metais popiežius Jonas Paulius II jai suteikė juridinį asmeninės prelatūros statusą. „Opus Dei“ prelatūros nuostatai yra patvirtinti Šventojo Sosto, ji atskaitinga Vyskupų Kongregacijai ir pats popiežius skiria jos vadovą. Maža to – 2002 metais spalio 6 d. popiežius Jonas Paulius II „Opus Dei“ įkūrėją Jose Maria Escriva de Balaguerą paskelbė šventuoju. Nuo 1994 metų „Opus Dei“ veikia Lietuvoje ir jos veiklą laimina Lietuvos vyskupai.

„Opus Dei“ misija yra ne politinio, bet grynai dvasinio pobūdžio. Ji rimtai rūpinasi savo narių dvasiniu ugdymu. Jos nariai, kaip ir visi katalikai, gali dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir religiniame gyvenime. Kuo gali būti pavojinga „Opus Dei“ prelatūra, jei ji rūpinasi savo narių dvasiniu tobulėjimu? Galime suprasti antibažnytiškai nusiteikusius asmenis, kurie šmeižia „Opus Dei“ prelatūrą, bet glumina tai, kad save katalikais laikantys politikai apie „Opus Dei“ prelatūrą kartais kalba kaip netikintys žmonės. 

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune