„Šeimos metai – dirbkime geriau!“ Kaune vyko sužadėtinių rengėjų Santuokai konferencija (2014 03 15)
Paskelbta: 2014-03-17 19:33:39

Fotografijos Tomo Jundulo

 Fotografija Tomo Jundulo

Kovo 15 dieną Kaune vyko Lietuvos šeimos centro bei Kauno arkivyskupijos Šeimos centro iniciatyva surengta konferencija „Šeimos metai – dirbkime geriau!“, kurioje apžvelgta, kaip Lietuvoje vykdoma Sužadėtinių rengimo Santuokai programa sykiu paminint Šeimos centrų Lietuvoje gyvavimo 25-metį.

Fotografija Tomo Jundulo

Tą savaitgalio dieną savo dvasiniam augimui, dalijimuisi patirtimi ir naujomis idėjomis pasirinko beveik 300 konferencijos dalyvių: visų Lietuvos vyskupijų, dekanatų bei parapijų Šeimos centrų vadovai, bendradarbiai ir gausiai dalyvavę sužadėtinių rengėjai – sutuoktiniai savanoriai (ypač daug jaunų šeimų), kurie tiesiogiai talkina rengiant sužadėtinių poras Santuokai dirbdami grupėse pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo programą.

Konferencijos dalyvius iš pradžių arkikatedroje bazilikoje per šv. Mišias, vėliau Maironio gimnazijoje sveikino, konferencijos darbe dalyvavo LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, taip pat kunigai, aktyviai dirbantys šeimų sielovadoje.

Malda už šeimas, sužadėtinius, Šeimos centrus: „Šeima yra Bažnyčios širdyje“

Konferencija iš pat ryto pirmiausia pradėta malda arkikatedroje bazilikoje už Lietuvos šeimas, sužadėtinius ir sužadėtinių rengėjus Santuokai, Bažnyčios tarnystę šeimoms, Šeimos centrus. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo minėti ganytojai.

Apaštalavimo darbu kardinolas pavadino šeimos centrų veiklą, visų, kurie aukoja savo jėgas ir laiką tarnaudami šeimų sielovadai bei rengdami sužadėtinius Santuokai, savanorystę bei pagalbą.

„Šiandien dėkojame Dievui už jūsų nuveiktus darbus, kurie jau neša gražių vaisių“, – sakė savo homilijoje kardinolas, kviesdamas melstis, kad mokymai ir ypač gyvenimo pavyzdys pasiektų kitų šeimų, sužadėtinių širdis. Gyvename aplinkoje, kur, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, daug dvasinio ir moralinio skurdo, aplinkoje, kuri neremia nei šeimos, nei jos sampratos. Apsiprantama net su elgesiu, kuris neatitinka Evangelijos. Tai nuodija protą, tolina nuo Dievo, jo meilė yra atmetama.

Atkreipdamas dėmesį į skaitytą Dievo žodį, savo homilijoje kardinolas pabrėžė Viešpaties Sandorą su savo tauta – Sandora Dievui buvo šventa. „Mąsčiau apie Santuokos sakramentą. Tai irgi šventa sandora“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Santuokos sakramentu sutuoktiniai sudaro sandorą, kuri Viešpačiui irgi yra šventa. Taigi ne tik vyras moteriai, o moteris vyrui pažada ištikimybę. Tai yra kai kas daugiau. Pats Dievas dalyvauja šioje sandoroje – pasakydami „taip“ vienas kitam, sutuoktiniai sako „taip“ ir Dievui. Viešpats patvirtina šią sandorą, jis lieka jai ištikimas, ir sutuoktiniai, išlaikydami ištikimybę sakramento malonei, gali keliauti kartu, prisiimti atsakomybę kurti šeimą pagal Dievo planą. Kaip pabrėžė ganytojas, visi nori sukurti laimingą šeimą, bet ne visi suvokia, ko Dievas iš jų nori. Be tikėjimo sutuoktiniams sunku pilnutinai suvokti santuokinio įsipareigojimo prasmę.

Užbaigdamas homiliją kardinolas drąsino ir ragino malda palaikyti visus tarnaujančius šeimoms, kad jie mokėtų parodyti šeimos grožį ir džiaugsmą, kad rastų tų priemonių, kurios padėtų šeimų gyvenimą kurti ant tikėjimo pagrindo. „Šeima yra Bažnyčios širdyje“, – tikino kard. A. J. Bačkis.

Lydėti šeimas ir po Santuokos sakramento

Konferencijos dalyvius, gausiai (kai kurios jaunos šeimos joje dalyvavo su mažais vaikais) susirinkusius į Maironio gimnazijos salę, pasveikino ir vaisingo darbo palinkėjo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Visus labai pradžiugino Šeimos centro savanorių vaikų nuotaikingai sugroti keli muzikiniai kūriniai, o vėliau Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė ganytojiškam žodžiui pakvietė LVK Šeimos tarybos pirmininką kardinolą A. J. Bačkį.

Fotografija Tomo Jundulo

Fotografija Tomo Jundulo

Fotografija Tomo Jundulo

„Jūs atliekate milžinišką darbą, ir jis nuolat tobulinamas“, – sakė kardinolas, patikindamas, jog visi Lietuvos vyskupai jį labai vertina. Juk nelengva, kai pasaulis sėja klaidingas idėjas, o visuomenėje daug nelaimingų, išsiskyrusių šeimų. Ir geriausia programa gali būti neįgyvendinta, kai nėra tikėjimo pagrindo. Kardinolas išreiškė rūpestį, jog šeimos ir po Santuokos sakramento neturi būti paliktos vienos, pakviesdamas ir šioje konferencijoje dalytis idėjomis apie tolesnį šeimų palydėjimą – kaip sustiprinti šeimų sielovadą parapijose, kunigų ryšį su šeimomis, kad ir jie degtų noru rūpintis šeimų sielovada, kad parapijose burtųsi šeimų būreliai.

Fotografija Tomo Jundulo

Trumpai pasidalydamas įspūdžiais iš kardinolų susitikimo Romoje – popiežiaus Pranciškaus sušauktos neeilinės konsistorijos, kardinolas sakė, jog Bažnyčios rūpestis šiandien – ir kaip padėti išsiskyrusioms bei naują civilinę santuoką sudariusioms šeimoms. Šeimų sielovados dabarties iššūkiams bus skiriama trečioji neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja šių metų spalį, o popiežius Pranciškus jau šiandien ypač prašo pačių šeimų maldos už Sinodą, kad atsakymai į sudėtingus klausimus būtų rasti.
 

Svarbiausia – parodyti Dievo planą šeimai

Apie nelengvą, tačiau paženklintą entuziazmo, pasitikėjimo Dievu rengimo šeimos gyvenimui bei pačių Šeimos centrų gyvavimo pradžią konferencijoje kalbėjo pirmoji Lietuvos šeimos centro direktorė dr. doc. Nijolė Liobikienė. Šis darbas (pradėtas Caritas federacijos Šeimos sekcijoje) vyko labai spontaniškai, tačiau į jį įsitraukę žmonės buvo itin pasišventę; matant šeimų gyvenimo tikrovę atsisakyta deklaratyvumo, pradėta nuo sunkumų parodant, jog be tikėjimo sutuoktiniams bus sunku gyvenime įveikti krizes. Žvelgdama į šiandieną, ilgametė šeimų sielovados bendradarbė kvietė dirbti su užsidegimu, prašyti Šventosios Dvasios ugnies. „Tai buvo Dievo „projektas“ pradėti tokią veiklą. Dievas ir toliau nenuvilia“, – sakė N. Liobikienė linkėdama drąsos, augimo, savęs pačių ir kitų pažinimo, nuolatinio sistemos tobulinimo. Darbas ypač su sužadėtiniais, pasak prelegentės, bus sėkmingas, jei bus pradedama nuo to, kokia yra jų patirtis, ir nepaliekant tokiame lygmenyje, toliau palydint, parodant kelią.

„Nemanėm, kad mūsų misija pamokyti sužadėtinius, atvesti į doros kelią“, – sakė Vijoleta Vitkauskienė (vėliau perėmusi vadovavimą Lietuvos šeimos centrui), pabrėždama, jog labiausiai siekta supažindinti su Dievo planu šeimai.  V. Vitkauskienė prisiminė, jog sužadėtinių rengime netruko laiko suprasti, jog neužtenka apsiriboti tik paskaitomis. Pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo programą pradėtas darbas grupėse padėjo ir padeda susidraugauti, duoda pradžią šeimoms atrasti tikėjimą ir burtis šeimų bendruomenėms.

Sužadėtinių rengimas vyskupijose

Šioje konferencijoje visų septynių Lietuvos vyskupijų Šeimos centrų vadovai pristatė, kaip sužadėtinių rengimas vyksta jų diecezijose. Dauguma pastebėjo, jog sužadėtinių rengimas Santuokai vyskupijose buvo pradėtas gerokai anksčiau, nei jose įsikūrė Šeimos centrai. Pačias pirmąsias rengimo šeimai paskaitas skaitė savanoriai gydytojai, kunigai. Kalbėjusieji dėkojo vyskupams, kurie palaiko Sužadėtinių rengimo programos įgyvendinimą (kai kurie ir patys tiesiogiai su jaus pabendrauja, skaito paskaitas). 2013 metais vyskupijose įvyko 6462 sužadėtinių susitikimai, dalyvavo daugiau kaip 14 tūkst. besirengiančių Santuokai asmenų. Sužadėtinių rengimas keliuose didžiuosiuose miestuose dėl didelių srautų vyksta paskaitose, kurias veda psichologai, kunigai, socialiniai darbuotojai ir gydytojai ginekologai. Pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo programą organizuojami grupiniai užsiėmimai, juose plačiai talkina ir patirtimi dalijasi, asmeninį liudijimą teikia sutuoktiniai savanoriai. Šeimos centrų rūpestis – kaip pritraukti sutuoktinius į šią savanorystę. Dažniausiai čia remiamasi asmeniškais ryšiais, rūpinamasi, kad tai išties būtų liudijantys darnų krikščionišką gyvenimą šeimoje ir tikėjimą asmenys. Kalbėjusieji džiaugėsi ir savanorių poromis, kurios talkina nuo pat pradžių, jau 25 metus, ir jaunais, įsitraukiančiais į šeimų sielovadą sutuoktiniais. 2013 metais surengti 3 savaitgalių mokymai naujiems savanoriams, Šeimos centrai organizuoja savanoriams vasaros stovyklas, rekolekcijas, išvykas, šeimos draugauja tarpusavyje.

Rengiant sužadėtinius stengiamasi, kad per tą laiką Dievas ir Bažnyčia jiems taptų artimesni. Pastebėta, jog sužadėtiniai gerai vertina susitikimus su kunigu, jų pageidauja, tad kai kur šie susitikimai rengiami dažniau. Puikių atsiliepimų gaunama apie natūralaus šeimos planavimo žinias, nors pastebima, kad pastaruoju metu sužadėtiniai dažniau nerimauja, ar jie galės susilaukti vaikų. Lanksčiau rengiama parapijų Šeimos centruose, ypač tais atvejais, kai sužadėtiniai dirba užsienyje stengiantis, kad ir jie neliktų be pasiruošimo Santuokai. Lietuvos šeimos centras jau vykdo eksperimentinę nuotolinę sužadėtinių rengimo programą.

Sužadėtinių rengimas – tai ir evangelizacijos galimybė

Konferencijoje pranešimą apie sužadėtinių evangelizaciją skaitė dr. Artūras Lukaševičius (VDU), apie mažų grupių vedimo privalumus kalbėjo psichologė Vanda Benaitienė (Telšių krizių centras), tėvas Aldonas Gudaitis SJ dalijosi, kaip svarbu kunigui ne tik dalyvauti sužadėtinių rengime, bet ir pačiam matyti sutuoktinių nuoširdžią tarnystę skelbiant Dievo karalystę sužadėtiniams; apie tai liudijo ir patys savanoriai.

Fotografija Tomo Jundulo

Vėliau devyniose darbo grupėse patirtimi, idėjomis dalijosi Šeimos centrų bendradarbiai, dalyvaujantys rengimo Santuokai programose, pasidžiaugdami galimybe pasimokyti vieni iš kitų – tai visada svarbu ir gera auginant patirtį ir padrąsinant vieni kitus. Savanoriai sakė, jog sužadėtinių rengimas niekaip negali apsiriboti žiniomis – paveikiausias tik atviras ir nuoširdus pasidalijimas apie tikėjimą ir gyvenimą. Be kita, akcentuota, jog sužadėtinių rengimas Santuokai – tai puiki ir visokeriopai išnaudotina evangelizacijos galimybė – padėti žmonėms atrasti Dievą, tikėjimą ir juo remti savo gyvenimą šeimose.

Fotografija Tomo Jundulo

Šeimos centrų bendradarbiai ir savanoriai užbaigiant konferenciją dalyvavo šventinėje agapėje paminėdami Šeimos centrų Lietuvoje gyvavimo 25-metį.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune