Kristaus Kančios pamaldos arkikatedroje (2014 04 18)
Paskelbta: 2014-04-19 13:34:49

Fotografijos Erlendo Bartulio

 Fotografija Erlendo Bartulio

Balandžio 18 d. Didžiojo penktadienio vakare Kristaus Kančios pamaldoms arkikatedroje bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Kristaus Kančios pamaldas arkivyskupas pradėjo nuolankia atsiprašymo už visų nuodėmes malda, guldamas kniūbsčias priešais altorių.

Pagarbiai išklausius diakono Nerijaus Pipiro skaitomą Viešpaties kančios istoriją arkivyskupas pasakė homiliją.

„Kristaus kančios istorija žingsnis po žingsnio mus atvedė ant Kalvarijos kalno. Sustojame kryžiaus papėdėje ir bandome suprasti, kas čia įvyko ir ką visa tai reiškia man, tau ir kiekvienam žmogui.

Kristaus kryžiaus būtų nebuvę, jei nebūtų buvusios nuodėmės – iškrypimo iš Dievo nustatyto kelio. Kai paleista raketa nukrypsta nuo kurso, ji sunaikinama. Dievas iškrypusio iš kelio žmogaus nesunaikina, bet savo gyvybės kaina jį gelbsti“, – sakė ganytojas, aptardamas Judo nuodėmę ir Petro elgesį – Petras, iš pradžių išsigynęs, vis dėlto išsaugoja meilę Mokytojui. Tikėjimas  gailestingumu išgelbsti ir plėšiką, nukryžiuotą šalia Jėzaus. Ištikimą meilę po kryžiumi išgyvena Motina Marija ir Jėzaus mokinys Jonas. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tikintieji paraginti Kryžiuje atpažinti Dievo meilės slėpinį, nusižeminimą iki gyvybės atidavimo.

Fotografija Erlendo Bartulio

Visuotine malda Viešpaties Kančios pamaldų dalyviai vėliau meldėsi už popiežių Pranciškų ir visą Bažnyčią, viso pasaulio krikščionis, visą žmoniją, taip pat kitų religijų išpažinėjus, Dievo dar nepažįstančius ir jo nepripažįstančius žmones.

Fotografija Erlendo Bartulio

Didžiojo penktadienio liturgijos centre buvo Kryžiaus atidengimas ir jo pagarbinimas. Pagarbinę Nukryžiuotąjį daug žmonių tą vakarą arkikatedroje, jau atlikusių velykinę išpažintį ir susitaikiusių su Dievu, artinosi prie Dievo stalo priimti Eucharistijos (tądien vienąkart metuose šv. Mišios neaukojamos) ir joje vienytis su Jėzaus kančia, vėliau dalyvavo procesijoje su Švč. Sakramentu prie Viešpaties kapo.

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Erlendo Bartulio

Didįjį šeštadienį Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo.

Fotografija Erlendo Bartulio

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune