Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje (2014 06 29)
Paskelbta: 2014-06-30 09:35:10

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos

Birželio 29 d., sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje, gausiai dalyvaujant susirinkusiai bendruomenei, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kunigu įšventino arkivyskupijos diakoną Andrių Končių, kuris yra baigęs Kauno kunigų seminariją, o diakono tarnystę atliko Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje.

Šventimams ir Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas, koncelebravo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prof. dr. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM,  kiti kunigai, asistavo seminarijos klierikai. Liturgiją tikintiesiems aiškino kun. Nerijus Vyšniauskas.

Tą sekmadienį arkikatedroje švenčiant titulinius Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus, savo homilijoje arkivyskupas kvietė pažvelgti į tikėjimo ir meilės pavyzdžius – šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių, krikštijusius pirmuosius krikščionis ir kūrusius Bažnyčią, už tikėjimą paskui mirusius kankinių mirtimi. Ši šventė primena kiekvieno krikščionio pareigą ne tik sekti Kristų, bet ir pašaukimą būti Bažnyčios statytojais, – sakė arkivyskupas. Joje, per jos žmones – savo senelius, tėvus, kunigus, katechetus – išmokome tikėjimo, perėmėme jo dovaną. Pavojinga manyti, jog įmanoma tikėti vieniems, be Bažnyčios.

„Dėkokime Dievui, kad Jis pašaukė tapti Bažnyčios nariais“, – sakė ganytojas, drauge primindamas pareigą mąstyti, kaip kitiems savo broliams padėti rasti kelią pas Dievą.

Arkivyskupas paragino malda lydėti įšventinamojo Andriaus kunigystę, kad jis išsaugotų šv. Petro ir Pauliaus pasišventimą, dėl Evangelijos skelbimo, jei reikės, iškęstų bet kokius išbandymus.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Įšventintasis kun. Andrius Končius buvo pasveikintas arkikatedroje susirinkusiųjų plojimais. Vėliau jis drauge su kitais dvasininkais koncelebravo šv. Mišias.

Išsamiau su fotoalbumu žr. Kauno kunigų seminarijos tinklapyje >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune