Malda už a†a mons. Alfonsą Svarinską Kauno arkikatedroje (2014 08 21)
Paskelbta: 2014-08-21 15:04:17

Rugpjūčio 21 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo meldžiamasi už monsinjorą Alfonsą Svarinską minint 30 dieną po mirties.

Šv. Mišioms vadovo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo apašt. prot. jubil. Bronius Antanaitis, mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir dar dvi dešimtys arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų.

Pakviesdamas malda paminėti prieš mėnesį pas Viešpatį iškeliavusį monsinjorą Alfonsą, gausiai arkikatedroje susirinkusią bendruomenę arkivyskupas paragino melstis, kad visi, taip pat ir Lietuvos kunigai turėtų tokį idealizmą ir pasišventinimą, su kuriuo Lietuvai ir Bažnyčiai tarnavo mons. A. Svarinskas.

„Uolūs, šventi, savo tarnystę gerai atliekantys kunigai yra didelis Bažnyčios turtas“, – sakė ganytojas savo homilijoje >>, atkreipdamas dėmesį į kunigų, kaip ir pranašų, svarbiausią misiją – žadinti žmonių sąžines, kad jos būtų jautrios priimti Evangeliją.

„Šiandien prisimename prieš mėnesį į Tėvo namus iškeliavusį monsinjorą Alfonsą. Jis turėjo pranašo dvasią. Kai Lietuvą gaubė prievartą ir nelaisvę nešanti sistema, kai ji norėjo palaidoti bet kokią laisvės viltį, kai ji norėjo išrauti iš žmonių, ypač iš jaunimo, širdžių tikėjimą į Dievą, kai daugelis buvo praradę viltį, kun. Alfonsas tikėjo ir turėjo viltį, kad šiai prievartai galima ir reikia pasipriešinti. Ir jis darė viską, o gal net daugiau, ką anuomet buvo galima padaryti“, – kalbėjo ganytojas, pabrėždamas, kad  šios vilties neprarado ir būdamas už spygliuotų kalėjimo tvorų.

Pasak ganytojo, gyvenimo keliais monsinjorą vedė aiškus tikėjimas, jo širdyje gyveno gyva Geroji naujiena, gyvenime ir kunigiškoje tapatybėje nebuvo drungnumo. Ir suklydęs  mokėdavo greitai prisikelti, dažnai eidavo išpažinties, vienybė su Dievu jam buvo svarbiau už viską.

„Dėkokime Dievui už visa, ką monsinjoras Alfonsas nuveikė“, – sakė ganytojas, kartu paragindamas malda visada lydėti dabar tarnaujančius kunigus, kad jie uoliai atliktų pranašo, mokytojo ir uolaus Kristaus tarno misiją.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune