Šilinių kronika: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena (2014 09 12)
Paskelbta: 2014-09-12 17:06:03

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 12-ąją Šiluvos Dievo Motinos, kuri nuo seno turi ir Ligonių Sveikatos titulą, užtarimui buvo pavesti ligoniai, neįgalieji, jų artimieji, ligonių sielovadai tarnaujantys kunigai, medicinos darbuotojai  – jų labai gausiai iš visos Lietuvos atvyko į Šilinių atlaidus.

Ir tądien Šiluvoje piligrimai, atiduodami Viešpačiui savo asmeniškus maldavimus, skausmus ir negalias, rūpesčius, buvo kviečiami melstis ir bendromis šv. Mišių intencijomis – malonės pasitikėti Dievo gailestingumu kančioje ir kituose išbandymuose, dėkoti Jam už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones, prašyti daugiau vilties ir stiprybės ligonių artimiesiems.

Gausią piligrimų minią Šiluvos aikštėje į bendrą maldą prieš pagrindines pamaldas sujungė Rožinis, kuriam vadovavo Raseinių parapijos Marijos legionas. Įvade į Eucharistiją – katechezėje kun. Artūras Kazlauskas visiems priminė, kokią pagalbą Bažnyčia teikia ligoje Ligonių patepimo sakramentu. Tai pagalba, kad sergantis, kenčiantis krikščionis būtų toks pat tvirtas, kaip Jėzus savo kančioje. Bažnyčia taip primena kenčiančiam žmogui, kad jis ne vienas, drauge su juo yra ir už jį meldžiasi Bažnyčia. Katechezėje priminta pareiga nė vieno ligonio nepalikti be sekmadienio šv. Komunijos (kunigams kai kur jau talkina specialiai parengti ekstraordinariniai Komunijos dalytojai pasauliečiai).

Fotografija Marijos Stanulytės

Iškilminga Eucharistija vidudienį prie altoriaus aikštėje buvo švenčiama meldžiant tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams, gydytojams, slaugytojams, visiems medicinos darbuotojams ir jų šeimoms.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Melstis už visus, kurie kenčia, serga, nepajėgia dėl įvairių priežasčių džiaugtis gyvenimu, kad jie mokėtų įprasminti savo kančias, sykiu dėkoti Dievui ir melstis už tuos geruosius žmones, kurie padeda, gydo, tarnauja ligoniams, seneliams, neįgaliesiems, Eucharistijos pradžioje kvietė jai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris sykiu sveikino koncelebruosiančius vyskupus – Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą, Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Arūną Poniškaitį. Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolą t. Gintarą Vitkų SJ, kitus kunigus, tarp jų ir tarnaujančius ligoninių kapelionais, giedantį Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos chorą (vad. R. Baranauskas), pamaldose dalyvaujančius LR sveikatos priežiūros vadovaujančius asmenis, gydymo, slaugos įstaigų vadovus, bendruomenių narius, visus Šiluvos piligrimus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Pamaldose dalyvavo sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė ir patarėjas Arvydas Skorupskas, LR Prezidentės patarėja Aira Mečėjienė, Maldos ordino Lietuvoje prezidiumo nariai bei 170 maltiečių, LSMU Kauno klinikų, Kauno klinikinės ligoninės, Marijampolės, kitų Lietuvos miestų ir miestelių ligoninių, senelių namų vadovai, gydytojai, slaugytojai, neįgaliujų draugijos, Piligrimystės labdaros-paramos fondo nariai ir kt.

Fotografija Marijos Stanulytės

Homiliją vėliau sakęs vyskupas Arūnas Poniškaitis atkreipė dėmesį, jog kančia, liga, skausmas yra kiekvieno žmogaus pažįstami iš savo patirties, tad ši patirtis yra ir visus vienijanti. Šią ypatingą Šilinių dieną, kaip sakė ganytojas, svarbu žvelgti į Dievą ir į vieni kitus, mokantis atpažinti kitus kaip Dievo vaikus, jų mylinčias širdis, meldžiant meilės vieni kitiems, mąstant apie gimimo, gyvenimo dovaną ir slėpinį.

„Jėzus Kristus yra arti. Jis trokšta, kad mumyse būtų džiaugsmo ir kad šiam džiaugsmui nieko netrūktų,“ – sakė, pabrėždamas, kaip svarbu ir varge, ir kančioje atpažinti ir priimti Dievo artumą, kuris yra džiaugsmo šaltinis.

Homilijoje, be kita, vysk. A. Poniškaitis taip pat atkreipė dėmesį į angelo pasveikinimą Marijai žodžiais „Nebijok, Marija.“ Ir mes esam drąsiname jais, kai reikia padovanoti savo gyvenimą kitam santuokoje, mylėti neatšaukiama meile šeimoje, kai reikia matyti žmogų negimusioje gyvybėje ar pasiligojusiame – tuomet geriau suprantame, kad turim lengvinti kančią, o ne žudyti. Šiais žodžiais taip pat esame drąsinami nebijoti silpnumo. Kai su Jėzaus meile gydome kitų žaizdas, tai ir patys esame gydomi. Pagalba mažutėliams, kaip sakė ganytojas, tai reali galimybė sutikti Dievą kasdienybėje, kitame žmoguje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šios liturgijos pabaigoje vyskupai ir kunigai teikė asmenišką ligonių palaiminimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

15 val. Šiluvos kultūros namuose sveikimo istorijomis dalijosi AA (anoniminių alkoholikų) nariai.

Vakaro šv. Mišiose buvo prašoma Viešpatį pagalbos siekiantiems vaduotis iš priklausomybių ligų, meldžiama, kad Jis paguostų ir sustiprintų tokių asmenų šeimas. Homiliją sakęs kun. Kęstutis Dvareckas pastebėjo, jog  gyvename realybėje, iš kurios kartais norisi emigruoti. Vieni renkasi išorinę emigraciją, kiti vidinę, nemokėdami jos priimti. Kun. K. Dvareckas, Vilniaus Caritas priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas, ragino atpažinti ir priimti savo gyvenimo realybę, leistis, kad Dievas į ją ateitų, tikėti, kad Jis, padaręs nepaparastų dalykų Švč. M. Marijos, šv. Juozapo gyvenime, jų padarys ir mano gyvenime, tik reikia Jam tarti „taip“.

Po vakaro šv. Mišių vyks Vidinio gydymo pamaldos su misionieriumi iš JAV Donaldu Turbittu (Renewal Ministries). Organizuoja „Gailestingumo versmės“ bendruomenė.

Atvykusiems piligrimams rugsėjo 12 d. Šiluvoje patarnavo Kauno II dekanato kunigai, kun. Robertas Skrinskas, kun. Kazimieras Gražulis, t. Severinas Holocheris OFM aukojo šv. Mišias ir sakė homilijas. Giedojo Šiluvos (vad D. Stoškienė), Babtų jaunimo (vad. M. Randis) bei Raudondvario (vad. I. Kliučiūtė) parapijų, „Rasos“ muzikos m-klos (vad. M. Šikšnius) chorai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune