Arkivyskupijos kunigų konferencija (2011 03 23)
Paskelbta: 2011-03-24 09:16:03

Kovo 23 d. Kauno kurijoje vyko eilinė arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų konferencija. Jai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pirmojoje konferencijos dalyje susitikta su Lietuvoje viešinčiu pamokslininku iš Airijos t. Johnu Harrisu OP. Antroji dalis buvo skirta Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo katechezės padėčiai arkivyskupijoje. Ją su kunigais aptarė arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius.

Su   garsiu pamokslininku, Dominikonų kolegijos Dubline studijų prefektu t. J. Harrisu OP supažindino svečią atlydėjęs Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kun. Robertas Šalaševičius. Pasak kun. R. Šalaševičiaus, Airijoje yra ypač išplitęs Dievo Gailestingumo pamaldumas. Drauge su t. J. Harrisu OP atvykusio buvusio klestinčio verslininko p. Valo Conlono, atradusio Dievo gailestingumą per šv. Faustinos dienoraščius prieš 30 metų, dėka šis pamaldumas pradėjo plisti šalyje per maldos grupes. Buvo pradėtos organizuoti piligrimų kelionės į Krokuvą, vėliau – ir į Vilnių.

T. J. Harrisas OP savo žodyje liudijo, kaip Dievo gailestingumas padeda kunigiškajame gyvenime. Gailestingumas (jo pamaldumo ženklų yra kiekvienoje tos šalies bažnyčioje), pasak svečio,  ir visai Airijos Bažnyčiai ypač sunkiu jai metu padėjo išlaikyti į Jėzaus Kristaus asmenį, taip pat į sakramentinio gyvenimo svarbą sutelktą dėmesį. „Šio pamaldumas centre – gailestingasis Jėzus, kuris yra kupinas gailestingumo labai sužeistam, nuodėmės aptemdytam pasauliui“, – sakė svečias. Tačiau, pasak jo, apie tai pamokslaujant nelengva būti išgirstam. Tai įvyksta lengviau, kai sakoma, jog visiems, taip pat ir kunigams, reikia Jėzaus gailestingumo, visiems reikia atleidimo.

Pamokslininkas atkreipė dėmesį, jog kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija – tai Dievo gailestingumo istorija. Visa kūrinija, pasak jo, yra Dievo gailestingumo „sprogstantis“ išsiskleidimas. Tai nėra „didysis sprogimas“, kaip kartais teigia mokslas. Tai Meilė „sprogo“, ir iš jos kilo kūrinija. Meilė ir toliau yra ta jėga, kuri keičia pasaulį.

Dėkodamas svečiui už liudijimą, arkivyskupas padėkojo ir už Airijos katalikų sovietmečiu padovanotą Fatimos Dievo Motinos statulą, kuri 1982 m. buvo parvežta į Lietuvą ir dabar saugoma Apsireiškimo koplyčioje Šiluvoje kaip katalikiško solidarumo ženklas.

Pasak antrojoje dalyje kalbėjusio Katechetikos centro vadovo A. Lukaševičiaus, rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui padėtis arkivyskupijos parapijose per kelerius metus pasikeitė į gera. Katechizuojama pagal vieną programą; be to, nyksta tėvų praktika parengti („sutvarkyti“) vaiką kuo lengviau ir per trumpesnį laiką. Kunigų dėmesys atkreiptas į tai, jog rengimo šiems sakramentams katechezė apima tikėjimo žinių perteikimą, krikščioniškosios patirties ugdymą ir įpročių formavimą – būtent dėl to ji vyksta ilgai, beveik visus mokslo metus ir jokiu būdu – ne dvi savaites. „Mūsų tikslas – kad vaikas „prišiltų“ prie Bažnyčios, užtat reikalinga kokybiška, ilga katechezė ir įvairiapusiškas formavimas“, – sakė Katechetikos centro vadovas. Nors daugelis praktikuojančių katalikų sovietmečiu buvo seserų vienuolių parengti sakramentams per trumpą laiką, pasak A. Lukaševičiaus, dabar sąlygos kitokios. Vaikai į katechezes ateina iš antikrikščioniškos aplinkos, o sovietmečiu tėvai, kurie vaikus vedė į pogrindines katechezes, patys buvo praktikuojantys katalikai, ir jų vaikai augo praktikuojamo tikėjimo aplinkoje. Pranešime taip pat buvo aptarti katechetų uždaviniai šiandien, katechezės užsiėmimų organizavimo, priemonių, pakvietimo rengtis sakramentams ir registracijos, atlyginimo katechetams ir aukų klausimai.

Dievo Gailestingumo metams arkivyskupas paragino įsigyti Katalikų interneto tarnybos naujai išleistą popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Dives in misericordia apie Dievo gailestingumą. VDU kapelionas kun. Linas Šipavičius pristatė parengtus maldos grupėms ir kt. skiriamus lankstinukus – Šventojo Rašto rodyklę kasdieniam skaitymui ir nuorodas apie Dievo gailestingumą Šventajame Rašte.

Konferencija baigta „Viešpaties angelo“ malda ir agape. Balandžio mėnesį, Didįjį ketvirtadienį, arkikatedroje bazilikoje kunigai drauge švęs Krizmos Mišias. Gegužės 18 d. jie rinksis kartu švenčiamomis Mišiomis ir konferencija minėti arkivyskupijos įkūrimo 85 metų ir jos ganytojo arkiv. S. Tamkevičiaus 20 metų vyskupystės sukakčių..

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune