Dekanatų centrų, Kauno m. parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime – mokymai Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams skatinant patirti evangelizacijos džiaugsmą savo artimiausioje aplinkoje (2014 11 22)
Paskelbta: 2014-11-24 19:33:20

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Lapkričio 22 dieną arkivyskupijos kurijoje dekanatų centrų, Kauno miesto parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime pradėti mokymai parapijų Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams. Atsiliepiant į šiandienos Bažnyčios rūpestį dėl evangelizacinės misijos atnaujinimo, arkivyskupijoje pradedamas įgyvendinti parapijų Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų projektas, kuriuo siekiama padėti pagyvinti ir atnaujinti parapijų gyvenimą, šalia įprastinių čia vykstančių rekolekcijų, ypač prieš didžiąsias liturgines šventes, surengiant parapijose Atsinaujinimo dienas.

Tokios misijos jau buvo išbandytos Kaune – Šventosios Dvasios (Šilainių) bei Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijose. Jose suorganizuotos Atsinaujinimo dienos parodė žmonių susidomėjimą, norą dalytis savo tikėjimu, bendrauti, gebėjimą liudyti, tad projektą nuspręsta tęsti suteikiant pagalbą jo įgyvendinimui, padedant mokymais jų rengėjams,

Į sielovados bendradarbių susitikimą kurijoje lapkričio 22-osios šeštadienį susirinko 44 dalyviai beveik iš visų Kauno miesto parapijų, taip pat iš dviejų – Švč. M. Marijos (Vytauto Didžiojo) ir Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) – rektoratų bei visų dekanatų centrų. Visus sveikino, naują arkivyskupijos sielovados projektą ir šiandienį Bažnyčios troškimą vis labiau būti misionieriška pristatė augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

 

Vysk. Kęstutis šį parapijų atnaujinimo projektą susiejo su popiežiaus Pranciškaus ne kartą ir ypač apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“ išsakytomis mintimis bei paskatinimu „išjudinti visoje Bažnyčioje naują, užsidegimo ir veržlumo kupiną evangelizacijos etapą“ (17). Ganytojas atkreipė dėmesį, jog apaštalauti pakviesti ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai – negailint savo laiko, nebijant įsipareigojimo. Tai džiugus atsiliepimas į Dievo meilę, troškimas ja pasidalyti – visi Jėzaus mokiniai turi būti misionieriai. Evangelizuoti skatina visus pašventinanti Dvasios jėga, ir tai reiškia pastangas, kad Dievo karalystė taptų jau dabar esančia (plg. 176).

Šios misijos – parapijų Atsinaujinimo-rekolekcijų dienos, kaip sakė joms drąsindamas vysk. Kęstutis, ir yra kvietimas pabandyti patirti evangelizacijos džiaugsmą savo artimiausioje – parapijų aplinkoje, uždegti šia iniciatyva parapijos aktyviausius žmones, sykiu taip išplėsti kitas veikimo galimybes bendruomenėse. Atsinaujinimo arba rekolekcijų dienas norima rengti bendromis pastangomis, pasimokant iš gerų pavyzdžių, numatant konkrečius žingsnius, dalijantis patyrimu.

„Bažnyčia egzistuoja, kad evangelizuotų“, – dalijosi popiežiaus Pranciškaus mintimis iš „Evangelii gaudium“ Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, atkreipdama dėmesį, jog evangelizacija – tai meilės testas kiekvienai krikščioniškai bendruomenei ir sykiu tai meilės ir džiaugsmo tarnystė. Tai Jėzaus meilė yra didžiausias evangelizacijos motyvas. Tačiau, „kokia tai meilė, kai nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti?“ (264). Iš evangelizuotojo šiandien reikia liudijimo – niekas sau negali pasilaikyti susitikimo su Kristumi džiaugsmo. Vaida dalijosi troškimu vis karštesnės, džiugesnės, dosnesnės, drąsesnės, meilės ir gyvybės kupinos ir išties Šventosios Dvasios ugnies uždegtos evangelizacijos.

Vėliau sielovados programų koordinatorė pasidalijo, ko reikia norint suorganizuoti misijų – rekolekcijų šeštadienį parapijoje. Tai deganti širdis, pasitikėjimas Dievu ir, žinoma, darbas. Susitikime aptarta, kaip suburti rengėjų komandą (vedėjus, šlovintojus, liudytojus, liturgijos rengėjus, savanorius, rėmėjus ir kt.), sudaryti dienos programą, kuri apimtų šlovinimus, mokymus, liudijimus, bendrus pietus ir, žinoma, maldos laiką – Eucharistijos adoraciją, šv. Mišias ir kt.

„Iššūkiai yra tam, kad būtų įveikti. Būkime realistai, tačiau nepraraskime džiaugsmo, drąsos ir vilties kupino atsidavimo!“ – sakė linkėdama visiems įkvėpimo sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Gyva patirtimi paskui pasidalijo Lina Jakelienė bei Ema Marcinkevičienė, papasakodamos, kaip buvo rengiamos minėtos Atsinaujinimo dienos Šančių bei Šventosios Dvasios parapijose.

Už susitikimą ir padrąsinimą dėkodami renginio dalyviai nuoširdžia pasveikino vysk. Kęstutį Kėvalą dvejų metų vyskupo konsekracijos sukakties proga.

Susitikimas baigėsi agape kurijoje bei žvilgsniu į įspūdingą Kauno senamiesčio panoramą, kuri atsiveria nuo kurijos pastato stogo. Į antrąjį  susitikimą pasidalyti, kaip sekasi žengti pirmuosius pasirengimo žingsnius, sielovados bendradarbius numatoma pakviesti 2015 m. sausio 9 d. O pirmąjį kitų metų pusmetį jau laukiama pirmųjų Atsinaujinimo dienų parapijose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune