Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015 01 23)
Paskelbta: 2015-01-26 12:15:23

Fotografija Kristaus Prisikėlimo parapijos

Maldos už krikščionių vienybę savaitę Kaune, paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, sausio 23 d. vakare į Ekumenines pamaldas susirinkę kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių vadovai bei nariai kartu prašė Viešpatį suteikti vienybės Dvasios, uždegti gydančia ir jungiančia Dievo meilės ugnimi (plg. šiemetinius Brazilijos nacionalinės Bažnyčios Tarybos parengtų Ekumeninių pamaldų maldavimus).

Fotografija Kristaus Prisikėlimo parapijos

Pamaldoms vadovavo jas surengęs parapijos klebonas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, jose dalyvavo drauge prie Didžiojo altoriaus atėję parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, altaristas kun. Virginijus Lenktaitis, taip pat Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, Stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios kunigas Igoris Rinkevičius ir seminaristas Dmitrijus Turdalijevas, Evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka; Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis bei Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius.

Šiemetinių Ekumeninių pamaldų temą „Duok man gerti“ (Jn 4, 7) atliepė Dievo žodis (Jn 1, 4–42), kurį paskelbė evangelikų liuteronų kun. Saulius Juozaitis. Vėliau dvasininkai pasakė trumpas homilijas, visi pabrėždami, jog Kristus, surinkęs ir suvienijęs visus prie šio altoriaus, visiems krikščionims yra Gyvasis vanduo, tikroji gyvybė ir gyvenimas.

Kun. Nerijus Pipiras atkreipė dėmesį į paradoksą ką tik girdėtame Dievo žodyje – Dievas prašo, kad žmogus duotų jam gerti. „Viešpatie, Tu mokai tiesiog pasitikėti Tavimi“, – sakė katalikų kunigas, gerąją samarietę palygindamas su visa žmonija. Klausdamas – kaipgi žmogus gali pagirdyti patį Viešpatį? – sakė, jog Jam galima atiduoti ir savo sužeistas kojas, ir susiskaldymo bei nuodėmės sužeistas širdis. Tai Viešpats suburia visus prie savo pervertos širdies, nes Jis yra tiesiog meilė.

Viešpats Evangelijoje atsiveria kaip gyvoji versmė, Jis atgaivina iki pat dvasios gelmių, kviečia kaip ir samarietę žengti žingsnį į Jo tikrovę, atsigaivinti Jo versmėje iš jo malonės – sakė metodistų kun. Remigijus Matulaitis.

Evangelikų liuteronų kun. S. Juozaitis apgailestavo, jog skirtingų konfesijų krikščionys susirenka į maldą pernelyg retai, o šis troškimas kartu rinktis kyla iš sužeistos širdies. Tačiau pagalba ateina iš Viešpaties – Jis atėjo suvienyti, pagirdyti savo Žodžiu. Dėl to labai džiugu, kad vis rečiau apie kitos konfesijos krikščionį pasakoma: „jis kito tikėjimo“ (ypač kai ateinama prašyti Santuokos palaiminimo), o vis labiau džiaugiamasi vieni kitų pasiekimais.

Dievo meilė yra ypatinga. Jėzus žvelgia į žmogų Gelbėtojo, gydytojo akimis. Jam nėra svarbios religinės tradicijos – sakė evangelikų reformatų diak. Arūnas Žydaitis, kviesdamas gėrėtis Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiu, atrasti jame dangiškojo Tėvo valią.

Stačiatikių kun. Igoris Rinkevičus pabrėžė, jog Gyvasis vanduo yra būsimojo amžinojo gyvenimo šaltinis. Samarietė atpažino Jėzų kaip pranašą. Jėzus – Gyvasis vanduo išgelbėti šiuolaikiniam pasauliui, kurio pagrindinė problema yra vertybių, prioritetų pasirinkimas.

Dievas yra Dvasia, o tikrieji Jo garbintojai yra garbintojai tiesa ir dvasia – į šiuos Evangelijos žodžius atkreipė pastorius Gabrielius Lukošius, pabrėždamas, jog visi, kurie tiki Jėzaus auka ir Prisikėlimu, kaip tikri vargšai, nesijausdami pranašesni vieni už kitus, ateina Jo šlovinti tiesa ir dvasia.

Pamaldų atnašos buvo aukos, skiriamos Lietuvos Biblijos draugijai paremti.

Pamaldų dalyvius suvienijęs Dievo žodis darsyk sujungė jų širdis Tikėjimo išpažinimui ir paties Jėzaus išmokytai „Tėvų mūsų“ maldai, o Kristaus kaip savo gyvenimo šviesos pasirinkimą visi išreiškė užsidegdami žvakeles savo rankose.

Žr. ir Kristaus Prisikėlimo parapijos svetainėje >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune