Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejaus paminėjimas Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolyne Paštuvoje (2015 03 28)
Paskelbta: 2015-03-30 13:22:26

Kovo 28 dieną visame pasaulyje Karmelio šeima šventė Basųjų karmelitų ordino reformatorės, Motinos ir Bažnyčios mokytojos šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejų.

Nuo 1994 metų Lietuvoje atkurtas Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolynas kartu su visa Bažnyčia šventė šią iškilmę. Vienuolyne lankėsi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Mindaugas Šlaustas (apaštališkosios nunciatūros Lietuvoje sekretorius). Sveikinimą šia proga atsiuntė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Šia proga švenčiamai Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kuris, be kita, kalbėjo:

„Man teikia ypatingą džiaugsmą galimybė švęsti šias tiesas būtent Karmeličių vienuolyne, kuris mums yra kaip vidinė ir šviesi pilis, tokia, kokia turi būti teisiojo siela, kurioje Dievas randa sau namus. Kiekvienas Karmelis, kaip norėjo šv. Teresė, turi būti Dieviškojo miesto paveikslas, su savo vartais ir statiniais, Avinėlio šviesos apšviestas.

Švenčiame šią Eucharistiją tikėdami, kaip mus mokė šventasis popiežius Jonas Paulius II, kad šventoji Jėzaus Teresė yra gyva ir šiandien jos balsas skamba Bažnyčioje.“ (Visa homilija >>)

Šv. Mišiose kartu su garbiais svečiais, seserimis basosiomis karmelitėmis meldėsi seserys ir broliai pasauliečiai karmelitai.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas  K. Kėvalas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ sveikinimą:

„Mielos seserys, šiemet visa Katalikų Bažnyčia švenčia šventosios Teresės Avilietės, didžiosios karmelitų Ordino reformatorės, gimimo 500 metų jubiliejų. Šia proga nuoširdžiai sveikinu Jus ir noriu palinkėti gausių Dievo malonių Jūsų pašaukimo kelyje.

Basųjų karmeličių Ordino seserų buvimas Kauno arkivyskupijai visuomet buvo Dievo palaimos ženklas. Šių dienų pasaulyje tylus pasišventimo Dievui liudijimas išreiškia ne vien asmeninį pamaldumą. Tai malda už visą pasaulį, trokštant, kad Viešpaties meilė apglėbtų visus žmones. Maldos užtarimas yra galinga priemonė, padedanti jos paliestiesiems vis ištikimiau vykdyti Dievo valią.

Dėkoju Jums ir linkiu, kad Jūsų vienuolyne netrūktų naujų pašaukimų, kad šventoji Teresė iš Avilos, Bažnyčios Mokytoja, būtų Jūsų įkvėpėja ir užtarėja pas Dievą. Viliuosi, kad Jūs visuomet savo maldose prisiminsite Kauno arkivyskupiją.“

Po šv. Mišių apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, vyskupas Kęstutis Kėvalas susitiko su seserimis ir broliais pasauliečiais karmelitais, pasveikindami ir palaimindami šventines vaišes.

Trumpai pabendravę su pasauliečiais karmelitais, garbūs svečiai džiaugėsi kartu su seserimis basosiomis karmelitėmis galėdami švęsti šį jubiliejų. Apaštališkasis nuncijus prie šventinio pietų stalo su džiaugsmu pasidalijo, kad karmelitiškas dvasingumas lydi jį nuo pat vaikystės.

Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės seserų informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune