Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Kauno arkivyskupą. Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas (2015 06 11)
Paskelbta: 2015-06-11 12:47:27

 Kaunas, 2015 06 11
Nr. 103

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2015 metų birželio 11 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ atsistatydinimą iš pareigų pagal Kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafo nuostatas ir naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskyrė dabartinį Panevėžio vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ. Kol paskirtasis arkivyskupas perims arkivyskupijos valdymą, arkivyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius apaštalinio administratoriaus teisėmis.

Naujasis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 metų liepos 6 dieną Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 metais baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 metais atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 metais stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu Linkmenų (Ignalinos r.) parapijoje ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 metais buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 metų gegužės 30 dieną buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kuriame 1994 metais jam suteiktas teologijos licenciato laipsnis. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijo lietuvių redakcijoje.

1994 metais dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 metais buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 metais išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 metais davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 metais buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 metais Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 metais dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 metais paskirtas koordinuoti „Valandų liturgijos“ vertimą į lietuvių kalbą.

2005 metais apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Vi-suotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

Nuo 2010 iki 2013 metų ėjo Popiežiškosios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Russicum kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

Be gimtosios lietuvių, dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje, šiais metais išleido knygą „Šventoji žemė. Piligrimo vadovas“.

Popiežius Pranciškus 2013 metų birželio 6 dieną kunigą Lionginą Virbalą paskyrė Panevėžio vyskupu. Tų pačių metų rugpjūčio 10-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje jis buvo įšventintas vyskupu ir tą pačią dieną pradėjo eiti Panevėžio vyskupo pareigas.

Nuo 2014 m. spalio 28 d. yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininkas, Liturgijos komisijos pirmininkas ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

2015 metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

2015 metų birželio 24 dieną 11 valandą, švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kauno arkikatedroje aukos padėkos šventąsias Mišias už Viešpaties pagalbą, parodytą jam einant Kauno arkivyskupo pareigas, drauge atsisveikindamas su arkivyskupijos kunigais ir visais tikinčiaisiais.

Naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo ingresas į Kauno arkikatedrą vyks 2015 metų liepos mėnesio 11 dieną, šeštadienį, 12 valandą.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune