Kauno arkivyskupijos Jaunimo dienos „Teesie Tavo valia“ (Mt 6, 10) Šiluvos atlaiduose
Paskelbta: 2015-09-17 10:50:04

Šiluvos atlaidų proga Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė jaunus žmones į dviejų dienų Jaunimo dienas su mokymais, malda, krikšioniška bendryste. Tai buvo dviejų dienų – rugsėjo 11 ir 12 d. – programa su piligriminiu žygiu iš Lyduvėnų į Šiluvą.

Rugsėjo 11 d. apie 250 jaunuolių susitiko Lyduvėnų kaimelyje, kad kartu išgyventų bendrystę bei įsigilintų į Jėzaus mums paliktą maldą dangiškajam Tėvui – „Tėve mūsų“. Tik atvykę jaunuoliai buvo suskirstyti į grupeles ir atliko įvairias užduotis – vienos reikalavo sumanumo, kitos – greičio ar susikaupimo. Kol jaunimas žaidė, grupių vadovai turėjo galimybę gilintis į „Tėve mūsų“ maldą kasdieniame gyvenime drauge su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Jaunuoliai po užduočių grupelėmis skirstėsi į šešias grupes ir gilinosi į savo pasirinktą maldos eilutę.

Mokymus sakė ir savo patirtimi dalijosi šeši skirtingi letoriai. Į žodžius „Tėve mūsų“ gilinosi Darius Chmieliauskas, dalį „kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas“ nagrinėjo Žygimantas Bieliauskas, „teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje“ – kun. Kęstutis Genys, „kasdienės duonos duok mums šiandien“ – kun. Eugenijus Markovas SJ, „ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ – klier. Sigitas Jurkštas; ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS gilinosi į paskutinę eilutę „ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto“. Išklausę mokymus, jaunuoliai mažose grupelėse dalijosi apie tai, ką girdėjo, kas juos palietė ir buvo svarbu. Po pasidalijimų jaunuolius džiugiai sutiko grupė „Leav“, koncertavusi ir visai miestelio bendruomenei.

Po linksmybių atėjo susikaupimo laikas, kai visus pakvietėme iš bendruomenės namų persikelti į Lyduvėnų bažnyčią. Čia prasidėjo Sutaikinimo pamaldos ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Atgailos sakramento tarnystei susirinko net aštuoni kunigai iš Kauno arkivyskupijos – kun. Kęstutis Genys, kun. Eugenijus Markovas SJ, kun. Darius Vasiliauskas, kun. Artūras Kazlauskas, kun. Severinas Holocheris OFM, kun. Andrius Alminas, kun. Aldonas Gudaitis SJ bei Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Sutaikinimo pamaldose šlovino mišraus jaunimo choro „Exaudi“ atstovai. Po vakaro maldos jaunuoliai buvo pakviesti pasiruošti nelengvai, tačiau kartu ir labai įdomiai programos daliai – naktiniam žygiui.

Jaunuoliai, lydimi policijos bei greitosios medicinos pagalbos automobilių, vedami Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojo Žygimanto Bieliausko, pradėjo Šviesos kelią nuo Lyduvėnų iki Šiluvos. Kelias buvo nelengvas, pilnas įvairių išbandymų ir užduočių, reikalaujančių pasitikėjimo ir ne kartą ištarto „teesie Tavo valia“, tačiau jis buvo sėkmingai įveiktas. Po ilgo pusdienio atėjo, nors ir trumpas, poilsio metas. Rugsėjo 12 d. rytmečiu jaunuolius pasitiko ryto malda ir misionieriaus Marcino Zielinskio (Lenkija) mokymas.

Jaunimo dienos programą baigėme drauge su kitais Jaunimo dienos piligrimais Šiluvoje švęsdami pagrindines šv. Mišias aikštėje priešais Baziliką. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, o homiliją sakė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Liturgijos metu giedojo jungtinis choras – Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bei Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras (vad. Audronė Pranskevičienė), Kybartų parapijos choras (vad. ses. Bernadeta Mališkaitė SJE ir Rasa Lalienė), Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras (vad. Indrė Veličkaitė) bei VDU KTF choras „Veritas“ ir Kauno arkikatedros mišrus choras „Cantate“ (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė ir Mindaugas Šikšnius, vargonininkė – Teisutė Palubinskaitė). Ačiū tariame liturgiją papuošusiems ir psalmę giedojusiems klierikui Vincentui Lizdeniui ir jo sesei Marijai.

Jaunimo dienos organizatoriai dėkoja savanoriams, kad jie, negailėdami laiko ir jėgų, su užsidegimu tarnavo jaunimui šį laiką, taip pat kiekvienam dalyviui, kuris norėjo ir atvyko į Jaunimo dieną „Teesie Tavo valia“, ir kiekvienam pedagogui bei grupės vadovui, kuris nepagailėjo savo laisvo laiko ir atvyko pats bei atvežė jaunuolių grupę. Nuoširdžiai dėkojame visiems lektoriams, kurie sutiko dalytis savo laiku ir patirtimi su atvykusiais jaunais žmonėmis, taip pat kunigams, kurie vėlyvą vakarą susirinko į Lyduvėnų bažnyčią tarnauti jaunimui.

Dėkojame ir renginio remėjams – Lietuvių katalikų religinei šalpai, UAB „Uriga“, Lietuvos automobilinių kelių direkcijos Saugaus eismo skyriui, „Marijos radijui“ ir, žinoma, Dievui, kad kiekvienam dovanoja malonių apsčiai.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune