Šiluvos koplyčios nacionalinėje Vašingtono bazilikoje 50-mečiui paminėti – vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu
Paskelbta: 2016-09-19 15:56:06

Spalio 9 d. nacionalinėje Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje bus minimas joje įkurtos Šiluvos koplyčios 50-metis. Šiluvos koplyčiai šios sukakties proga Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas padovanojo vėliavą su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu. Vėliavą sukūrė dailininkė Silvija Knezekytė.

Kauno arkivyskupijos dovana buvo įteikta švenčiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje čia su grupe Europos šalyse lietuviams tarnaujančių kunigų apsilankiusiam Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundui Putrimui, kurio iniciatyva 2014 m. spalio 5 d. buvo įsteigtas Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejaus komitetas. Be kita, minėtuose Šilinių atlaiduose kasmet meldžiamasi ir už išeivijos lietuvius, kurie niekada nepamiršo savo tėvynės, jos žmonių, nuolat palaiko malda ir aukomis. Ši vėliava – tai dvasinės dviejų šventovių giminystės ženklas, tai niekada nenutrūkstančių mūsų dvasinių ryšių su tautiečiais, kuriuos įkvepia, palaiko ir laimina pati Mergelė Marija, simbolis.  

Apaštalinės nunciatūros Vašingtone patarėjas kun. Rolandas Makrickas jau anksčiau buvo pranešęs, kad jubiliejus švenčiamas dviem pagrindiniais renginiais. Iki spalio 17 d. koplyčioje veikia birželio 30 dieną atidaryta paroda apie koplyčios ir, žinoma, lietuvių tautos istoriją (ji eksponuojama žemutinėje bazilikos kriptoje įrengtoje nuolatinėje ekspozcijų salėje). Išsamiai apie parodos atidarymą – Onos Nakienės pranešime www.katalikai.lt >>.

O spalio 9 d. Vašingtono bazilikoje bus švenčiamos pagrindinės iškilmės – Padėkos šv. Mišios, kuriose dalyvaus ir Kauno arkivyskupas L. Virbalas.

„Šiluvos Marija yra tapusi viena didžiausių tautos Globėju, nes buvo ir yra paguoda ir gailestingumo versmė tikintiesiems įvairiais tautos išbandymo laikotarpiais. Simboliška, kad šį Jos motinišką globą, padėjusią nuo Lietuvos nutolusiems tautiečiams išlaikyti pasitikėjimą ir tikėjimą, skelbiančios šventovės Jubiliejų Jūs švenčiate Jubiliejiniais Dievo gailestingumo metais“, – rašė sveikinimo laiške kartu palaiminimą komiteto veiklai siuntęs Kauno arkivyskupas.

Rugjūčio 21 dieną, lankydamasis Vašingtone, Šiluvos koplyčioje šv. Mišias su vietos lietuviais šventė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas >>. 

Bazilika Vašingtone yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, joje įrengta daugiau kaip 70-ies tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. Ją konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys 1966 m. rugsėjo 3 d. suteikdama Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių lietuvių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. darbai.

Nuolat atnaujinamą informaciją apie Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejų žr. www.siluva50org.usa >> ir feisbuke >>.

Taip pat žr. Vatikano radijo pranešimą „Artėja Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejus“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama