Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą (2011 06 04)
Paskelbta: 2011-06-06 11:57:19

 Kauno Santaka, 2011 m. birželio 4 d. 

„Dangaus gyventojai, būdami Dieve, gali geriau matyti, ko mums čia, žemėje, reikia, jie su dar didesne meile mus lydi ir mums padeda.“
Jacques Maritain

Brangūs broliai ir seserys,

popiežius Jonas Paulius II buvo didelis Lietuvos bičiulis. Tą jis pats atvirai pasakė, kai 1993 m. rugsėjo 4 d. atvyko pas jus – pirmasis popiežius aplankęs Lietuvą ir Baltijos šalis: „Kaip karštai troškau aplankyti šią jūsų žemę, kuri man ypatingai brangi! “

Tad būkime tikri, jog dabar, iš Dangaus, palaimintasis Jonas Paulius II su dar didesne meile lydi jūsų tautos žingsnius ir visų lietuvių ryžtą sukurti šalį, kurią džiugina vaikų klegesys, šalį, kur vyrai ir moterys dirba, myli ir gerbia vienas kitą, kur kiekvienas prisideda, kad Dievui laiminant augtų visų gerovė. Jonas Paulius II mus lydi, užtaria ir laimina.

Todėl tikrai sveikintinas Kauno arkivyskupijos ir jos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sumanymas, kuris yra visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikėjimo ir meilės išraiška, pastatyti Jono Pauliaus II atminimui didingą, menišką paminklą, kuris šiandien atidengiamas.

Kaip Šventojo Tėvo atstovas Lietuvoje, karštai sveikinu šio pagirtino sumanymo autorius bei įgyvendintojus ir nuoširdžiai jiems dėkoju.

Šis paminklas, kaip tos gilios draugystės, kuri sieja Lietuvą su palaimintuoju Jonu Pauliumi II, liudijimas. kartu yra įsipareigojimo išsaugoti ir pagerbti didžio bičiulio atminimą simbolis. Kaip žinote, Jonas Paulius II paliko Bažnyčiai ir pasauliui aiškų testamentą, telpantį į garsiuosius jo žodžius: „Atverkite duris Kristui.“

Priimti Kristų į savo namus, gyventi su Juo, leisti Jam gyventi mumyse – tokia sutartis šiandien mintyse pasirašoma tarp Lietuvos tikinčiųjų ir Jono Pauliaus II šį paminklą atidengiant Santakos kalnelyje. Kad eidama keliu, kuris yra Kristus, Lietuva būtų nušviesta Evangelijos tiesa ir galėtų džiaugtis gyvenimo pilnatve (plg. Jn 14, 6).

Ačiū, palaimintasis Jonai Pauliau II. Tu visada esi brangus svečias Lietuvos širdyje. Ačiū.
 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune