Kauno I dekanato kunigų konferencija (2011 06 03)
Paskelbta: 2011-06-06 19:38:53

Birželio 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija tema „Kauno I dekanato metinė ataskaita, parapijų veiklos analizė“. Konferencijoje dalyvavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Ivanauskas, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai. Konferenciją vedė vyskupas Jonas Ivanauskas.

Konferencijos pradžioje vyskupas J. Ivanauskas padėkojo klebonams už pasiruošimą, darbą, laiką, skirtą vizitacijoms parapijose, ir pasidžiaugė, kad Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai įgyvendinami visose parapijų sielovados srityse.

Kalbėdamas apie Liturgijos šventimą, vyskupas kvietė atsakingai rengti šv. Mišių homilijas, pamokslus, kurie būtų aktualūs tikintiesiems, siekti, kad prioritetu parapijose išliktų bendruomeninis giedojimas, atkreipė dėmesį į atsakingą skaitovų rengimą. Ganytojas savo kalboje pabrėžė pasiruošimą Krikšto, Sutvirtinimo sakramentams, pasidžiaugė, kad įsitvirtino „Alfa“ kursas, kuris Kaune yra privalomas sutvirtinamiesiems ir kad tai liudija vaisingas šio  kurso dalyvių įsitraukimas į tolesnę veiklą, sąmoningo tikinčiojo formavimas. Vyskupas savo kalboje aptarė Ligonių ir Atgailos sakramentą, kurių sielovadą parapijose dar reikia tobulinti. Pabrėžta, kad pasirengimas Santuokos sakramentui yra būtinas, kad tai ne tik pasiruošimas tolesniam sutuoktinių gyvenimui, bet ir galimybė įsitraukti į bendruomenę.

Vėliau vyskupas J. Ivanauskas kalbėjo apie pašaukimų ugdymą, jaunimo ir šeimų sielovadą, Katechetikos metodinio centro veiklą dekanate, pasidžiaugė, kad tikybos dėstymui yra parengti trys vadovėliai, kurie greit pasieks mokyklas.

Arkivyskupas  S. Tamkevičius dalijosi savo įžvalgomis, aptardamas įvairius svarbius klausimus dėl katalikiškų mokyklų, dėl bendruomenių adoracijų, dėl klierikų siuntimo į parapijas, dėl tikinčiųjų migracijos, dėl pagalbos kitoms parapijoms ir kitas aktualijas.

Vėliau visi parapijų kunigai trumpai pasidalijo savo džiaugsmais ir rūpesčiais sielovados veikloje, buvo aptarti kiti dekanato klausimai. Konferencija baigta bendra malda ir pietumis parapijos namuose.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

Tai, kad Viešpats dar kartą suteikia mums palankų metą atsiversti, neturi būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Ši nauja galimybė turėtų pažadinti dėkingumo jausmą ir prikelti mus iš mūsų vangumo. Nepaisant kartais tragiškų blogio apraiškų mūsų gyvenime, taip pat Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, šio laikotarpio galimybė pakeisti kursą išreiškia nepajudinamą Dievo valią nenutraukti jo išganingo dialogo su mumis.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune