Atsisveikinimas su a. a. kun. dr. Arvydu Žygu Kaune (2011 06 10)
Paskelbta: 2011-06-10 16:38:36

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Birželio 10 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume, buvo palaidotas gegužės 7 d. JAV po sunkios ligos miręs Kauno arkivyskupijos kunigas dr. Arvydas Petras Žygas.

Tūkstančiai žmonių su gerai ne tik kauniečiams, bet ir daugeliui Lietuvoje pažįstamu ir gerbiamu kunigu nuo birželio 7 d. ėjo atsisveikinti į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, lankė į Lietuvą birželio 6 d. parvežtą urną, dalyvavo ateitininkų, seserų vienuolių rengtame maldos budėjime, atsiminimų vakare, kuris birželio 8 d. VDU ir ateitininkų iniciatyva buvo surengtas bažnyčios konferencijų salėje. Šviesų mirusiojo gyvenimą  priminė ir surengta fotografijų paroda (išsamiau apie atsisveikinimo dienas žr. Kristaus Prisikėlimo parapijos tinklalapyje).

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Gausus būrys Lietuvos dvasininkų, daugybė žmonių – Lietuvos inteligentijos atstovai, ateitininkai, Kauno universitetinės bendruomenės nariai, Punsko krašto lietuviai, mirusiojo širdies dosnumą ir dvasinį autoritetą menantys kauniečiai bei atvykusieji iš kitų Lietuvos kampelių pilnutėlėje erdvioje šventovėje birželio 10 d. dalyvavo laidotuvių Mišiose, atsisveikino ir malda palydėjo į amžinybę daug kam buvusį artimą ir brangų kunigą.

Laidotuvių Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jų pradžioje kvietė melstis už mirusįjį ir drauge prašyti Viešpaties duoti visiems Lietuvos kunigams švento idealizmo, kurio buvo kupinas šis dvasininkas. Šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Kauno arkivyskupijos augzliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, apie 70 įvairių Lietuvos vyskupijų kunigų.

„Kunigas Arvydas Žygas, su kuriuo šiandien atsisveikiname, buvo vienas iš tų pasiųstųjų, kurį dieviškasis Mokytojas patraukė prie savęs ir pašaukė nešti jo meilę ir gailestingumą“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje.

Ganytojas geru žodžiu paminėjo tėvų namus, ateitininkų organizaciją, kun. Stasį Ylą, kurie ugdė Arvydo Žygo idealizmą, jo išsaugotą per visą gyvenimą. Homilijoje prisimintas A. Žygo, apsigynusio daktaro laipsnį, veržimasis į tuomet dar pavergtą Lietuvą, atvykimą čia jau griūnant blogio imperijai, nuoširdų rūpinimąsi ateitininkų atkūrimu.

„Jo didžiausia svajonė buvo kunigystė“, – sakė arkivyskupas, prisimindamas, jog daug kartų šia tema buvo kalbėjęsis su A. Žygu, o po šventimų 2000-aisiais iškart paskyręs jį Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į pasigėrėtinai uolią tarnystę, maksimalizmą, reiklumą, troškimą, kad jauni kunigai būtų visiškai pasišventę savo pašaukimui, meilę ir pasiaukojimą patiems silpniausiems. Pasak ganytojo, tikėjimą, krikščionišką optimizmą kun. A. Žygui padėjo išsaugoti draugystė su Jėzumi – šios draugystės, maldos gyvenimo, idealizmo, pasak ganytojo, galėtų pasimokyti daugelis, pasiduodantys pagundai grimzti į pragmatizmo liūną. Homilijos pabaigoje paraginta melstis ir už dvasinius pašaukimus, kad į seminarijas, vienuolynus ateitų turintys drąsos savo gyvenimo aukai.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Dėl palydinčiųjų gausos pasibaigus laidotuvių Mišioms čia pat, bažnyčioje, buvo sakomos atsisveikinimo kalbos. Drauge praleistą laiką, prasmingą bendravimą su  A. Žygu dar Čikagoje, svajones apie Lietuvą, diskusijas apie dvasines vertybes, jo jaunystės entuziazmą prisiminė LR Prezidentas Valdas Adamkus, laidotuvių ceremonijoje dalyvavęs kartu su žmona Alma. Pasak V. Adamkaus, šis jaunas žmogus, gimęs ir augęs ne Lietuvoje, pasižymėjo tokiu tyrumu ir pasišventimu, kokio negali atrasti ir gyvenantys Lietuvoje, o jo trumpas gyvenimas buvo svajonių ir idealų išsipildymas.

Pasak kalbėjusio VDU mokslo prorektoriaus prof. Juozo Augučio, dr. kun. A. Žygo asmenyje buvo tai, ko negalima nei pasverti, nei pamatuoti, – tai meilė artimui, kuria jis dosniai su visais dalijosi. Atvykęs į Lietuvą pačioje Nepriklausomybės aušroje dirbo VDU ir paliko ryškų pėdsaką kaip antropologijos, tuomet dar nežinomo Lietuvoje mokslo, profesorius: jo paskaitų klausydavosi ne tik universiteto studentai.

Nuoširdų ačiū kun. A. Žygui, buvusiam  Ateitininkų federacijos pirmininkui (išrinktas Atkuriamajame suvažiavime 1989 m.), už jo asmeniškai pakviestus, uždegtus ateitininkijos narius, už įkvėptą norą svajoti ir kurti atsisveikindama tarė AF pirmininkė Rozvita Vareikienė, pabrėždama, jog jo gyvenimas ir tarnavimas  visada liks ateitininkams siektinu idealu.

Punsko lietuvių bendruomenės pirmininkė Aldona Vaicekauskienė atsisveikinimo žodyje prisiminė, su kokiu užsidegimu A. Žygas – kunigas, mokslininkas, kraštotyrininkas – ugdė pasididžiavimą savo kraštu, mokė aukotis savo pavyzdžiu, buvo visiems labai brangus ir reikalingas.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Ateitininkų himnu pagerbus mirusįjį, urna su palaikais iš bažnyčios buvo palydėta į kolumbariumą. Čia laidotuvių ceremonija baigta kun. dr. Arvydo Žygo taip mylėtos Lietuvos himnu.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune