Apdovanojimai ŠILUVOS DIEVO MOTINOS medaliu (2011 06 24)
Paskelbta: 2011-06-24 21:08:17

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

Kunigą Petrą PICHĄ – už uolią kunigišką tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui ir nuoširdų darbą su jaunimu;

Kunigą Kęstutį RUGEVIČIŲ – už uolią kunigišką tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui, nuoširdų darbą einant arkivyskupijos egzorcisto pareigas;

Kunigą Gintarą PŪRĄ – už uolią kunigišką tarnystę, Šv. Juozapo kulto arkivyskupijoje skatinimą ir uoliai atliekamas dekano pareigas;

Laimutę ANUŽIENĘ – už nuoširdų bendradarbiavimą, puoselėjant dvasines vertybes tarp moksleivių, pagalbą rengiant iškilmes Šiluvos šventovėje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Andriui MEZENĄ – už ištikimą tarnystę altoriaus artumoje, aktyvų įsitraukimą į pastoracines iniciatyvas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, atvirumą bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ingridą TAMOŠIŪNAITĘ – už nuoširdų darbą, rūpinantis Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčia bei Švenčiausiojo Sakramento adoracijos koplyčia, artimo meilę bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Vaclavą IVANAUSKAITĘ– už rūpestį Užusalių tikinčiųjų bendruomenės poreikiais, nuoširdų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Virgą CHŠANAVIČIENĘ – už nuoširdų darbą Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, jaunimo religinį švietimą, nuoširdumą, pasiaukojimą bei gyvą krikščioniškos šeimos tikėjimo liudijimą;

Rapolą KLEPACKĄ – už nuoširdų darbą, rūpinantis Kauno Šv. Juozapo bažnyčios atnaujinimu, pagalba pastoraciniame darbe aktyvų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą ir nuoširdų krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Ramūną GARBARAVIČIŲ – už nesavanaudišką pagalbą Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Albiną ADOMONĮ – už uolų įsitraukimą į Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos bendruomenės veiklą, rūpestį vietos tikinčiųjų dvasine gerovė bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Petrą PREITIKĄ – už aktyvų dalyvavimą Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bendruomenės veikloje, nuoširdžią pagalbą sielovadoje ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Laimą KATILIENĘ – už uolų įsijungimą į Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadinę veiklą, rūpestį krikščionišku jaunimo auklėjimu ir nuoširdų tikėjimo liudijimą;

Algimantą MIŠEIKĮ – už ilgametę tarnystę, vadovaujant Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios chorui, tautinės savimonės puoselėjimą bei ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Ireną JASIULYTĘ – už ilgametę tarnystę Girdžių Šv. M. Magdalietės parapijoje, rengiant jaunimą sakramentams, 40 metų vargonininkės darbą, rūpestį bažnyčia, atvirumą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Darių CHMIELIAUSKĄ – už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje, ištikimybę Bažnyčiai, pastangas rūpinantis katalikiška žiniasklaida ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Vytautą, Birutę, Gediminą ir Kristiną LASKAUSKUS – už aktyvų įsitraukimą į Kauno arkikatedros bazilikos parapijos veiklą, teikiamą nesavanaudišką pagalbą, atvirumą bei artimo meilę ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Danutę SPANGELEVIČIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos veiklą, organizuojant renginius ir procesijas, veiksmingą darbą, vadovaujant parapijos šeimos centrui ir nuoširdų krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Romą Petrą ŠAULĮ – už aktyvų įsitraukimą į Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos veiklą, rūpestį bažnyčios atnaujinimu ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

 

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune