Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmė arkikatedroje (2011 06 26)
Paskelbta: 2011-06-27 08:21:50

Fotografijos Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Birželio 26 d. sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, Kaune surengta Devintinių procesija su Švč. Sakramentu (pirmąkart ši procesija mieste buvo surengta 2001-aisiais). Procesija prasidėjo Eucharistijos pagarbinimu Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, tęsėsi Laisvės alėja bei Vilniaus gatve ir baigėsi arkikatedroje bazilikoje, kur paskui buvo švenčiama iškilminga Eucharistija. Procesijoje Švč. Sakramentą nešė ir iškilmei arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Procesijoje dalyvavo Kaune tarnaujantys kunigai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, ministrantai, pašvęstojo gyvenimo seserys, miesto parapijų bei rektoratų, katalikiškų organizacijų, katalikiškų mokyklų bendruomenių atstovai su savo vėliavomis. Giedojo Šv. Pranciškaus (jėzuitų), Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos), Šv. Gertrūdos rektoratų bei parapijų chorai. Giedotojams vadovavo ses. Celina Galinytė OSB ir ses. Liucija Grybaitė FMA. Procesijoje kaip visada talkino jaunieji savanoriai.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Jėzus Kristus, visiems laikams pasilikęs su jį tikinčiaisiais Eucharistijos dovanoje, buvo pagarbintas prie altorėlių ant Įgulos bažnyčios laiptų, ties Šv. Gertrūdos bažnyčia, prie LR istorinės prezidentūros ir arkivyskupijos Jaunimo centro (altorėlius iš anksto buvo parengę keturių rektoratų – Įgulos, Šv. Gertrūdos, Jėzuitų ir Vytauto Didžiojo – bendruomenės).

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Minėtose vietose stabtelėjus ir pagarbinus Šv. Sakramentą, Dievo žodį giedodami skelbė ir trumpas homilijas sakė kun. Artūras Kazlauskas, kun. Vytautas Brilius MIC, kun. Kęstutis Kėvalas ir mons. Artūras Jagelavičius. Evangeliją pagal Matą skelbęs kun. A. Kazlauskas pabrėžė, jog pasilikęs Ostijoje Jėzus maitina ir stiprina – kad pasisotinę galėtume būti tuo, kuo būti turime. Kun. V. Brilius MIC, skelbęs Evangeliją pagal Morkų, sakė, jog Jėzaus atidavimas savęs Eucharistijoje išreiškia Dievo rūpinimąsi žmogumi ir jo kvietimą bendradarbiauti – dėkojame, kad Jėzus leidžia paskęsti Dievo slėpinyje, moko dalytis ir dėkoti. Paskelbęs Evangeliją pagal Luką, kun. K. Kėvalas paliudijo iš seminarijos laikų jam įsiminusią dvasios tėvo mintį apie Eucharistiją: „Čia yra Dievas.“ Eucharistija, pasak kunigo, yra dovana, kurios akivaizdoje kaskart suglumstame, stabtelime ir nutylame. Mons. A. Jagelavičius skelbė Evangeliją pagal Joną ir pabrėžė, jog atskirtas nuo tikėjimo ir Dievo meilės žmogus nieko negali. Procesijos dalyviams palinkėta būti vaisingomis vynmedžio šakelėms, brandinančiomis vaisius Bažnyčios ir savo pačių dvasinei gerovei.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai atnaujinimo aktu bei Švč. Sakramento pagarbinimu arkikatedroje pasibaigusios Devintinių procesijos dalyviai, su kitais tikinčiaisiais gavę palaiminimą Šv. Sakramentu, vėliau drauge šventė Eucharistiją.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

„Iškilmingoje eisenoje centrinėmis Kauno gatvėmis pagerbėme Viešpatį, kuris per Paskutinę vakarienę sudarė su žmogumi naują Sandorą, įsteigdamas savo Kūno ir Kraujo auką. Per Devintines mes švenčiame centrinį mūsų tikėjimo slėpinį, iš kurio trykšta amžinąjį gyvenimą mums dovanojanti gyvybė“, – sakė homiliją pradėdamas arkivyskupas S. Tamkevičius. Pasak ganytojo, nors per Krikštą įsipareigojama gyventi krikščioniškai, tarp žmonių tarpsta pavydas, pagieža, neapykanta. Betgi Dievas vis tiek nenustoja žmogaus mylėti ir tada, kai šis daro nuodėmę – beldžiasi į jo širdį įvairiais būdais, kviesdamas sugrįžti prie sudarytos sandoros.

„Per Paskutinę vakarienę, įsteigdamas Eucharistinę auką, Viešpats panorėjo mus maitinti ne tik savo Žodžiu, bet ir savo Kūnu bei Krauju. Eucharistija – tai Naujoji Sandora tarp žmogaus ir Dievo. Įsteigdamas savo Kūno ir Kraujo auką, Jėzus drauge įsteigė Bažnyčią – žmonių bendruomenę, kurią sudaro besimaitinantieji jo Kūnu ir Krauju“, – sakė ganytojas.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

„Kai valgome kasdienį maistą, mes jį paverčiame mūsų kūno dalimi. Kai valgome Kristaus Duoną, ji mus paverčia Kristaus Kūno dalimi. Mūsų individualumas, mūsų egocentrizmas ištirpsta Kristuje. Tapdami jo Asmens dalimi, mes įjungiami ir į Švenčiausiosios Trejybės bendrystę“, – arkivyskupas pacitavo šiuos popiežiaus Benedikto XVI žodžius, pasakytus birželio 23-osios vakare, vadovaudamas Devintinių iškilmei ir procesijai Romos gatvėmis. Ypač atkreiptas dėmesys į Šventojo Tėvo mintį, jog šiandien pasaulį išgelbėti ir perkeisti „įmanoma tik vadovaujantis kantria ir nuolankia kviečio grūdo logika“.

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Fotografija Dalės Šmerauskaitės

Užbaigdamas homiliją arkivyskupas pabrėžė: būdami vienybėje su Eucharistiniu Jėzumi, galime ramiai eiti per gyvenimą net tuomet, kai aplink keroja blogis. Ganytojas palinkėjo tęsti šią Devintinių procesiją dalyvaujant šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje ir Kristui patikint savo ir savo artimųjų gyvenimą.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune