Mokslo metų atidarymo šventė arkivyskupijos tikybos mokytojams Kaune (2011 08 25)
Paskelbta: 2011-08-25 22:30:06

Fotografijos Laimutės Krutulienės

Fotografijos Laimutės Krutulienės

Rugpjūčio 25 d., ketvirtadienį, netrukus prasidėsiančių mokslo metų proga Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro (KAKC) pakviesti arkivyskupijos tikybos mokytojai, parapijų katechetai iš pradžių drauge šventė Eucharistiją arkikatedroje bazilikoje, vėliau rinkosi konferencijų salėje. Ten pranešimą „Jėzau, pasitikiu tavimi“ skaitė VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius, o KAKC darbuotojai supažindino su tikybos mokymo ir parapinės katechezės aktualijomis.

Šv. Mišioms arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai. Giedojo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios jaunimo choras. Ganytojas pakvietė visus melstis, kad mokytojai būtų geri, ištikimi Viešpaties pasiuntiniai.

„Mieli tikybos mokytojai, Viešpats jus pakvietė labai svarbiai misijai tarnauti jauniems žmonėms perteikiant tikėjimo lobį“, – sakė ganytojas savo homilijoje. Sykiu jis pabrėžė, jog ši tarnystė, labai svarbi, niekuo nepakeičiama Bažnyčioje, jiems yra Dievo dovana ir privilegija.

Kas svarbu mokytojo darbe? Pasak ganytojo, ne tik perduoti tikėjimo žinias – svarbiausia, kad mokiniai pažintų ir pamiltų Kristų. Homilijoje atkreiptas dėmesys į popiežiaus Benedikto XVI homiliją per Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias Madride, ypač Šventojo Tėvo mintį, kad „tikėjimas ne tik suteikia tam tikrų informacijų apie Kristaus asmenį, bet sukuria asmeninį ryšį su Juo, reikalauja visu savimi, visu protu, valia ir jausmais pritarti Dievui, kuris mums apsireiškia. Šitaip klausimas: „O kuo jūs mane laikote?“ provokuoja mokinius asmeniškai už Jį apsispręsti. Tikėjimas ir Kristaus sekimas labai artimai tarpusavy susiję. Ir žinant, kad tikėjimas reikalauja sekimo, jį reikia nuolat stiprinti ir auginti, reikia gilinti ir brandinti, tuo pačiu stiprinant ir mūsų ryšį su Jėzumi, meilę jam“.

Arkivyskupas pabrėžė, jog meilė Jėzui Kristui neatsiejama nuo matomų pavyzdžių – Jėzų mylinčių tikėjimo bendrakeleivių, o sekimas Juo neįmanomas pavieniui, nedalyvaujant tikinčiųjų bendruomenės gyvenime. Užbaigiant homiliją buvo paraginta melstis, kad visi – vyskupai, kunigai, mokytojai – būtų ne tik geri Jėzaus paveikslo rodytojai, bet kad šis paveikslas būtų gyvas jų asmenyje.

Fotografijos Laimutės Krutulienės

Vėliau konferencijų salėje dr. B. Ulevičius savo pranešime atkreipė tikybos mokytojų dėmesį į tai, kas būtų svarbiausia jų darbe. Pirma – užmegzti ir palaikyti dialogą su jaunu žmogumi. To dialogo su žmogumi, vienintelio būdo būti bendrystėje, pavyzdys, kaip sakė VDU KTF dekanas, yra pats Dievas, kuris „paėmė, kas mūsų, ir davė mums tai, kas jo“. Pasak B. Ulevičiaus, mokytojai neturėtų jaustis kalti, kad ko nors neįtikino tikėti – tai Dievo darbas, tačiau labai svarbu išgirsti, įsiklausyti į jaunus žmones, atrasti dėstant „įdomių kampų“ – kalbėti neįprastai apie įprastus dalykus ir pan. Pabrėžta, jog šiandien, kai tikrai nelengva būti krikščionimi, tikybos mokytojui tenka būti tiltu tarp dviejų krantų – Bažnyčios ir jauno, dar ieškančio žmogaus gyvenimo. Pranešime kalbėta apie labai svarbų asmeninį mokytojo pavyzdį, taip pat gerą tikėjimo turinio išmanymą, paties mokytojo vilčiai ir dvasiai labai reikalingas „dvasines oazes“, kasdienę maldą, nuolatinį gyvenimą Dievo akivaizdoje. „Būkim su Dievu, nes jei Dievas su mumis, kas prieš mus?“ – drąsinta pranešime.

Fotografijos Laimutės Krutulienės

Tikybos mokytojus ir katechetus artėjančių mokslo metų proga pasveikinęs KAKC vadovas dr. Artūras Lukaševičius kaip labai reikalingą jų darbo priemonę pristatė naująjį lietuvių kalba išleistą Jaunimo katekizmą YOUCAT („Katalikų pasaulio leidiniai“, 2011), rekomendavo jį įsigyti, skaityti ir remtis savo pamokose.

KAKC vadovas taip pat pabrėžė būtinybę siekti vaikams ir jaunimui duoti daugiau, nei tikybos pamokos – ugdant tikėjimo patirtį parapijoje, neformalioje veikloje. Mokytojai ir katechetai buvo pakviesti ir naujais mokslo metais dalyvauti rekolekcijose, taip pat seminaruose (rugsėjį numatomi specialūs seminarai parapijų katechetams, rengsiantiems Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui), moksleivių bei pačių mokytojų darbų konkursuose ir kt. Tikybos mokytojai buvo pakviesti drauge svarstyti naujojo KAKC statuto projektą.

Baigiantis renginiui jo dalyvius šventiškai nuteikė jaunųjų atlikėjų sugroti muzikos kūriniai, o paskui dar šiltai pabendrauta agapėje.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune