Arkivyskupijos institucijų ir organizacijų šventė Kaune (2011 01 06)
Paskelbta: 2011-01-07 10:49:49

Sausio 6 d. arkivyskupijos kurijos institucijos, kitos Kaune veikiančios katalikiškos organizacijos, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pakviestos, užbaigė kalėdinį laikotarpį drauge švęsdamos Eucharistiją ir dalyvaudamos agapėje.

Vidudienį institucijų bei organizacijų darbuotojai, kaip viena šeima, kurioje, ganytojo žodžiais tariant, kiekvienas atlieka jam skirtus Viešpaties darbus, šventė Eucharistiją Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, kiti įvairiose bažnytinėse institucijose bei įstaigose dirbantys kunigai. Giedojo Petrašiūnų parapijos jaunimas.

Arkivyskupas pasakė pamokslą, jo pradžioje atkreipdamas dėmesį į pranašo Izaijo žodžius, kuriuos Jėzus, žengdamas pirmuosius savo mokymo žingsnius žemėje, perskaitė Nazareto sinagogoje: „jis patepė mane, kad neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų“ (Lk 4, 18). Šie žodžiai, pasak ganytojo, jau pildosi tarp susirinkusių švęsti Eucharistijos ir kasdien atliekančių savo misiją rodant Evangelijos kelią. Pamoksle pabrėžta, kad šiai misijai pašaukti visi – ir vyskupai, ir kunigai, ir pasauliečiai pagal savo pareigas Bažnyčioje. Juos visus Jėzus yra įpareigojęs šiai tarnystei – tuo jie skiriasi nuo pasaulio vaikų, kuriems rūpi kiti, dažnai labai materialūs dalykai. Kristaus meilė, ganytojo žodžiais, verčia mąstyti, kaip padėti šiuolaikiniam žmogui suprasti, jog tai netikra, saviapgaulė, ir parodyti jam Kristų.

„Mes neišrasime nieko naujo, ką yra pasakęs Jėzus Kristus, kai vaikščiojo žemėje ir mokė žmones. Jis tiesiog mylėjo juos ir darė jiems gera. <...> Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Tai visa mūsų programa, visas mūsų kelias. Tai nuoroda, kaip gyventi ir atlikti savo misiją“, – kalbėjo ganytojas, primindamas pačią svarbiausią – meilės kalbą, kurią supranta visi. Ką tik prasidėjusiais Dievo Gailestingumo metais visi buvo paraginti  labiau įsimąstyti į Dievo meilę, o ji neatskiriama nuo meilės artimui.

Vėliau susirinkusius į agapę kurijoje institucijų ir organizacijų darbuotojus darsyk pasveikinęs arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo už  nuveiktus didelius darbus, ypač pasidžiaugė uolia pasauliečių tarnyste arkivyskupijoje, palaimino agapės stalą. Visiems netikėta, didžiulė dovana buvo garsaus smuikininko Vilhelmo Čepinskio atlikta J. S. Bacho „Ave Marija“ . Agapėje taip pat pasidžiaugta šilta tarpusavio bendryste gražiai palinkint vieni kitiems sėkmingų naujųjų Viešpaties metų.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune