Arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje (2012 02 15)
Paskelbta: 2012-02-15 19:23:50

Vasario 15 d. kurijoje vyko kunigų konferencija, į kurią gausiai susirinko arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai. Konferencijai vadovavo arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius.

Pirmojoje dalyje pranešimą apie krikščionis ir politiką skaitė dr. Egidijus Vareikis, LR Seimo narys, Maldos parlamentinės grupės pirmininkas, beje, pranešęs džiugią žinią, kad pagal statistiką krikščionybė pasaulyje yra sparčiausiai auganti religija. Kasmet pasaulyje atsiranda apie 25 mln. naujų įvairių konfesijų krikščionių (22 mln. gimsta ir yra pakrikštijami, o 3 mln. atsiverčia). Katalikiškomis konstituciškai save laikančių valstybių yra kelios; dauguma valstybių nėra linkusios religijos deklaruoti, bet dažniausiai jose būna gana stiprios krikščioniškos tradicijos (pvz., jomis remiamasi valstybės valdymo, diplomatinio protokolo ir pan. srityse). Pranešime aptarta, ar turi teisę valstybė imtis krikščionybės gynėjos vaidmens, trumpai apibūdintas valstybės ir Bažnyčios santykis per pastaruosius Lietuvos valstybės laikotarpius, ypač iškeliant „Katalikų Bažnyčios kronikos“ vaidmenį sovietmečiu, panagrinėta, kas visuomenei, įstatymų leidėjams galėtų būti moralinis autoritetas dabartinėje situacijoje vyraujant subjektyvizmui tiesos atžvilgiu, stengiantis iš visur braukti žodį „krikščionis“, o kai kada pasireiškiant atvirai nekrikščioniškoms apraiškoms.

Antrojoje konferencijos dalyje aptartos sielovados aktualijos. Kunigai buvo pakviesti malda palydėti į Šventojo Tėvo Benedikto XVI paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaro pareigas gražiai arkivyskupijoje tarnavusį augziliarą vyskupą Joną Ivanauską, kuris kovo mėn. kunigų konferencijoje dar pasidalys mintimis apie tarnystę Kaune.

Arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė klebonų dėmesį į kai kuriuos finansinės apskaitos aspektus parapijose, taip pat supažindino kunigus su LVK posėdyje vasario 14 d. svarstytais klausimais, tarp jų – ir Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į civilinės metrikacijos apskaitą tvarkos pasikeitimu. Kalbėta ir apie nederamą kunigų įsitraukimą į partijų veiklą ar jų kūrimą. Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, nemažai kunigų XX a. pradžioje, kai Lietuvoje labai trūko inteligentijos, buvo aktyviai įsitraukę į politinį gyvenimą. Arkivyskupijoje būta gražaus pavyzdžio, kurį parodė prel. prof. K. Šaulys (1872–1964), Steigiamojo Seimo narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras. Atlikęs savo uždavinį politiniame gyvenime, prelatas iš jo pasitraukė ir toliau uoliai darbavosi Bažnyčioje.

Kurijos kancleris mons. A. Grušas pakvietė klebonus bendradarbiauti peržiūrint, kaip arkivyskupijoje sutvarkyta bažnyčių ir koplyčių registracija, taip pat, atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento paraginimą, atkreipti dėmesį į tinkamą bažnyčių priešgaisrinės apsaugos organizavimą pagal reikalavimus.

Konferenciją užbaigę bendra malda, vėliau dvasininkai dalyvavo jiems skirtoje agapėje. Kovo mėnesį tokia konferencija bus surengta 14 d. Joje arkivyskupas S. Tamkevičius, kaip ir kasmet, ketina apžvelgti praėjusių 2011 metų sielovadinę situaciją arkivyskupijoje.

<

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune