Švenčiant Vasario 16-ąją – malda už Lietuvą Kaune(2012 02 16)
Paskelbta: 2012-02-17 11:02:01

Malda už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones paminėti Vasario 16-osios į iškilmingas šv. Mišias šios dienos rytmetį kauniečiai rinkosi paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje bei Įgulos bažnyčioje. Po pamaldų nuo šių šventovių Kauno moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų eisenos ėjo į Vytauto Didžiojo karo istorijos sodelį dalyvauti šventiniame miesto renginyje.

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje arkivyskupas S. Tamkevičius gausius iškilmingų šv. Mišių dalyvius, tarp jų – ir miesto valdžios žmones, sveikino Nepriklausomybės švenčių proga ir sakė:

„Esame laimingi, kad gyvename laisvoje Lietuvoje. Padėkokime Viešpačiui už šią dovaną ir drauge atsiprašykime, jog ne viską padarėme, kad Tėvynės laisvės žingsniai būtų šviesesni ir tvirtesni“, – kvietė ganytojas, pradėdamas liturgiją, kurią koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius ir kiti dvasininkai.

Homilijoje ganytojas ragino neprarasti vilties, kvietė ne materialinę gerovę laikyti savo gyvenimo siekiamybe, bet kelti jam didelius, kilnius tikslus. Arkivyskupas priminė labai sunkiomis istorinėmis aplinkybėmis Lietuvai ir jos Bažnyčiai dirbusius šviesius dvasininkus – vysk. M. Valančių, pal. J. Matulaitį, prel. J. Mačiulį-Maironį, kurių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, bet jie turėjo aiškius ištikimos tarnystės siekius. Homilijoje buvo primintas ir pal. Jono Pauliaus II raginimas Kaune priimti Kristų į savo gyvenimą, branginti šeimas, jausti atsakomybę už savo tėvynės likimą.

„Lietuvą gali atnaujinti žmonės, kurie leidžiasi nešami Dievo Dvasios ir kurie nekelia sau tikslo susikurti kokios nors skandinaviškosios gerovės, bet nori gyventi darydami gera ne tik sau, bet ir kitiems, darydami gera Lietuvai. Jei daugiau turėsime tokių žmonių, Lietuva bus laimingesni ir visi jausimės saugesni. Tai vienintelis kelias iš esmės keisti Lietuvos veidą. Sudžiūvusius kaulus (plg. pranašą Ezekielį) gali prikelti tik Dievo Dvasia“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, užbaigdamas homiliją.

Šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune