Vakaras jaunimui su Tiberiados broliais arkivyskupijos Jaunimo centre (2012 02 22)
Paskelbta: 2012-02-23 10:41:28

Vasario 22 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko šio centro darbuotojų surengtas tradicinis teminis vakaras, šįkart pavadintas „Žmogus gyvas ne viena duona!“ (plg. Lk 4, 4).

Apie šimtas jaunų žmonių atvyko į šį vakarą susitikti su Tiberiados broliais. Jie Pelenų trečiadienį su jaunimu kalbėjosi apie pasninko vertę žmogaus gyvenime, pabrėždami, jog Dievas duoda žmogui ir kitų jo gyvenimui naudingų dalykų; tai ypač Šventasis Raštas, kuris turi galią perkeisti jį skaitančiojo dvasią.

Brolis Pranciškus atkreipė jaunų žmonių dėmesį, jog pasninkas – tai ne tikslas, o tik priemonė išmokti labiau mylėti Dievą ir dalytis su kitais. Brolis priminė Bažnyčios Tėvų išmintį, jog atsisakoma dėl to, kad būtų atiduodama kitam. Pasninkas, pasak prelegento, paliudijusio jaunimui ir gražių gyvenimiškų pavyzdžių, gali padėti nuskaistinti žmogaus širdį, atrasti jos paprastumą, be to, išgyventi solidarumą su tais, kurie šiandien alksta pasaulyje.

Betgi svarbiausia, kaip pabrėžta, – pasninkas padeda suprasti, jog pirma, ko reikia žmogui, yra ne maistas, bet Dievo žodis. Šiame vakare jaunimas buvo raginamas godžiai skaityti Šventąjį Raštą, kad jis taptų aukščiau už visas knygas, tikėti, kad Evangelijos žodžiai gali perkeisti.

Primenant prasidėjusią gavėnią, kuri, pasak brolio, nėra liūdesio metas, bet alsuoja nujaučiamu būsimojo prisikėlimo ir susitikimo su Viešpačiu džiaugsmu, ragino išgyventi ją kaip Viešpaties kvietimą žingsniuoti pirmyn. Jauni žmonės buvo pakviesti padaryti šioje kelionėje tris konkrečius žingsnius: ko nors atsisakyti, pamilti Dievo žodį ir įsiklausyti į popiežiaus Benedikto XVI mintį šiemetinei gavėniai: „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“ (Žyd 10, 24).

Jaunimo vakaras baigėsi jau gavėniška – vien duonos – agape. Renginys iš Jaunimo centro buvo tiesiogiai transliuojamas internetu.

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune