Krizmos Mišios arkikatedroje bazilikoje (2012 04 05)
Paskelbta: 2012-04-05 14:12:45

Fotografijos Dariaus CHMIELIAUSKO

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Didžiosios savaitės ketvirtadienio rytmetį arkikatedroje bazilikoje Krizmos Mišias, vadovaujami Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus, aukojo 84 arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. Prie Didžiojo altoriaus gausia procesija atėję dvasininkai šiomis pamaldomis išreiškė savo vienybę su vyskupu Kristaus tarnystėje, atnaujino kunigystės pažadus.

Krizmos Mišiose, arkivyskupo paraginti, gausūs šių iškilmių dalyviai dėkojo Viešpačiui už Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo dovaną. Taip pat buvo konsekruojama šventoji Krizma ir šventinami ligonių, katechumenų aliejai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klieirkai. Mišių liturgiją tikintiesiems aiškino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos auklėtinių choras.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

 Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius priminė, į kokias aukštumas yra pakelti kunigai, kurie pašaukti būti Viešpaties misijos talkininkais: guosti prislėgtųjų, skelbti išlaisvinimo iš nuodėmės ir Viešpaties malonės meto, drauge priminti žmonėms, kaip svarbu būti Dievui ištikimiems.

 „Kunigo misija pranoksta silpno ir klysti galinčio žmogaus jėgas. Tik prisiminkime šiai misijai pašauktus pirmuosius vyrus. Judas savo Mokytoją išdavė, Petras silpnumo valandą savo Mokytojo išsigynė, o kiti mokiniai suėmus Jėzų pabėgo. Po kryžiumi drauge su Motina liko stovėti tik vienas Jonas. Vadinasi, iki galo egzaminą išlaikė tik 8 procentai mokinių. O mes stebimės, kad tik 8 procentai mūsų tikinčiųjų sekmadieniais ateina dalyvauti Mišių aukoje. Koks liūdnas panašumas! “ – sakė ganytojas savo homilijoje, sykiu padrąsindamas brolius kunigas, jog kunigas nėra silpnas, jei pasitiki ne savimi, bet Dievo galia, yra pasiryžęs sekti Kristų, nuolat ieško Dievo artumos maldoje – juk Dievui nėra negalimų dalykų (visą homilijos tekstą žr. čia >>)

„Mūsų laikais kiekvienas tikras pašaukimas į kunigystę yra tarsi mažas stebuklas, kurį reikia išmelsti, – sakė homiliją užbaigdamas arkiv. S. Tamkevičius. – Mūsų malda reikalinga ne Dievui, bet mums patiems. Nuoširdžiai melsdamiesi, mes Dievui pasakome, ką mylime, ko norime ir ko mums reikia. Šiandien dėkodami Dievui už Eucharistiją ir Kunigystę, pasiryžkime visuomet labai dėmesingai ir su didele pagarba dalyvauti Mišių aukoje, savo malda nuolat remkime kunigus ir vyskupus, kad jie būtų tvirtai ir gerai atliktų jiems patikėtą misiją. Drauge neužmirškime pridėti prašymo: „Duok, Viešpatie, mums pakankamai gerų pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą.“

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Pradedant Didijį Tridienį ir artėjant į krikščioniškojo gyvenimo ir liturgijos centrą – Viešpaties Prisikėlimą, 18 val. arkikatedroje bazilikoje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose aukojamos Paskutinės vakarienės šv. Mišios.

Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldas Kauno bažnyčiose žr. čia. >>

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune