ŠVENTOJO TĖVO BENEDIKTO XVI SVEIKINIMAS
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ kunigystės 50 metų jubiliejaus proga
Paskelbta: 2012-04-22 20:41:34

Fotografija Silvijos KNEZEKYTĖS

Fotografija Silvijos Knezekytės

Garbingajam Broliui
SIGITUI TAMKEVIČIUI SJ,
Kauno Arkivyskupui Metropolitui

Tiek Tavo vienuolinė šeima, tiek pati bažnytinė bendruomenė netrukus džiaugsmingai minės ypatingą kunigystės šventimų įvykį, nuo kurio praėjo penkiasdešimt metų. Taip pat ir Mes, Garbingasis Broli, norime prie šio iškilaus minėjimo deramai prisidėti sveikinimu, kuris aprėptų visą ilgos tarnystės kelią.

Iš pradžių Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje įgijai turiningą ir reikiamą išsilavinimą, ypač teologijos mokslų srityje. Dėl privalomos karinės tarnybos šias studijas Tau buvo tekę nutraukti. Galiausiai žengei prie Viešpaties altoriaus, palaikomas gausaus artimų žmonių būrio, visiškai pasirengęs dalyti tikintiesiems dvasines Išganytojo dovanas.

Įstojęs į Jėzaus Draugiją, uoliai atsidėjai apaštalavimo tarnystei. Nekaltai kentėjai, kad apgintum Bažnyčios teises ir tiesą. Juk patyrei ir kalėjimo bei tremties vargus. Tačiau Tavo ryžtas nesumažėjo. Ir iš tikrųjų tiek darbais, tiek rašytiniu žodžiu toliau rėmei anksčiau puoselėtus užmojus ir dėl to susilaukei geros valios žmonių pritarimo.

Vėliau palaimintojo Jono Pauliaus II, garbingojo Mūsų pirmtako, valia buvai išrinktas Kauno vyskupu augziliaru ir daug nusipelnei šiai bažnytinei bendruomenei. Po to minėtas popiežius įžvalgiu sprendimu pavedė Tau kaip ordinarui valdyti šią vyskupiją. Tikrai žinome, kad ganytojo pareigas atlieki labai gerai bei vaisingai ir kad dėl savo dorybių bei tikėjimo liudijimų esi pelnęs kitų vyskupų pagarbą, ir jie išrinko Tave Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku.

Šiomis keliomis čia pareikštomis mintimis norime labai pagirti Tavo apaštališką rūpestį ir veiklą. Tad šio džiugaus minėjimo proga nuoširdžiai sveikiname Tave ir meldžiame patį dieviškąjį Ganytoją, kad dosniai atlygintų Tau už nuopelnus. O Mes Tau, garbingasis Broli, su brolišku palankumu pirmiausia suteikiame apaštalinį palaiminimą, kuris drauge yra skiriamas ir visai šiai brangiai bažnytinei bendruomenei.

Vatikanas, 2012 m. kovo 30 d., Septintieji Mūsų pontifikato metai

Benediktas XVI 

 

 

Sveikinimo faksimilė

Ganytojas

Dievo artumas žmogui jau dabar apšviečia pasaulį su visu liūdesiu, problemomis ir skausmais. Šį artumą atskleidžia tikėjimas, atveriantis vartus Dievui, kad Jis įžengtų į mūsų gyvenimą, teiktų stiprybės eiti pirmyn. Mumyse yra vietos Dievui, tik priimkime Jį kaip Marija.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Pažaislyje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama