Aptarti sielovados centrų metų planai: kryptis į pagalbą parapijų bendruomenėms (2023 01 24)
Paskelbta: 2023-01-24 21:13:24

Nuotraukos – KAIT

Sausio 24 dieną arkivyskupijos kurijoje į KASK (Kauno arkivyskupijos sielovados komandos) posėdį drauge su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, kurijos Sielovados skyriaus vadove Vaida Spangelevičiūte-Kneižiene, ekonomu Kęstučiu Patašiumi susirinko pagrindinių kurijos institucijų vadovai. Buvo aptarti šių metų veiklos planai ir prioritetai, kaip ketinama plėsti bendradarbiavimą su parapijomis bei dekanatų centrais veikiant drauge bei įgalinant jų pačių veiklą.

Kauno arkivyskupijos Carito vadovas Arūnas Kučikas pasidžiaugė įdarbintais bendradarbiais kai kuriuose dekanatuose, glaudesniais ryšiais tarp vietų (parapijų) bendruomenių ir savivaldos (seniūnijų). Tęsiasi Kauno parapijų Carito  tapatybės paieškos. Arkivyskupijos Caritas tęs ir specialiuosius projektus (pvz., nuteistųjų reintegracijos, pagalbos benamystę patiriantiems, vaikų dienos centrų akreditacijos).

Sudominti, ugdyti, įtraukti – tokia kryptimi veiklą planuoja Šeimos centras. Pasak vadovės Jūratės Lenkuvienės, Sužadėtinių rengimas vyksta mažose grupėse parapijose, siekiama, kad jas labiau rinktųsi, nei srautines paskaitas. Tęsiami sužadėtinių rengėjų mokymai, ugdomieji seminarai, pagalbos šeimai įvairios programos (viena jų Lietuvos šeimos centro parengta „Keliauti drauge“ programa). Dekanatuose darbuojasi savanoriai, vyksta parapijų šeimos sekcijų potencialių vadovų paieška, mokymai.

Tikybos mokymą bei katechezę koordinuojantis Katechetikos centras, pasak jo vadovės ses. Benediktos Aistės Cylikaitės, praeitą pusmetį telkėsi į žmogiškuosius išteklius, komunikaciją. „Katechezės impulsų“ susitikimuose siekiama įgalinti katechetus parapijose. Į pagalbą ugdytojams pasitelkiamas perdegimo prevencijos seminaras. Bus rengiami Gavėnios maldos vakarai dekanatų centruose, rekolekcijos Šiluvoje. Pradėtas seminarų ciklas darbui pagal atnaujintas tikybos mokymo programas.

Jaunimo centro veiklą pristatęs vadovas Andrius Kilius pasidalijo, kaip įgalina jaunimo lyderius parapijose – per savanorystę, lyderių konferenciją, Alfa kursą, Kairos rekolekcijas, planuojamą dekanatų sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ ir kt. Tęsiami projektai – kelionė į Pasaulio jaunimo dienas, stovykla „Esi vertas“ ir kt.

Neseniai dirbti pradėjusi Kristina Dapkutė, VDU akademinės sielovados koordinatorė, pasidžiaugė bendradarbiavimu su pašaukimų sielovada. Sėkmingai vyksta Alfa, Samuelio kursai. Gerėja komunikacija su bendruomenėmis kelių universitetų viduje.

Pašaukimų sielovados koordinatorė ses. Loreta Armalytė akcentavo pastoraciją kartu – tai šios srities veiklos pagrindas. Numato Gavėnios akciją „Stipriau už neabejingumą“, kartu skleidžiant žinią apie Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę. Tradiciškai vyks Pašaukimų savaitė ir kt.

Mantas Kuraitis, vadovaujantis Jono Pauliaus II piligrimų centrui, pasidžiaugė galimybė po karantino vėl organizuoti keliones. Numatomas kelionės į Romą, Šventąją Žemę, Taizé, Gyvosios piligrimystės žygiai Šiluvoje, piligrimystės į atlaidus Lietuvoje ir, žinoma, išvyka į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, „Vaikinų savaitgalis“ – šie ir kiti renginiai ženklins šių metų Jono Pauliaus II piligrimų centro veiklą.

Apibendrindamas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paragino sielovados centrus dar glaudžiau bendradarbiauti su parapijomis ir dekanatais. „Mūsų sielovados institucijų „testas“ ir turėtų būti, kiek jų veikla pasitarnauja parapijų bendruomenėms, kaip būtų galima veikti plačiau, dekanatų centruose, neapsiribojant Kauno miestu. Tokį lūkestį sustiprinti bendruomenes, patiems prisistatyti turėtų atliepti ir planuojami Palaiminimų šeštadieniai ar Atsinaujinimo dienos dekanatuose, numatyti jau šį pavasarį. Pastoracinės tarnystės rezultatas priklauso ir nuo informacijos sklaidos, ir nuo  mūsų veiklos sinergijos“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, kad šitaip veikiant galime laimėti daugiau žmonių. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune