Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje: susitikimas To, kuris pašaukė, ir tų, kurie atsiliepė (2023 02 02)
Paskelbta: 2023-02-03 08:49:21

Nuotraukos – KAIT

„Koks skurdus pasaulis būtų be pašvęstojo gyvenimo, be šio dosnumo ženklo, be šio meilės pertekliaus“, – džiugiai sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vasario 2-ąją švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) arkikatedroje bazilikoje.

Pačiais gražiausiais dėkingumo žodžiais arkivyskupas šį vakarą, kai dar švenčiama ir Pašvęstojo gyvenimo diena, sutiko arkikatedroje gausiai susirinkusias seseris vienuoles bei kunigus vienuolius kurie prieš iškilmes kartu meldėsi Valandų liturgijos Vakarinę. Giedojo jungtinis seserų choras.

„Dėkojame Dievui už nuostabią Jo komandą – vienuoles ir vienuoles. Jie yra nuostabi dovana mums, Bažnyčiai, ir pasauliui, nuostabi Dievo artumo patirtis“, – kalbėjo šv. Mišių homilijoje ganytojas apie tuos žmones, kurių gyvenime įvyko nuostabus „transcendentinis ženklas“ – susitikimas To, kuris pašaukė, ir tų, kurie atsiliepė. Sesės ir broliai liudija, jog tokia kelionė su Dievu yra įmanoma, toks Dievo meilės ir gailestingumo ženklas yra realus.

Pasak arkivyskupo, pačia giliausia prasme pašvęstasis gyvenimas yra pačios Dievo karalystės prisiartinimas per šių konkrečių žmonių tikrovę.

Tokios priartėjusios Dievo karalystės atšvaitus buvo galima išvysti tą vakarą arkikatedroje: daugybe žmonių paprastą savaitės dieną, kaip kitados senelis Simeonas ir pranašė Ona, atėjo į šventovę, kad sutiktų ir pagerbtų Kristų – žmonijos šviesą ir išgelbėjimą.

Žmonės kartu su pašvęstaisiais šventė Eucharistiją, jos pradžioje kartu gausiai ėjo procesijoje su žvakėmis, dėkojo už tuos, kurie ypatingu būdu Dievui pasišventė ir kurių pavyzdį, patarnavimus, palydėjimą ar maldos paramą ne vienas ieškantis patiria. Kauno arkivyskupijoje tarnauja 13-os moterų vienuolijų seserys bei 6-ių kongregacijų broliai vienuoliai.

Arkikatedros klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus pakviesti vienuoliai ir vienuolės savo šventę po pamaldų tęsė broliškoje agapėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune