Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas: švenčiame Viešpaties pašaukimo slėpinį! (papildyta nuotraukų) (2023 06 03)
Paskelbta: 2023-06-03 16:56:36

Nuotraukos – Ernesto Liutkaus (pirmoji – iš vaizdo įrašo)

Švenčiausiosios Trejybės sekmadienio išvakarėse, birželio 3 dieną, iškilmingų šv. Mišių metu Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kunigystės šventimus suteikė diakonui Mantui Šideikiui. Jis diakono šventimus priėmė 2022 metais ir tarnystės praktiką atliko Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijoje.

„Dėkokime Viešpačiui už pašaukimo dovaną Bažnyčiai“, – džiugiai sakė arkivyskupas K. Kėvalas, sveikindamas arkikatedroje įšventinamąjį Mantą Šideikį, vyskupą augziliarą Saulių Bužauską, Kunigų seminarijos vadovus bei visus dalyvaujančius kunigus, diakonus, asistą rengusius Lietuvos seminaristus.

Atskiru žodžiu arkivyskupas pasveikino Manto gimtosios Tenenių parapijos buvusį kleboną kunigą Joną Baginską (Telšių vyskupija), taip pat jo artimuosius, draugus bičiulius bei visus susirinkusius į šią Kauno arkivyskupijos bei visos Dievo tautos šventę. Liturgiją tikintiesiems aiškino arkikatedros vyriausiasis ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas. Giedojo arkikatedros mišrusis choras „Cantate“, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

„Esame labai svarbaus įvykio liudininkai“, – sakė vėliau homilijoje arkivyskupas K. Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog kunigo šventimai yra didelė Dievo dovana ir malonė tiek pačiam pašauktajam žmogui, tiek ir kitiems žmonėms, kurie jį sutiks savo gyvenimo keliuose.

„Viešpats Jėzus Kristus, Vyriausiasis mūsų Kunigas, išsirenka sau mokinius, kad Jo vardu viešai Bažnyčioje vykdytų kunigo pareigas žmonių gerovei. Jėzų į pasaulį siuntė Tėvas, o Jis pats į pasaulį siunčia apaštalus, kad per juos ir jų įpėdinius vyskupus toliau tęstųsi Jo darbas – mokytojo, kunigo ir ganytojo tarnystė. Naujas kunigas Jo Bažnyčioje ryžtasi sekti Jonu Krikštytoju, kuris ruošė kelią Kristui į žmonių širdis, sekti šventuoju Pauliumi, kuris su įkarščiu aiškino Evangelijos gelmę, sekti Petru, kuris liudijo Jėzaus Prisikėlimą Sekminių dieną, bet, svarbiausia, atspindėti patį Jėzų – mokantį, gydantį, besiaukojantį ir vedantį žmones į mylinčio dangaus Tėvo glėbį“, – be kita, kalbėjo arkivyskupas.

Ganytojas atkreipė dėmesį, jog per šventimus iš tikrųjų švenčiame Viešpaties pašaukimo slėpinį, kurio dovaną žmogus gauna nenupelnytai. Pats Viešpats pakviečia jį būti savo meilės bendradarbiu. Arkivyskupas čia kreipėsi į šventinamąjį ir jam padėkojo, kad pasidavė savo pašaukimui – džiaugsmingai, pilnatviškai kunigo tarnystei, kuri vis dėlto yra ir kelianti iššūkių, nelengva žmogaus pečiams.

Homilijoje buvo pasidalyta Manto pašaukimo istorija, prasidėjusia jam dar būnant šešerių, kai dar mažą vaiką Viešpats pasikvietė arčiau prie savęs – prie altoriaus, tapti patarnautoju (kaip liudija Mantas, jis pats paklausė savo draugo, ar galėtų ateiti patarnauti, nors pati mažiausia zakristijoje ministranto sutana jam tada buvusi per didelė). Mantas aktyviai dalyvavo parapijos jaunimo, mokyklos veikloje. Jau 15-os galvojo tapti kunigu. Baigęs Telšių vyskupijos licėjų, studijavo ir dirbo Kaune, apsaugos tarnyboje. Sutikti žmonės pavadindavo jį kunigu dar anksčiau, nei jis pats vieną dieną, prieš pat paaukštinimą tarnyboje, pasakė: „Ačiū, einu į seminariją“, mąstydamas, jog man savęs per daug, noriu tarnauti kitiems.

Visa švenčianti bendruomenė arkikatedroje bei transliacijos klausytojai buvo pakviesti malda palydėti kunigystės šventimus ir visą prasidedančią naujo kunigo tarnystę, kad ją lydėtų malonių gausa Dievo ir žmonių labui prisimenant Jėzaus žodžius: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių, ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15, 16).

Pasibaigus šventimų apeigoms, kartu su arkivyskupu ir kitais dvasininkais kunigas Mantas Šideikis aukojo pirmąsias šv. Mišias.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune