Arkivyskupui S. Tamkevičiui jubiliejaus proga – bažnytinės bendruomenės ir valstybės vadovų sveikinimai (2013 11 07)
Paskelbta: 2013-11-07 20:04:35

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Lapkričio 7-osios popietę 75-ojo gimtadienio proga pasveikinti savo ganytojo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus į arkivyskupijos kuriją Kaune gausiai susirinko kurijos ir kitų bažnytinių institucijų, bendruomenių ir organizacijų vadovai bei darbuotojai.

Savo bendradarbius, jų geras iniciatyvas visada sveikinantis, o radęs progą nuolat gražiai atsiliepiantis apie jų pasišventimą Bažnyčiai savo pasiaukojamais darbais, ganytojas šiandien pats sulaukė daugybės nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų. Ganytojui linkėta sveikatos, Dievo palaimos, dėkota už optimizmą, kurį arkivyskupas nuolat skleidžia savo aplinkoje, už tėviškai tvirtą laikyseną, kuri palaiko visų viltį ir drąsina.

Fotografija Marijos Stanulytės

Bažnytinės institucijos, organizacijos labai šiltai, išradingai ir nuotaikingai sveikino ganytoją, pradžiugindamos ir visus dalyvavusius šventėje – ją vedęs arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas pavadino tai tikro šeimos džiaugsmo ir bendrystės švente.

Ganytojui skirtomis smuikeliais pagriežtomis melodijomis šventę pradėjo jaunų šeimų – Sužadėtinių rengimo Santuokai savanorių – vaikai. Muzikinį sveikinimą – giesmę – ganytojui skyrė Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, tikybos mokytojų ir katechetų vardu giesme pasveikino Šančių bažnyčios jaunimo choras „Angelo sparnai“. Už rūpestį ir palaikymą arkivyskupui dėkojo Šeimos, Katechetikos centrai, arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas, VDU Katalikų teologijos fakulteto, Marijos radijo, Bažnytinio meno muziejaus, Šiluvos Jono Pauliaus II namų, „Artumos“ žurnalo ir kt. vadovai ir darbuotojai. Jaunimo centro darbuotojai visus sujaudino sudainuodami pokario partizanų dainą. Šventės dalyvius į Viešpaties šlovinimo šokį sujungė arkivyskupą sveikinusi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė.

Fotografija Marijos Stanulytės

Nuoširdžiai dėkodamas, kaip sakė, ištikimiesiems savo bendradarbiams, kurių, arkivyskupo žodžiais tariant, galėtų pavydėti bet kurios institucijos Lietuvoje, ganytojas didžiausiu turtu savo 75-erių metų gyvenimo kelionėje pavadino žmones. Jų, kaip pabrėžė, sutiko daug ir gerų – nuo pat vaikystės metų, vėliau mokantis mokykloje, seminarijoje, tarnaujant parapijose, leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, dabar jų daug ir gerų supa atliekant arkivyskupo tarnystę.

„Esate man be galo brangūs. Žmonės – didžiulė Dievo dovana, kurią gavau iš Jo rankų. Be galo džiaugiasi širdis dėl jūsų pastangų ir darbų. Sergu jūsų rūpesčiais, nors gal ne visada pajėgiu atsiliepti į kiekvieno jūsų troškimus“, – sakė ganytojas, dėkodamas už meilę ir tarnavimą, nesavanaudiškumą, idealizmą. Sykiu trumpai prisimindamas nelengvą institucijų kūrimąsi arkivyskupijoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais, arkivyskupas pasidžiaugė, jog dabar daugeliui institucijų ir organizacijų bereikia toliau sėkmingai gyvuoti ir augti.

„Ilgiausių metų“ ganytojui sugiedoję šventės dalyviai vėliau buvo jo palaiminti ir pakviesti dar pabendrauti prie vaišių stalo.

----------------------------------

Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių jubiliejaus proga lapkričio 7-ąją pasveikino ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Jūsų laikysena sovietmečiu – visos mūsų tautos pasipriešinimo simbolis. Įsteigęs ir redagavęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, kovojęs už tikinčiųjų teises ir dalyvavęs kitoje antisovietinėje veikloje, Nepriklausomybę pasitikote ir iki šių dienų išlikote vienu ryškiausių mūsų šalies dvasininkų ir visuomenės veikėjų. Ačiū Jums už nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai, dalijimąsi išmintimi, nuolatinį rūpinimąsi tikinčiųjų ir Lietuvos ateitimi“, – be kita ko, rašoma Prezidentės atsiųstame sveikinime.

75-jo gimtadienio proga arkivyskupui sveikinimą atsiuntusi LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė linkėjo sveikatos, stiprybės ir prasmingos tarnystės rašydama: „Jūsų dvasinė veikla ir daugiau nei 50 metų kunigystės yra dovana ir didelė vertybė ne tik Katalikų Bažnyčiai, bet taip pat visai Lietuvai ir jos žmonėms. Nuoširdžios ir sėkmingos Jūsų pastangos saugojant ir puoselėjant krikščioniškąsias vertybes rodo, kad pasirinkimas būti dvasiniu ganytoju yra tikrasis Jūsų gyvenimo kelias.“

„Vertinu Jūsų nuopelnus einant garbingas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko ir Kauno arkivyskupo metropolito pareigas.  Per Jūsų ganytojo tarnystę atgimė ir sustiprėjo Kauno arkivyskupija, atstatyta istorinė Kristaus Prisikėlimo šventovė, Šiluva tapo piligrimystės centru, krikščioniškąsias vertybes skleidžia Marijos radijas, nuveikta daug kitų Bažnyčiai ir Tėvynei reikalingų darbų, – savo sveikinime pabrėžė LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. – Dėkoju už Jūsų reikšmingą veiklą visuomenės gyvenime, už pagarbos šeimai ir gyvybei stiprinimą, už katalikiškojo ugdymo puoselėjimą, už atvirumą ir darnų dialogą su valstybe.“

„Šviesios atminties Popiežius Jonas Paulius II-asis yra pasakęs: „Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas“. Tamsta priėmėt šį pasiūlymą ir štai jau daugiau nei penkias dešimtis kunigavimo metų liudijate krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes, esate moralinis autoritetas tikintiesiems ir visai bendruomenei“ – šiais žodžiais  garbųjį jubiliatą pasveikino LR Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas ir kt.

Arkivyskupo prašymu dovanoms ar gėlėms numatytas išlaidas sveikintojai aukoja naujajai Jono Pauliaus II parapijai Kaune.

Padėkos šv. MIšios už arkivyskupo jubiliejų – lapkričio 10 d., sekmadienį, 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje, lapkričio 13 d. , trečiadienį, 12 val. – Šiluvos bazilikoje. Išsamiau >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune