Pamaldos Kristaus Prisikėlimo šventovėje iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą (2015 04 06)
Paskelbta: 2015-04-06 14:56:50

Fotografija Aldonos Narušienės

Fotografija Aldonos Narušienės

Balandžio 6-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, švenčiant Eucharistiją Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje, dalyvaujant apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintanai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kitiems Lietuvos vyskupams, kunigams, gausiems tikintiesiems, iškilmingai paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą. Šis titulas vainikavo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir konsekracijos 10-metį. Pamaldas transliavo LRT televizija ir „Marijos radijas“.

Fotografija Aldonos Narušienės

Iškilmių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ ir dvi dešimtys kunigų.

Su dviguba – šv. Velykų ir bazilikos titulo paskelbimo – švente visus garbiuosius iškilmių dalyvius, visą susirinkusią bendruomenę pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, paminėdamas visų džiaugsmą ir troškimą, kad kiekvieno širdyje būtų išaukštintas Prisikėlęs Kristus, ir pakviesdamas iškilmėms vadovauti apšatališkąjį nuncijų.

Fotografija Aldonos Narušienės

Eucharistijos pradžioje, prieš Dievo žodį, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas iškilmingai  paskelbė Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefekto kardinolo Roberto Sarah ir arkivyskupo Arturo Roche 2015 m. sausio 20 d. pasirašytą dekretą apie parapinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteikiamą bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. Ši žinia buvo palydėta susirinkusios bendruomenės padėkos ir džiaugsmo gestu – plojimais.

„Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė! Aleliuja! Šį velykinį rytą išgyvename didžiulio džiaugsmo ir vienybės akimirką švęsdami šv. Eucharistiją“, – sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, sveikindamas Kauno arkivyskupą, visus brolius vyskupus, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, valdžios atstovus, pasauliečius.

„Visame šiame susibūrime matau ženklą Jūsų maldos ir meilės popiežiui Pranciškui, kuris siuntė mane pas jus kaip savo atstovą išreikšti jo rūpesčio, meilės ir artumo“, – kalbėjo homilijoje apaštališkasis nuncijus, išreikšdamas savo džiaugsmą vadovauti iškilmėms šioje gražioje jau bazilika tituluotoje Kauno šventovėje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog bazilikos titulo suteikimas yra popiežiaus dėmesio ir rūpinimosi vyskupija ir visa Lietuva ženklas. Šis titulas išreiškia išskirtinį ryšį su Romos Bažnyčia ir aukščiausiuoju pontifiku ir sykiu yra įpareigojimas liturginio gyvenimo intesyvumui bei pavyzdinei artimo meilei. Tai ypatingas įpareigojimas ir pašaukimas Bažnyčios misijai – būti Dievo žodžio, popiežiaus mokymo skleidėja. Nuncijus linkėjo visiems būti pilnai atsivertusiems Prisikėlusio Kristaus šviesai ir Jo liudytojų misijai (visą homiliją žr. >>).

Fotografija Aldonos Narušienės

Iškilmių dalyviams jų pabaigoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana popiežiaus Pranciškaus vardu suteikė iškilmingą palaiminimą.

Lietuvoje dabar jau yra 7 septynios bazilikos (Kauno arkivyskupijoje trečioji, greta Kauno arkikatedros ir Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikų), visos jos – Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventovės.

Bazilika tituluota Kristaus Prisikėlimo šventovė neretai vadinama tautos laisvės ir dvasinio prisikėlimo simboliu. Jos dramatiška istorija liudija skaudų Bažnyčios persekiojimą sovietmečiu – ši bažnyčia, statyta kaip paminklas Lietuvos nepriklausomybei 1922–1940 m., sovietmečiu buvo paversta Radijo gamykla ir niokojama, atkūrus Nepriklausomybę atstatyta ir konsekruota 2004 m.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune